Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

System gwarantowania rozliczeń

Zasoby w ramach systemu gwarantowania rozliczeń w KDPW_CCP, stosowane obecnie w celu zabezpieczenia ryzyka niewypłacalności uczestnika systemu, można podzielić na:

  • wnoszone przez uczestnika rozliczającego środki z tytułu depozytów zabezpieczających,
  • wpłaty podstawowe do funduszu rozliczeniowego,
  • wpłaty dodatkowe do funduszu rozliczeniowego,
  • środki własne CCP.

 Gwarancję zabezpieczenia systemu płynności, poza utrzymywanymi zasobami systemu gwarantowania rozliczeń, stanowią bieżące rozrachunki pomiędzy stronami transakcji zawieranych na rynku instrumentów pochodnych oraz utrzymywanie we współpracy z KDPW systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych. Depozyty zabezpieczające wyliczane są przy użyciu metodologii SPAN®, która szacuje ryzyko zarówno transakcji kasowych jak i terminowych oraz wyznacza na ich bazie wpłaty do funduszu rozliczeniowego organizowanego przez KDPW_CCP. Po otrzymaniu dokumentów zawierających warunki transakcji, KDPW_CCP nalicza dla każdego portfela wartość właściwego depozytu zabezpieczającego, przy założeniu statystycznie najwyższej możliwej straty pozycji w okresie kolejnej sesji, liczonej z uwzględnieniem korelacji pozycji w obrębie portfela. Depozyt zabezpieczający naliczany jest codziennie począwszy od dnia zawarcia transakcji do dnia dokonania rozrachunku. Fundusz rozliczeniowy prowadzony dla danego kompleksu giełd, jest funduszem wzajemnego gwarantowania. Podstawą dla określenia wartości funduszu jest największa, spośród wszystkich uczestników rozliczających, różnica pomiędzy wartością depozytów zabezpieczających obliczonych przy pomocy stress-testowego zestawu parametrów ryzyka a wartością depozytów zabezpieczających obliczonych dla warunków „normalnych”. Fundusz Rozliczeniowy jest jedynie dodatkowym zasobem, który może zostać użyty tylko wówczas, gdy środki zgromadzone w ramach depozytów zabezpieczających okażą się niewystarczające.
Ponieważ aktualizacja wpłat uczestników rozliczających do funduszu rozliczeniowego odbywa się jeden raz w miesiącu, to KDPW_CCP, w okresach pomiędzy aktualizacjami wpłat, będzie miał prawo żądać od poszczególnych uczestników rozliczających dodatkowego depozytu zabezpieczającego (pokrywającego wyłącznie ryzyko danego uczestnika) w wysokości w jakiej ich ryzyko niepokryte przekracza wartość środków zgromadzonych w funduszu rozliczeniowym.
Ostatnim poziomem zabezpieczeń przewidzianych w ramach systemu gwarantowania rozliczeń KDPW_CCP są zalimitowane wpłaty dodatkowe uczestników do funduszu rozliczeniowego oraz kapitały własne KDPW_CPP.

Kolejność uruchamiamia środków systemu gwarantowania rozliczeń:

 

Ostatnia aktualizacja:21-11-2019 Do góry