Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf.002.02)


Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego przekazywana uczestnikom przez KDPW.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy

składowe
Bal

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="BalanceAndSide" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Bal" type="Amount" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Należności (uznanie uczestnika)
DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

ForecastedFundValue- Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego (typ złożony)

Opis Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego
Elementy

składowe
FndCd

SttlmDt

PrvsCntrbtn{0,1}

PrvsCshCntrbtn{0,1}

CurCntrbtn

MinCntrbtn

Źródło <xs:complexType name="ForecastedFundValue" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PrvsCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrvsCshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CurCntrbtn" type="Amount" />

     <xs:element name="MinCntrbtn" type="Amount" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ForecastedFundValue/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis Kod funduszu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

ForecastedFundValue/SttlmDt- Data regulacji (element)

Opis Data regulacji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

ForecastedFundValue/PrvsCntrbtn- Dotychczasowy wkład (element)

Opis Dotychczasowy udział w funduszu. Wartość wkładu gotówkowego i w papierach wartościowych z poprzedniej regulacji. Dotychczasowy udział w funduszu nie jest podawany, gdy jest to pierwsza aktualizacja wpłaty do funduszu dla uczestnika.
Typ Amount
Źródło <xs:element name="PrvsCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

ForecastedFundValue/PrvsCshCntrbtn- Dotychczasowa wpłata (element)

Opis Dotychczasowa wpłata. Wartość wkładu gotówkowego z poprzedniej regulacji. Dotychczasowy udział w funduszu nie jest podawany, gdy jest to pierwsza aktualizacja wpłaty do funduszu dla uczestnika.
Typ Amount
Źródło <xs:element name="PrvsCshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

ForecastedFundValue/CurCntrbtn- Wkład aktualny (element)

Opis Wkład aktualny. Wartość wkładu gotówkowego i w papierach wartościowych w dniu T.
Typ Amount
Źródło <xs:element name="CurCntrbtn" type="Amount" />

ForecastedFundValue/MinCntrbtn- Wkład minimalny (element)

Opis Wkład minimalny
Typ Amount
Źródło <xs:element name="MinCntrbtn" type="Amount" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowa informacja
REPL Modyfikacja informacji
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="REPL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

FundMemberObligations- Zobowiązania uczestnikai (typ złożony)

Opis Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika
Elementy

składowe
FndMmbId

FndCd

UpdtdBal

Źródło <xs:complexType name="FundMemberObligations" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FndMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FundMemberObligations/FndMmbId- Kod uczestnika (element)

Opis Kod uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="FndMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

FundMemberObligations/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis Kod funduszu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

FundMemberObligations/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

Lnk{0,1}

CreDtTm

StsTp

ClctnDt

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

     <xs:element name="StsTp" type="StatementStatusCode" />

     <xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

GeneralInformation/StsTp- Rodzaj informacji (prognozy/aktualizacja). (element)

Opis Rodzaj informacji o aktualizacji wkładu do funduszu rozliczeniowego (prognozy/aktualizacja).
Typ StatementStatusCode
Źródło <xs:element name="StsTp" type="StatementStatusCode" />

GeneralInformation/ClctnDt- Data aktualizacji (element)

Opis Data aktualizacji (księgowa)
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=28

Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="28" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
colr.sgf.002.02

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="colr.sgf.002.02" type="colr.sgf.002.02" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/colr.sgf.002.02- Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (element)

Opis Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego
Typ colr.sgf.002.02
Źródło <xs:element name="colr.sgf.002.02" type="colr.sgf.002.02" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami.
Elementy

składowe
PrvsRef

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzedniego komunikatu (element)

Opis Referencja do poprzedniego komunikatu. Referencja podawana jest tylko dla komunikatów typu REPL.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentInformation- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (typ złożony)

Opis Wykaz płatności dla wskazanego IBAN
Elementy

składowe
CshAcct

FndMmbBal{1,unbounded}

PngInstnBal{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PaymentInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

     <xs:element name="FndMmbBal" type="FundMemberObligations" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentInformation/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ IBAN
Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

PaymentInformation/FndMmbBal- Zobowiązania uczestnika (element)

Opis Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika.
Typ FundMemberObligations
Źródło <xs:element name="FndMmbBal" type="FundMemberObligations" maxOccurs="unbounded" />

PaymentInformation/PngInstnBal- Saldo zobowiązań i należności płatnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności płatnika. Saldo zobowiązań jest podsumowane dla każdego IBAN.
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

PaymentList- Wykaz płatności (typ złożony)

Opis Wykaz płatności
Elementy

składowe
SttlmDt

PmtInf{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentList" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentList/SttlmDt- Data regulacji zobowiązania (element)

Opis Data regulacji zobowiązania
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

PaymentList/PmtInf- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (element)

Opis Wykaz płatności dla wskazanego IBAN
Typ PaymentInformation
Źródło <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />

SettlementGuaranteeFundStatement- Informacje dotyczące aktualizacji (typ złożony)

Opis Informacje dotyczące aktualizacji
Elementy

składowe
Ccy

FcstdFndVal{0,unbounded}

UpdtdFndVal{0,1}

PmtLst{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementGuaranteeFundStatement" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

     <xs:choice >

       <xs:sequence >

         <xs:element name="FcstdFndVal" type="ForecastedFundValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

