Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Narzędzia IT

Zlecenie KDPW_CCP raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytorium transakcji wymaga właściwej identyfikacji kont własnych/klientów w bazach danych systemu rozliczeniowego za pomocą odpowiednich komunikatów xml.

Komunikaty xml związane z raportowaniem transakcji do Repozytorium KDPW_TR za pośrednictwem KDPW_CCP:
 • acmt.rqc.001.03 Instrukcja dotycząca NKK
 • acmt.stc.001.03 Status instrukcji dotyczącej NKK
 • acmt.rqa.002.02 Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego
 • acmt.sta.002.02 Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego.

W związku ze zmianami w komunikatach Repozytorium Transakcji wprowadzonymi od 1 listopada 2017 r., struktura w/w komunikatów została rozszerzona w następujący sposób:
 • w komunikacie acmt.rqc.001.03 dodano pole:
  • 1.4 – data obowiązywania.
Wskazując pole 1.4 - data obowiązywania określamy od kiedy wskazane w komunikacie wartości będą obowiązywać.
Pola 2.4 – 2.10 są polami opcjonalnymi. Jednak pole . 2.10.2.1 Kraj rezydencji powinno być wypełnione, ponieważ jest wymagane do raportowania transakcji.
Drugim istotnym polem jest pole 2.10.3 - branża do której należy klient. Jeśli pole to zostanie wypełnione, to dodatkowo powinno być wypełnione pole 2.10.4 - Klient finansowy/niefinansowy.
Pole 2.10.4 może przyjmować następujące wartości: F – kontrahent finansowy, N – kontrahent niefinansowy, O – inny. I tak, jeśli pole 2.10.4 przyjmuje wartość: F, to pole 2.10.3 przyjmuje następujące wartości: A – zakład ubezpieczeń na życie, C – instytucja kredytowa, F – firma inwestycyjna, I – zakład ubezpieczeń, L – alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), O – instytucja pracowniczych programów emerytalnych, R – zakład reasekuracji, U – przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz jego spółka zarządzająca. Jeśli pole 2.10.4 zostanie wypełnione wartością: N, to pole 2.10.3 przyjmuje następujące wartości: 1 – rolnictwo, leśnictwo, i rybactwo, 2 – górnictwo i wydobywanie, 3 – przetwórstwo przemysłowe, 4 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 5 – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, 6 – budownictwo, 7 – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, 8 – transport i gospodarka magazynowa, 9 – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 10 – informacja i komunikacja, 11 – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 12 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 13 – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 14 – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 15 – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, 16 – edukacja, 17 – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, 18 – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, 19 – pozostała działalność usługowa, 20 – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, 21 – organizacje i zespoły eksterytorialne.
 • komunikat statusowy acmt.stc.001.03 został dostosowany do ww. zmian;
 • w komunikacie acmt.rqa.002.02 służącym do utworzenia, zamknięcia i zawieszenia konta rozliczeniowego należy wypełnić pole 3.3.6 dotyczące autoryzacji dla KDPW_CCP dla zgłaszania kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych do Repozytorium transakcji.
  Jest to pole opcjonalne (dopuszczalne wartości: „N” – brak autoryzacji dla KDPW_CCP, „Y” – potwierdzenie autoryzacji dla KDPW_CCP). Niewypełnienia pola oznacza brak autoryzacji dla KDPW_CCP do raportowania instrumentów pochodnych z danego konta
  .

Komunikaty służące do raportowania zabezpieczeń złożonych przez klientów u uczestników rozliczających:
 • colr.ins.002.03 Rejestracja zabezpieczenia klienta
 • colr.sts.002.01 Status rejestracji zabezpieczenia klienta

KDPW_CCP będzie udostępniać Uczestnikom Rozliczającym komunikat informujący o niezaraportowaniu transakcji do RT dla wskazanych kont ze względu na brak aktywnego kodu LEI podmiotu zobowiązanego do raportowania:
 • secl.str.001.01 Informacja o raportowaniu transakcji

Wszystkie w/w komunikaty wraz z przykładami dostępne są na stronie Komunikaty kdpw_stream
Ostatnia aktualizacja:23-10-2019 Do góry