Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

HVaR - wyznaczanie depozytów zabezpieczających

W celu zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko kredytowe KDPW_CCP nakłada na uczestników obowiązek wnoszenia depozytów zabezpieczających. Wykorzystywany przez KDPW_CCP model kalkulacji depozytu zabezpieczającego pozwala na kwantyfikacje ryzyka wynikającego ze zmian wyceny wszystkich typów instrumentów będących przedmiotem rozliczeń.

Wymagany depozyt zabezpieczający jest równy wartości HVaR (VaR obliczany metodą scenariuszy historycznych) dla danego konta, przy zastosowaniu odpowiednich parametrów.

Przyjęte przez KDPW_CCP parametry w modelu HVaR
Parametr

Wartość parametru

Poziom ufności

99,7%

Okres likwidacji pozycji

5 dni

Okno obserwacji

10 lat

Wygaszanie

brak (obserwacje historyczne mają jednakową wagę)

Metoda perturbacji

- stopy procentowe - addytywna skalowana pierwiastkiem z okresu likwidacji pozycji

- kursy walutowe – multiplikatywna skalowana pierwiastkiem z okresu likwidacji pozycji

Wartość absolutna

nie

Kompensacja

tak, w obrębie danego produktu. Wyróżnia się następujące produkty:
- instrumenty pochodne stopy procentowej w PLN
- instrumenty pochodne stopy procentowej w EUR
- transakcje typu repo oraz sprzedaży papierów wartościowych w PLN


W celu ograniczenia procykliczności depozytów zabezpieczających KDPW_CCP stosuje podejście wskazane w art. 28 ust 1c) Rozporządzenia (UE) nr 153/2013 i wyznacza depozyty zabezpieczające w oparciu o 10-letni okres retrospekcji. Wyliczanie wartości depozytów zabezpieczających przebiega w następujący sposób:
  • generowanie scenariuszy na podstawie historycznych danych rynkowych,
  • wycena portfela dla zdefiniowanych scenariuszy historycznych oraz wyznaczenie potencjalnych zysków/strat,
  • wyliczenie wartości odpowiadającej danemu kwantylowi z wyznaczonego szeregu zysków/strat.

Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo
(w tym konstrukcja krzywych dyskontowych i projekcyjnych)
określa
Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

 Tabela zabezpieczeń *
* Data aktualizacji: 2022-01-19
Ostatnia aktualizacja:12-10-2021 Do góry