Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Strategia

Wyciąg ze Strategii Grupy KDPW na lata 2014-2016 dotyczący KDPW_CCP oraz informacja nt. kluczowych celów strategicznych KDPW_CCP
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP należy do Grupy Kapitałowej KDPW. Grupa KDPW obejmuje swoim zakresem zarówno typowe usługi infrastrukturalne, takie jak: rozliczenia i zarządzanie systemem zabezpieczania płynności rozliczeń, rozrachunek transakcji oraz prowadzenie depozytu papierów wartościowych, jak również wprowadza usługi o charakterze komercyjnym świadczone na poziomie centralnym dla swoich uczestników. Należą do nich rozliczenia dla rynku OTC derivatives, repo, pożyczek papierów wartościowych oraz instrumentów OTC rynku towarowego.
W związku z obecnością w Grupie Kapitałowej KDPW, izba rozliczeniowa KDPW_CCP realizuje misję i wizję całej Grupy oraz zindywidualizowane działania zwiększające wartość KDPW_CCP, budujące komplementarność usług dla całej Grupy oraz wykorzystujące synergie pomiędzy działalnością rozliczeniową i rozrachunkowo-depozytową. Strategia rozwoju na lata 2014-2016 została przyjęta przez Radę Nadzorczą KDPW_CCP w listopadzie 2013 r.

Misja
Misją KDPW_CCP jest oferowanie usług rozliczeniowych, rejestracji transakcji, prowadzenia systemu zarządzania ryzykiem, usług z obszarów biznesowych pozostających w ścisłej relacji z podstawową działalnością oraz tworzenie rozwiązań wspomagających działanie i rozwój polskiego rynku kapitałowego, w sposób efektywny i niezawodny.

Wizja
Wizją KDPW_CCP jest tworzenie organizacji:
 • reagującej na wyzwania konkurencji,
 • oferującej, w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne, usługi rozliczeniowe, rejestracji transakcji oraz usługi dodane, tworzące kompleksową ofertę dla uczestników rynku finansowego,
 • działającej na rzecz stabilności systemu finansowego w Polsce, przy aktywnej współpracy z polskimi i zagranicznymi uczestnikami tego rynku,
 • stanowiącej instytucję rozliczeniową pierwszego wyboru dla podmiotów polskich działających na rynku krajowym i zagranicznym oraz podmiotów zagranicznych aktywnych na rynku polskim.

Naczelne wartości
Naczelnymi wartościami, będącymi kluczowymi elementami kultury organizacyjnej KDPW_CCP, są:
 • innowacyjność technologiczna i operacyjna ukierunkowana na podnoszenie jakości i zwiększanie oferty usług,
 • dynamiczne reagowanie na potrzeby rynkowe przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemowego i efektywności kosztowej,
 • zgodność z międzynarodowymi standardami rozliczeń,
 • wiarygodność i niezawodność działania zapewniająca minimalizację ryzyka, ciągłość działania, wysoką jakość i terminowość.

Cele strategiczne KDPW_CCP na lata 2014-2016

Głównym celem strategicznym dla KDPW_CCP na lata 2014-2016 jest zdywersyfikowanie działalności przy wykorzystaniu specyfiki i potencjału polskiego rynku finansowego i przygotowanie go do sprostania nasilonej konkurencji międzynarodowej, we współpracy z instytucjami i podmiotami polskiego rynku kapitałowego.
Realizacja celu będzie polegała na wykorzystaniu przez KDPW_CCP:
 • lokalności rynku polskiego, wynikającej z odrębności walutowej do czasu wejścia Polski do strefy euro,
 • wysokiej jakości infrastruktury technologicznej (tj. systemu transakcyjnego UTP na Giełdzie Papierów Wartościowych i systemów rozliczeniowych w KDPW_CCP), porównywalnej do technologii stosowanej na dojrzałych rynkach kapitałowych,
do stymulowania dalszego rozwoju polskiego rynku (w tym - wzrostu aktywności obecnych i nowych podmiotów) w zakresie działalności rozliczeniowej transakcji z rynku zorganizowanego i OTC. Korzystanie z zaawansowanych rozwiązań technologicznych ułatwi przygotowanie się do konkurencji zagranicznej nasilającej się po implementacji regulacji europejskich: MiFID II i EMIR, otwierających swobodny dostęp do infrastruktury rynków kapitałowych w całej Unii Europejskiej.

Strategia KDPW_CCP będzie w pierwszej kolejności ukierunkowana na zapewnienie efektywnej obsługi inwestorów i uczestników działających na rynku polskim, zgodnie z ich rosnącymi potrzebami i oczekiwaniami. Z tego względu przewiduje się systematyczne obniżanie kosztów rozliczania transakcji. W drugiej kolejności KDPW_CCP będzie wprowadzała usługi w zakresie kompleksowej obsługi uczestników polskich wychodzących na rynki zagraniczne, przy wykorzystaniu współpracy z centralnymi instytucjami infrastruktury, tj. zagranicznymi platformami obrotu i CCP.

Główny cel strategiczny będzie realizowany przez poniższe cele:
 1. Zwiększenie konkurencyjności KDPW_CCP poprzez wprowadzenie nowych usług o charakterze centralnym, tworzących kompleksową ofertę dla uczestników działających na rynku polskim.
 2. Podniesienie jakości i efektywności obecnie oferowanych usług rozliczeniowych oraz ich harmonizacja z regulacjami europejskimi i standardami międzynarodowymi jako baza do wdrażania nowych usług.
 3. Rozszerzenie współpracy operacyjnej KDPW_CCP z instytucjami infrastruktury europejskiej, zmierzające do usprawnienia dostępu inwestorów zagranicznych do rynku polskiego oraz obsługi polskich uczestników działających na rynkach zagranicznych.

Cele strategiczne będą realizowane między innymi poprzez działania w następujących obszarach biznesowych:
 • Rozwoju systemu kdpw_otc w zakresie rozliczeń nowych instrumentów z rynku OTC derivatives w walutach obcych.
 • Prowadzenia i rozwoju gwarantowanych rozliczeń nowych rynków: repo, pożyczek papierów wartościowych, obligacji OTC oraz rynków towarowych.
 • Doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem rozliczeniowym SPAN, zgodnie z wymogami konkurencyjnymi.
 • Uzyskania dostępu do płynności w pieniądzu banku centralnego lub/oraz banku komercyjnego w walutach PLN i w EUR,
 • Raportowania w imieniu stron transakcji na instrumentach pochodnych do Repozytorium Transakcji,
 • Osiągnięcia gotowości do współpracy interoperacyjnej z innymi CCP, po upływie 3-letniego okresu ochronnego dla nowych CCP.
Ostatnia aktualizacja:24-09-2014 Do góry