Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Testy

Zespół Zarządzania Ryzykiem KDPW_CCP przeprowadza szereg testów, służących walidacji oraz ocenie modeli i metodyk stosowanych m.in. do wyznaczania wartości depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania. Głównym celem wykonywanych testów jest zagwarantowanie bezpieczeństwa systemu rozliczeń. W ramach przeprowadzanych testów KDPW_CCP bada, czy środki zgromadzone w systemie gwarantowania rozliczeń są wystarczające, by pokryć ekspozycje na ryzyko zarówno w normalnych, jak i skrajnych warunkach rynkowych.

Do najważniejszych testów przeprowadzanych przez KDPW_CCP należą:
1.     Weryfikacja historyczna (backtesting)
Przeprowadzanie weryfikacji historycznej jest kluczowym elementem oceny adekwatności, wiarygodności i poprawności modelu obliczania depozytów zabezpieczających. Testy wsteczne modelu wykonywane są automatycznie każdego dnia roboczego. W trybie miesięcznym KDPW_CCP publikuje na swojej stronie internetowej w zakładce Zarządzanie Ryzykiem/Testy syntetyczne wyniki testów oraz przekazuje je swoim uczestnikom rozliczającym. Dodatkowo KDPW_CCP udostępnia uczestnikom rozliczającym na ich prośbę szczegółowe wyniki testów w odniesieniu do ich własnych portfeli.
W przypadku wystąpienia przekroczeń (identyfikowanych, gdy strata na portfelu przewyższa właściwy depozyt zabezpieczający), analizowana jest ich przyczyna.
W zależności od skali, liczby oraz przyczyn przekroczeń podejmowane są odpowiednie działania naprawcze.
Właściwe depozyty zabezpieczające wyznaczane są dla każdego uczestnika rozliczającego na poziomie konta zabezpieczeń (portfela) metodą SPAN w przypadku transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym i metodą symulacji historycznej VaR w przypadku transakcji zawieranych w obrocie niezorganizowanym ( OTC), przy ustalonych założeniach dotyczących m.in. poziomu ufności, horyzontu czasowego czy okresu likwidacji pozycji. Weryfikacja historyczna przeprowadzana jest odrębnie dla transakcji zawieranych w obydwu systemach obrotu.
Celem przeprowadzanych testów wstecznych modelu jest weryfikacja, czy właściwe depozyty zabezpieczające są wystarczające, by z założonym poziomem ufności pokryć straty poniesione w normalnych warunkach rynkowych w przyjętym okresie likwidacji pozycji niewypłacalnego uczestnika rozliczającego. W ramach wykonywanych testów wstecznych modelu KDPW_CCP ocenia poziom pokrycia ekspozycji depozytami zabezpieczającymi, porównując wartość hipotetycznej straty w założonym okresie likwidacji z wartością wymaganego depozytu zabezpieczającego.
Wyniki testów wstecznych modelu wyznaczania depozytów zabezpieczających*
* Data aktualizacji: 2022-11-16
2.     Testy i analiza wrażliwości (sensitivity testing and analysis)
Testy i analiza wrażliwości wykonywane są w celu zbadania wpływu zmian poszczególnych parametrów rynkowych na wartość portfela oraz oceny, w jakim stopniu wyznaczone depozyty zabezpieczające pokryją straty poniesione w skrajnych warunkach rynkowych. KDPW_CCP przeprowadza testy wrażliwości dla wszystkich portfeli rzeczywistych. Testy wrażliwości wykonywane są co najmniej raz w miesiącu. Dodatkowo analiza przeprowadzana jest częściej w przypadku stwierdzenia podwyższonej zmienności rynku, obniżonej płynności, znaczącego wzrostu wielkości lub koncentracji pozycji. W świetle otrzymanych wyników analizy podejmowane są odpowiednie działania. Podsumowanie wyników testów wrażliwości KDPW_CCP publikuje na swojej stronie internetowej w trybie miesięcznym w zakładce Zarządzanie Ryzykiem/Testy.
