Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Strategia

Wyciąg ze Strategii KDPW_CCP na lata 2017-2021
KDPW_CCP S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej KDPW, która obejmuje swoim zakresem zarówno typowe usługi infrastrukturalne w sferze post-transakcyjnej, jak również usługi dodane, pozostające w ścisłej relacji z podstawowym przedmiotem działalności Grupy, tworząc kompleksową ofertę dla uczestników rynku finansowego działających w Polsce.

Zakres usług oferowanych przez KDPW_CCP S.A. stanowią usługi podstawowe, takie jak: rozliczanie transakcji z rynku zorganizowanego, zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym – w tym zarządzanie zabezpieczeniami, jak również usługi komplementarne świadczone na poziomie centralnym dla swoich uczestników: rozliczanie derywatów OTC oraz pośrednictwo w raportowaniu transakcji zawieranych na rynku instrumentów pochodnych do repozytorium transakcji, KDPW_TR.

W związku z przynależnością do Grupy Kapitałowej KDPW, izba rozliczeniowa KDPW_CCP realizuje misję i wizję całej Grupy oraz zindywidualizowane działania zwiększające wartość KDPW_CCP, budujące portfel usług dla całej Grupy oraz wykorzystujące synergie pomiędzy działalnością rozliczeniową i rozrachunkowo-depozytową.

Strategia rozwoju na lata 2017-2021 została przyjęta przez Radę Nadzorczą KDPW_CCP w grudniu 2016 r.

Misja KDPW_CCP
Oferowanie, w sposób efektywny, niezawodny i zapewniający bezpieczeństwo obrotu na rynku finansowym, usług w zakresie: infrastruktury rozliczeniowej, prowadzenia systemu zarządzania ryzykiem, pośredniczenia w raportowaniu transakcji do repozytorium transakcji, oraz innych usług z obszarów biznesowych pozostających w ścisłej relacji z podstawowym przedmiotem działalności, w tym tworzenie rozwiązań wspomagających działanie i rozwój polskiego rynku finansowego.

Wizja KDPW_CCP
Tworzenie organizacji: budującej, w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne, zintegrowany portfel usług rozliczeniowych oraz usług dodanych, tworzących kompleksową ofertę dla uczestników rynku finansowego, działającej na rzecz stabilności systemu finansowego w Polsce, przy aktywnej współpracy z polskimi i zagranicznymi uczestnikami tego rynku, reagującej na potrzeby rynku i wyzwania konkurencji i stanowiącej instytucję infrastruktury rozliczeniowej pierwszego wyboru dla podmiotów polskich działających na rynku krajowym i zagranicznym oraz podmiotów zagranicznych aktywnych na rynku polskim.

Cele strategiczne KDPW_CCP na lata 2017-2021:

CEL 1: Utrzymanie i budowa pozycji KDPW_CCP jako dostawcy pierwszego wyboru usług rozliczeniowych dla polskiego rynku finansowego, wobec wyzwań rynkowych wynikających z regulacji UE
poprzez:
 • zapewnienie konkurencyjnej obsługi organizatorów rynku, uczestników i inwestorów wobec zmieniających się uwarunkowań regulacyjnych i rynkowych, w zakresie rozliczeń transakcji z rynków zorganizowanych, reprezentujących różne klasy aktywów,
 • rozszerzenie odpowiednich autoryzacji zgodności świadczenia nowych usług z regulacjami UE,
 • utrzymanie pozycji instytucji pierwszego wyboru dla polskich:
  • platform obrotu w zakresie rozliczeń notowanych na nich instrumentów finansowych,
  • uczestników systemu rozliczeń w zakresie rozliczeń transakcji z rynków zorganizowanych.

CEL 2: Dywersyfikacja przychodów ze świadczenia usług dodatkowych KDPW_CCP wynikających z szans biznesowych i regulacyjnych oraz potrzeb uczestników polskiego rynku finansowego i organizatorów obrotu
poprzez:
 • zbudowanie kompleksowej oferty usług dodatkowych KDPW_CCP, komplementarnych do usług podstawowych, dostosowanej do zmieniających się potrzeb uczestników, zarówno na rynku zorganizowanym, jak i OTC, oraz do potrzeb organizatorów obrotu,
 • uzyskanie wymaganych autoryzacji dla świadczenia usług dodatkowych KDPW_CCP,
 • usuwanie barier rozwoju usług dla rynków finansowych w Polsce we współpracy z uczestnikami i podmiotami związanymi z danym rynkiem.

CEL 3: Wyjście KDPW_CCP na rynki zagraniczne z ofertą usług rozliczeniowych
poprzez:
 • usuwanie ograniczeń związanych z dostępem klientów zagranicznych do rozliczeń w Polsce oraz inwestorów polskich do rozliczeń na rynkach zagranicznych za pośrednictwem KDPW_CCP,
 • wdrażanie uznanych międzynarodowych rozwiązań technologicznych oraz harmonizację rozwiązań, służących tworzeniu i funkcjonowaniu połączeń interoperacyjnych,
 • wykorzystanie szans biznesowo-regulacyjnych do poszukiwania możliwości współpracy KDPW_CCP z zagranicznymi podmiotami infrastrukturalnymi,
 • reprezentowanie przez KDPW_CCP interesów polskiego rynku kapitałowego przy kształtowaniu opinii i stanowisk wobec projektów regulacji i standardów międzynarodowych w ramach prac ponadnarodowych organizacji branżowych izb rozliczeniowych.

CEL 4: Zwiększenie efektywności działania KDPW_CCP wobec wyzwań rynkowych i technologicznych
poprzez:
 • zwiększenie efektywności technologicznej, w zakresie:
  • preferowania wystandaryzowanych rozwiązań operacyjno-technologicznych, zgodnych z międzynarodową praktyką rynkową,
  • rozwoju systemów IT KDPW_CCP,
  • oferowania nowych sposobów dostępu uczestników do systemów informatycznych KDPW_CCP,
  • doskonalenia zarządzania eksploatacją i zmianą w systemach IT KDPW_CCP,
  • doskonalenia procesów zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w oparciu o najnowsze standardy i praktyki rynkowe,
 • kształtowanie polityki opłat w KDPW_CCP z uwzględnieniem:
  • nisko-marżowości oferowanych usług,
  • skali rynku, zmiany trendów w otoczeniu konkurencyjnym oraz wymogów regulacyjnych,
 • racjonalne gospodarowanie zasobami, w oparciu o:
  • posiadane oraz rozwijane kompetencje w ramach budowania kapitału ludzkiego,
  • prowadzenie polityki w obszarze badań i rozwoju zgodnie z zapotrzebowaniem i celami organizacji.
Ostatnia aktualizacja:23-03-2017 Do góry