Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze


Od grudnia 2012 r. KDPW_CCP świadczy usługi rozliczania i gwarantowania rozliczeń derywatów OTC oraz transakcji repo (OTC_CLEARING). W ten sposób KDPW_CCP rozpoczyna obsługę transakcji rynku międzybankowego, mając przede wszystkim na celu ograniczenie ryzyka niewywiązania się stron z zobowiązań wynikających z zawartej transakcji oraz w konsekwencji pobudzenie tego segmentu rynku.

 

Rozliczanie transakcji odbywa się przy wykorzystaniu nowacji rozliczeniowej. Nowacja powoduje wstąpienie KDPW_CCP w prawa i obowiązki wynikające z transakcji przyjętej do rozliczenia - w wyniku zastosowania tego mechanizmu KDPW_CCP staje się stroną zobowiązaną bezpośrednio wobec uczestnika będącego stroną rozliczenia (transakcja pierwotna wygasa). W ten sposób KDPW_CCP zapewnia uczestnikom obrotu wyższe od dotychczasowego bezpieczeństwo wykonywania transakcji, zgodne z międzynarodowymi standardami.


Potrzeba uruchomienia usługi rozliczania derywatów OTC i transakcji repo była uwarunkowana zapisami "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji", (EMIR), zgodnie z którym wszystkie transakcje OTC zawarte w instrumentach pochodnych należących do wskazanych przez ESMA klas instrumentów pochodnych podlegają obowiązkowi rozliczania w CCP (kontrahent centralny) posiadającym odpowiednie zezwolenie. Niezależnie od powyższego wszystkie transakcje zawarte w instrumentach pochodnych podlegają obowiązkowi raportowania do zarejestrowanych repozytoriów transakcji, możliwe jest raportowanie ich do repozytorium prowadzonego przez KDPW - KDPW_TR.


8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego dokonała autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, potwierdzając tym samym, że spełnia ona wszystkie wymagania stawiane tego typu instytucjom przez unijne rozporządzenie EMIR.
Uzyskanie przez KDPW_CCP autoryzacji:

  • umożliwia podmiotom zawierającym transakcje na rynku OTC przekazywanie ich do centralnego rozliczenia
  • jest zachętą dla podmiotów zawierających transakcje na rynku OTC do przekazywania ich do rozliczeń za pośrednictwem instytucji kontrahenta centralnego. Otrzymanie autoryzacji oznacza bowiem automatycznie uzyskanie statusu tzw. kwalifikowanego CCP. Zgodnie z zapisami rozporządzenia o wymogach kapitałowych CRR (Capital Requirements Regulation) w przypadku kontrahentów centralnych spełniających wymogi określone rozporządzeniem EMIR może zostać zastosowana obniżona waga ryzyka dla transakcji, w których po nowacji stają się oni drugą stroną.

 

W ramach wdrażania usługi OTC_CLEARING KDPW_CCP, wspólnie z największymi polskimi bankami, wypracował model rozliczeń i gwarantowania transakcji zawieranych na rynku derywatów OTC, przygotował system rozliczeń transakcji OTC (system kdpw_otc) oraz dokonał wyboru platformy konfirmacji tych transakcji (MarkitWire). Istotnym elementem realizacji tego projektu było również podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o dodatkowe środki wspierające wielostopniowy system gwarantowania rozliczeń, do poziomu 190 mln zł.


W ramach usługi OTC_Clearing KDPW_CCP:

  • dokonuje rozliczeń transakcji przyjętych do systemu kdpw_otc,
  • pośredniczy w rozrachunku środków wynikającym z tych rozliczeń,
  • zarządza ryzykiem rozliczeniowym, 
  • administruje zabezpieczeniami, 
  • pełni funkcję centralnego kontrpartnera (CCP) z zastosowaniem mechanizmu nowacji rozliczeniowej,
  • raportuje do repozytorium transakcji KDPW_TR (usługa oferowana przez KDPW).

Ostatnia aktualizacja:19-11-2018 Do góry