Podsumowanie przeprowadzonych testów wrażliwości **
** Data aktualizacji: 2022-11-16
3.     Testy warunków skrajnych (stress testing)
Testy warunków skrajnych przeprowadzane są w celu zapewnienia, że środki zgromadzone w funduszu rozliczeniowym/ zabezpieczającym są wystarczające, aby pokryć straty powstałe w wyniku niewypłacalności uczestnika rozliczającego, wobec którego KDPW_CCP posiada największą ekspozycję, lub drugiego i trzeciego największego uczestnika, jeżeli suma ekspozycji wobec nich jest większa. Obliczenia wykonywane są dla zdefiniowanego zestawu scenariuszy warunków skrajnych, obejmujących historyczne i hipotetyczne skrajne, ale prawdopodobne warunki rynkowe.
Bazując na określonych scenariuszach skrajnych warunków rynkowych, dla każdego uczestnika rozliczającego wyznaczana jest potencjalna strata, wynikająca z niewystarczającego zabezpieczenia potencjalnej ekspozycji wniesionymi depozytami. Następnie dla każdego scenariusza wyznaczana jest największa oraz suma drugiej i trzeciej największej potencjalnej straty, które w kolejnym kroku porównywane są z wartością funduszu rozliczeniowego lub właściwego funduszu zabezpieczającego. Otrzymane wielkości pokazują, w jakim stopniu fundusz rozliczeniowy lub właściwy fundusz zabezpieczający zostaną skonsumowane w wyniku niewykonania zobowiązania przez uczestnika/uczestników rozliczających, wobec którego/ych ekspozycje KDPW_CCP są największe w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych.
Dodatkowo przeprowadzone są testy warunków skrajnych w odniesieniu do wszystkich środków zgromadzonych w ramach systemu gwarantowania rozliczeń w celu zapewnienia, że są one wystarczające do pokrycia strat wynikających z niewypłacalności dwóch uczestników rozliczających wobec, których ekspozycje KDPW_CCP są największe.
Testy warunków skrajnych wykonywane są automatycznie każdego dnia roboczego. W wyniku przeprowadzonych analiz KDPW_CCP może podjąć działania mitygujące zidentyfikowane ryzyko, takie jak zwiększenie wymagań depozytowych lub wpłat do funduszu rozliczeniowego bądź właściwego funduszu zabezpieczającego.
W trybie miesięcznym KDPW_CCP publikuje na swojej stronie internetowej w zakładce Zarządzanie Ryzykiem/Testy  wyniki testów w formie wykresów oraz przekazuje je swoim uczestnikom rozliczającym. Dodatkowo KDPW_CCP udostępnia uczestnikom rozliczającym na ich prośbę szczegółowe wyniki testów w odniesieniu do ich własnych portfeli.
Wykres: Stress test środków systemu gwarantowania rozliczeń (fundusz rozliczeniowy) ***
Wykres: Stress test środków systemu gwarantowania rozliczeń 
(fundusz rozliczeniowy + kapitały własne KDPW_CCP) ***
*** Data aktualizacji: 2022-11-25
4.     Odwrotne testy warunków skrajnych (reverse stress testing)
KDPW_CCP wykonuje odwrotne testy warunków skrajnych, które mają na celu zidentyfikowanie warunków rynkowych, w jakich środki zgromadzone w ramach systemu gwarantowania rozliczeń mogą okazać się niewystarczające do pokrycia ekspozycji kredytowych.
Otrzymane wyniki podlegają analizie i są brane pod uwagę przy definiowaniu zestawu scenariuszy skrajnych, ale prawdopodobnych warunków rynkowych na potrzeby testów warunków skrajnych przedstawionych w punkcie 3. Odwrotne testy warunków skrajnych przeprowadzane są przynajmniej raz na kwartał.
Program oraz procedury dotyczące przeprowadzanych testów, w tym stosowane scenariusze warunków skrajnych, podlegają regularnemu przeglądowi przynajmniej raz do roku.
Wyniki oraz wnioski z przeprowadzanych testów i analiz okresowo przekazywane są Komitetowi do Spraw Ryzyka oraz innym właściwym organom i podmiotom.
Ostatnia aktualizacja:15-11-2019 Do góry