Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.02)


Komunikat zawiera szczegółową informację o wnoszonym lub zwalnianym zabezpieczeniu.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CashCollateral- Zabezpieczenie pieniężne lub wartość zabezpieczenia w depozycie zagranicznym (typ złożony)

Opis Zabezpieczenie pieniężne lub wartość zabezpieczenia w depozycie zagranicznym
Elementy

składowe
Amt

Źródło <xs:complexType name="CashCollateral" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashCollateral/Amt- Wartość (element)

Opis Wartość
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ClearingMemberIdentification- Dane uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Dane uczestnika rozliczającego
Elementy

składowe
ClrgMmbId

ClrgMmbPAAcct

Źródło <xs:complexType name="ClearingMemberIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="ClrgMmbId" type="PartyIdentification2" />

       <xs:element name="ClrgMmbPAAcct" type="Max35Text" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClearingMemberIdentification/ClrgMmbId- Dane uczestnika rozliczającego (element)

Opis Dane uczestnika rozliczającego
Typ PartyIdentification2
Źródło <xs:element name="ClrgMmbId" type="PartyIdentification2" />

ClearingMemberIdentification/ClrgMmbPAAcct- Id konta PA uczestnika rozliczającego (element)

Opis Id konta PA uczestnika rozliczającego
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="ClrgMmbPAAcct" type="Max35Text" />

CollateralInstructionDetails- Informacja o zabezpieczeniu (typ złożony)

Opis Informacja o zabezpieczeniu
Elementy

składowe
BalTp

CCPAcct

SttlmDt

CshColl

SctiesColl

CdtDbtInd

ClrgMmbInf

DerivISIN{0,1}

SttlmtAgtMmbId{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CollateralInstructionDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

       <xs:element name="CCPAcct" type="PartyIdentification2" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

     <xs:choice >

       <xs:element name="CshColl" type="CashCollateral" />

       <xs:element name="SctiesColl" type="SecuritiesCollateral" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

     <xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" />

     <xs:element name="DerivISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmtAgtMmbId" type="PartyIdentification" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CollateralInstructionDetails/BalTp- Status aktywów – cel na który wnoszone/zwalniane jest zabezpieczenie (element)

Opis Status aktywów – cel na który wnoszone/zwalniane jest zabezpieczenie
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

CollateralInstructionDetails/CCPAcct- Identyfikator konta CCP wskazujący przeznaczenie zabezpieczenia (element)

Opis Identyfikator konta CCP wskazujący przeznaczenie zabezpieczenia
Typ PartyIdentification2
Źródło <xs:element name="CCPAcct" type="PartyIdentification2" />

CollateralInstructionDetails/SttlmDt- Data rozliczenia (element)

Opis Data rozliczenia
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

CollateralInstructionDetails/CshColl- Zabezpieczenie pieniężne lub wartość zabezpieczenia w depozycie zagranicznym (element)

Opis Zabezpieczenie pieniężne lub wartość zabezpieczenia w depozycie zagranicznym
Typ CashCollateral
Źródło <xs:element name="CshColl" type="CashCollateral" />

CollateralInstructionDetails/SctiesColl- Zabezpieczenie w papierach wartościowych (element)

Opis Zabezpieczenie w papierach wartościowych
Typ SecuritiesCollateral
Źródło <xs:element name="SctiesColl" type="SecuritiesCollateral" />

CollateralInstructionDetails/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

CollateralInstructionDetails/ClrgMmbInf- Dane uczestnika rozliczającego (element)

Opis Dane uczestnika rozliczającego
Typ ClearingMemberIdentification
Źródło <xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" />

CollateralInstructionDetails/DerivISIN- ISIN instrumentu pochodnego (element)

Opis ISIN instrumentu pochodnego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="DerivISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" />

CollateralInstructionDetails/SttlmtAgtMmbId- Id konta Agenta ds. Rozrachunku lub id agenta ds. zabezpieczeń uczestnika KDPW_CCP w depozycie zagranicznym (element)

Opis Identyfikator konta Agenta ds. Rozrachunku (uczestnik KDPW) lub Identyfikator agenta ds. zabezpieczeń uczestnika KDPW_CCP w depozycie zagranicznym
Typ PartyIdentification
Źródło <xs:element name="SttlmtAgtMmbId" type="PartyIdentification" minOccurs="0" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Należności (uznanie uczestnika)
DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Elementy

składowe
DSS

MmbId

Źródło <xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />

     <xs:element name="MmbId" type="Max34Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element)

Opis Wystawca kodu wg rejestru ISO15022
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />

DSSMemberIdentifier/MmbId- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu
Typ Max34Text
Źródło <xs:element name="MmbId" type="Max34Text" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

CreDtTm{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
colr.ins.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="colr.ins.001.02" type="colr.ins.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/colr.ins.001.02- Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (element)

Opis Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia
Typ colr.ins.001.02
Źródło <xs:element name="colr.ins.001.02" type="colr.ins.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=34

Źródło <xs:simpleType name="Max34Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="34" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=70

Źródło <xs:simpleType name="Max70Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="70" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PartyIdentification- Kod i identyfikator konta instytucji (typ złożony)

Opis Kod i identyfikator konta instytucji
Elementy

składowe
SfkpgPlc{0,1}

BIC

KDPWMmbId

DSSMmbId

PrtryId

KDPWSafAcct{0,1}

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PartyIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SfkpgPlc" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

       <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

       <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

       <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PartyIdentification/SfkpgPlc- Kod BIC depozytu zagranicznego (element)

Opis Kod BIC depozytu zagranicznego
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="SfkpgPlc" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

PartyIdentification/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

PartyIdentification/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

PartyIdentification/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ DSSMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

PartyIdentification/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

PartyIdentification/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego.
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

PartyIdentification/AddtlInf- Dodatkowe informacje (element)

Opis Dodatkowe informacje
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

PartyIdentification2- Kod i identyfikator konta instytucji (typ złożony)

Opis Kod i identyfikator konta instytucji
Elementy

składowe
KDPWMmbId

KDPWSafAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PartyIdentification2" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PartyIdentification2/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

PartyIdentification2/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SecuritiesCollateral- Zabezpieczenie w papierach wartościowych (typ złożony)

Opis Zabezpieczenie w papierach wartościowych
Elementy

składowe
ISIN

Qty

Źródło <xs:complexType name="SecuritiesCollateral" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecuritiesCollateral/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

SecuritiesCollateral/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

colr.ins.001.02- Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (typ złożony)

Opis Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia
Elementy

składowe
GnlInf

CollDtls

Źródło <xs:complexType name="colr.ins.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

colr.ins.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.ins.001.02/CollDtls- Informacja o zabezpieczeniu (element)

Opis Informacja o zabezpieczeniu
Typ CollateralInstructionDetails
Źródło <xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" />