       </xs:sequence>

       <xs:sequence >

         <xs:element name="UpdtdFndVal" type="UpdatedFundValue" minOccurs="0" />

         <xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" />

       </xs:sequence>

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementGuaranteeFundStatement/Ccy- Kod waluty (element)

Opis Kod waluty rozliczeń dla funduszu rozliczeniowego
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

SettlementGuaranteeFundStatement/FcstdFndVal- Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego (element)

Opis Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego. Występuje tylko dla informacji FCST przekazywanej uczestnikowi rozliczającemu funduszu rozliczeniowego.
Typ ForecastedFundValue
Źródło <xs:element name="FcstdFndVal" type="ForecastedFundValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

SettlementGuaranteeFundStatement/UpdtdFndVal- Informacje o poziomie regulacji funduszu rozliczeniowego (element)

Opis Informacje o poziomie regulacji funduszu rozliczeniowego. Występuje tylko dla informacji FINL przekazywanej uczestnikowi rozliczającemu funduszu rozliczeniowego.
Typ UpdatedFundValue
Źródło <xs:element name="UpdtdFndVal" type="UpdatedFundValue" minOccurs="0" />

SettlementGuaranteeFundStatement/PmtLst- Informacje o płatnościach (element)

Opis Informacje o płatnościach. Występuje tyko dla informacji FINL, gdy uczestnik funduszu jest również płatnikiem lub gdy jest to dokument dla płatnika nie będącego uczestnikiem funduszu.
Typ PaymentList
Źródło <xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" />

StatementStatusCode- Kody rodzajów informacji (typ prosty)

Opis Kody rodzajów informacji.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
FCST Prognozy aktualizacji
FINL Aktualizacja
Źródło <xs:simpleType name="StatementStatusCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="FCST" />

     <xs:enumeration value="FINL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

UpdatedFundValue- Informacje o poziomie regulacji w funduszu rozliczeniowym (typ złożony)

Opis Informacje o poziomie regulacji w funduszu rozliczeniowym
Elementy

składowe
SttlmDt

UpdtdFndValDtls{1,unbounded}

UpdtdMmbBal{0,1}

Źródło <xs:complexType name="UpdatedFundValue" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="UpdtdFndValDtls" type="UpdatedFundValueDetails" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

UpdatedFundValue/SttlmDt- Data regulacji (element)

Opis Data regulacji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

UpdatedFundValue/UpdtdFndValDtls- Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy (element)

Opis Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy
Typ UpdatedFundValueDetails
Źródło <xs:element name="UpdtdFndValDtls" type="UpdatedFundValueDetails" maxOccurs="unbounded" />

UpdatedFundValue/UpdtdMmbBal- Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

UpdatedFundValueDetails- Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy (typ złożony)

Opis Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy
Elementy

składowe
FndCd

ReqdCntrbtn

CshCntrbtn

MaxSctyVal

AccptdSctyVal{0,1}

AccptdFrgnCcyVal{0,1}

UpdtdBal{0,1}

Źródło <xs:complexType name="UpdatedFundValueDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" />

     <xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" />

     <xs:element name="MaxSctyVal" type="Amount" />

     <xs:element name="AccptdSctyVal" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AccptdFrgnCcyVal" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

UpdatedFundValueDetails/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis Kod funduszu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

UpdatedFundValueDetails/ReqdCntrbtn- Wymagana wielkość wkładu do funduszu rozliczeniowego (element)

Opis Wymagana wielkość wkładu do funduszu rozliczeniowego
Typ Amount
Źródło <xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" />

UpdatedFundValueDetails/CshCntrbtn- Wartość wpłaty wniesionej w środkach pieniężnych (element)

Opis Wartość wpłaty wniesionej w środkach pieniężnych. Dotychczasowy udział w funduszu nie jest podawany, gdy jest to pierwsza aktualizacja wpłaty do funduszu dla uczestnika.
Typ Amount
Źródło <xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" />

UpdatedFundValueDetails/MaxSctyVal- Wartość maksymalnego wkładu w papierach wartościowych (element)

Opis Wartość maksymalnego wkładu w papierach wartościowych dla danego funduszu rozliczeniowego
Typ Amount
Źródło <xs:element name="MaxSctyVal" type="Amount" />

UpdatedFundValueDetails/AccptdSctyVal- Wartość papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłaty do funduszu rozliczeniowego. Pole wypełniane, jeżeli w rejestrze papierów wartościowych uczestnik wniósł papiery na poczet funduszu rozliczeniowego.
Typ Amount
Źródło <xs:element name="AccptdSctyVal" type="Amount" minOccurs="0" />

UpdatedFundValueDetails/AccptdFrgnCcyVal- Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty
Typ Amount
Źródło <xs:element name="AccptdFrgnCcyVal" type="Amount" minOccurs="0" />

UpdatedFundValueDetails/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

colr.sgf.002.02- Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (typ złożony)

Opis Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego
Elementy

składowe
GnlInf

SttlmGrntFndStmt

Źródło <xs:complexType name="colr.sgf.002.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="SttlmGrntFndStmt" type="SettlementGuaranteeFundStatement" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

colr.sgf.002.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.sgf.002.02/SttlmGrntFndStmt- Informacje o aktywach funduszu rozliczeniowego (element)

Opis Informacje o aktywach funduszu rozliczeniowego
Typ SettlementGuaranteeFundStatement
Źródło <xs:element name="SttlmGrntFndStmt" type="SettlementGuaranteeFundStatement" />