Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Odwiedź nas:

Zarząd KDPW_CCP nowej kadencji

 
Rada Nadzorcza izby rozliczeniowej KDPW_CCP na posiedzeniu w dniu 8 lipca br. powołała Zarząd nowej kadencji. W skład Zarządu weszli: Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu oraz Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu.
 
KDPW_CCP to autoryzowana zgodnie z unijnym Rozporządzeniem EMIR* izba rozliczeniowa odpowiedzialna za rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu i OTC. KDPW_CCP prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.
 
Jedynym akcjonariuszem izby KDPW_CCP jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, ze struktur którego wydzielona została 1 lipca 2011 r.
KDPW_CCP wchodzi w skład Grupy KDPW, która oferuje wysoko specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rejestracją instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji na wielu rynkach, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych.
 
*EMIR (ang. European Market Infrastructure Regulation) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.