Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania

Utrata wysokiej jakości i terminowej obsługi, spowodowana działaniem siły wyższej (zdarzenia losowe lub celowe działania, klęski żywiołowe itp.) może stać się przyczyną zakłóceń w funkcjonowaniu rynku i niemożnością dostarczania usług uczestnikom rynku.

W celu minimalizacji ryzyka działalności w Grupie KDPW został stworzony System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania (SZCF). Przez System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania rozumiany jest zestaw środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających utrzymanie - w przypadku poważnej awarii lub katastrofy - ciągłości realizacji lub jak najszybsze odtworzenie najważniejszych procesów biznesowych przy minimalizacji wpływu zaistniałej sytuacji na działanie spółek Grupy KDPW oraz na inne instytucje rynku kapitałowego.

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

KDPW_CCP S.A. we współpracy z instytucjami działającymi na rynku finansowym minimum raz w roku przeprowadza testy ciągłości działania z udziałem uczestników rynku. Celem testów jest weryfikacja rozwiązań i procedur przyjętych na wypadek sytuacji kryzysowych, powodujących w szczególności konieczność przeniesienia działalności podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego do ich lokalizacji zapasowych. Okresowe przeprowadzanie tego rodzaju działań jest niezbędne z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawnych oraz powszechnie stosowanych standardów.

Informacja z przebiegu testów Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW przeprowadzonych w dniu 15.10.2016 r.


W dniu 15.10.2016 r. odbyły się planowane testy Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania organizowane przez Grupę KDPW (KDPW_CCP S.A. i KDPW S.A.) z udziałem Uczestników KDPW_CCP i KDPW oraz we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.
Celem testów z punktu widzenia Grupy KDPW była weryfikacja możliwości kontynuowania działalności KDPW_CCP S.A. oraz KDPW S.A. w sytuacji kryzysowej poprzez odtworzenie przerwanych czynności w lokalizacji zapasowej oraz przywrócenie łączności z Uczestnikami i innymi instytucjami współdziałającymi.
Harmonogram testów obejmował kluczowe procesy związane z rozliczeniami i rozrachunkami, realizowanymi każdego dnia przez KDPW_CCP S.A. oraz KDPW S.A., jak również szereg działań dodatkowych. Przyjęto przy tym następujące założenia ramowe:
  • rozpoczęcie pracy w lokalizacji podstawowej, w oparciu o systemy produkcyjne KDPW_CCP S.A. i KDPW S.A.;
  • symulacja sytuacji kryzysowej polegającej na całkowitej niedostępności lokalizacji podstawowej oraz wszystkich znajdujących się tam systemów informatycznych i telekomunikacyjnych;
  • przeniesienie działalności KDPW_CCP S.A. i KDPW S.A. do lokalizacji zapasowej, przy wykorzystaniu zapasowych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych;
  • podjęcie działalności w lokalizacji zapasowej i kontynuacja realizacji zadań w czasie i zakresie założonym w Polityce Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW oraz w harmonogramie testów;
  • przywrócenie po zakończonych testach systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w lokalizacji podstawowej do funkcjonalności produkcyjnej.
W ramach testów skutecznie zrealizowano wszystkie czynności przewidziane w harmonogramie ustalonym przed testami. W szczególności, po zasymulowaniu sytuacji kryzysowej i dokonaniu relokacji pracowników KDPW_CCP S.A. i KDPW S.A. do lokalizacji zapasowej, w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu rozpoczęcia symulacji awarii wznowiono komunikację z Uczestnikami poprzez łącza zapasowe.
Dodatkowo, w związku z przeprowadzoną niezależnie przez Giełdę Papierów Wartościowych symulacją awarii, skutkującą przerwaniem, a następnie wznowieniem notowań, KDPW_CCP S.A. skutecznie połączył się z zapasowymi systemami Giełdy Papierów Wartościowych i pomyślnie zrealizował przewidzianą w takich sytuacjach procedurę uzgadniania listy transakcji.
Testy pozwoliły na weryfikację założeń Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania oraz wszelkich podjętych w ramach tego systemu kroków techniczno-organizacyjnych, potwierdzając tym samym możliwość realizacji przez KDPW_CCP S.A. oraz KDPW S.A. swoich zadań w sytuacji kryzysowej. Równocześnie znakomita większość Uczestników (zgodnie z listą zamieszczoną poniżej) potwierdziła podczas testów zdolność do połączenia z lokalizacją zapasową KDPW_CCP S.A. i KDPW S.A., skutecznie przekazując instrukcje do systemu kdpw_stream.

Lista Uczestników KDPW_CCP, którzy w dniu 15.10.2016 potwierdzili zdolność do połączenia z systemem kdpw_stream w lokalizacji zapasowej Grupy KDPW
LP. NAZWA UCZESTNIKA 
1. BANK BGŻ BNP PARIBAS BIURO MAKLERSKIE S.A.
2. BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.
3. BANK BPH S.A.
4. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
5. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
6. BANK MILLENNIUM S.A.
7. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
8. BANK POCZTOWY S.A.
9. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
10. BANK ZACHODNI WBK S.A.
11. BIURO MAKLERSKIE ALIOR BANK S.A.
12. BIURO MAKLERSKIE BANKU BPH S.A.
13. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.K.A. ODDZIAL W POLSCE
14. CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.
15. COPERNICUS SECURITIES S.A.
16. CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
17. DB SECURITIES S.A.
18. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
19. DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
20. DOM MAKLERSKI BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
21. DOM MAKLERSKI BANK ZACHODNI WBK S.A.
22. DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A.
23. DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.
24. DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
25. DOM MAKLERSKI BDM S.A.
26. DOM MAKLERSKI MBANKU S.A.
27. DOM MAKLERSKI PKO BP S.A.
28. DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
29. ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.
30. FM BANK PBP S.A.
31. GETIN NOBLE BANK S.A.
32. HAITONG BANK, S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
33. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
34. ING SECURITIES S.A.
35. IPOPEMA SECURITIES S.A.
36. MBANK S.A.
37. MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A.
38. NOBLE SECURITIES S.A.
39. OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.
40. PEKAO INVESTMENT BANKING S.A.
41. PGE DOM MAKLERSKI S.A.
42. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
43. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
44. SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
45. TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.

Ostatnia aktualizacja:30-11-2016 Do góry