Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O KDPW_CCP

Od dnia 8 kwietnia 2014 r. KDPW_CCP S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L. 201 z 2012, str. 1), udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z tym, od tego momentu KDPW_CCP S.A. oferuje usługi rozliczeniowe na podstawie, odpowiednio, Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zgodnie z tym zezwoleniem oraz w zakresie klas instrumentów tam wskazanych.
Decyzja KNF z 8 kwietnia 2014 r.- zezwolenie dla KDPW_CCP na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP

9 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła autoryzację izby rozliczeniowej KDPW_CCP o nowe klasy instrumentów oraz zakres przyjmowanych zabezpieczeń.
KNF jednogłośnie rozszerzyła zezwolenie na świadczenie przez KDPW_CCP S.A. usług rozliczeniowych jako CCP na podstawie Rozporządzenia EMIR w zakresie działalności związanej z prowadzeniem rozliczeń
  • instrumentów dłużnych (transakcje w obrocie niezorganizowanym w PLN), 
  • kontraktów pochodnych odnoszących się do stóp procentowych (transakcje w obrocie niezorganizowanym w EUR),
  • instrumentów udziałowych oraz instrumentów dłużnych, nominowanych w EUR (transakcje w obrocie zorganizowanym).
Dzięki rozszerzeniu autoryzacji izby możliwe będzie również wnoszenie zabezpieczeń w formie środków pieniężnych w euro oraz obligacji nominowanych w tej walucie.
Komunikat KNF
Decyzja KNF z 9 sierpnia 2016 r. – rozszerzenie zakresu zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP

KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.
W efekcie zastosowania nowych narzędzi (w szczególności netting w instrumentach finansowych, rozwój systemu gwarantowania rozliczeń oraz udział KDPW_CCP w pożyczkach papierów wartościowych jako gwarant zwrotu pożyczki), KDPW_CCP jest przygotowany do podjęcia sprawnej konkurencji z izbami rozliczeniowymi funkcjonującymi w chwili obecnej w Europie. Zastosowanie wystandaryzowanych rozwiązań funkcjonowania izby rozliczeniowej KDPW_CCP umożliwia dynamiczny rozwój zarówno zakresu, jak i obszaru świadczonych usług.

Powołanie KDPW_CCP korzystnie wpłynęło na pozycję polskiego rynku kapitałowego na arenie międzynarodowej i zostało pozytywnie ocenione przez agencje ratingowe, w tym szczególnie ze względu na obniżenie ryzyka kontrpartnera. Wprowadzone zmiany zostały również mocno poparte przez środowisko infrastruktury polskiego rynku finansowego.

 
Utworzenie KDPW_CCP zostało poprzedzone wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zatwierdzającej umiejscowienie kapitału KDPW_CCP w systemie zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji oraz zalimitowanie wysokość zobowiązań uczestników rozliczających z tytułu wpłat dodatkowych do funduszu rozliczeniowego. Kapitał KDPW_CCP może zostać użyty w celu wspomagania płynności rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym. Już w momencie powołania KDPW_CCP zapewnione zostały ważne cechy podmiotu, który pełni rolę izby rozliczeniowej:

 

Odrębność prawna
Zgodnie z międzynarodowymi standardami, ze względu na odmienny charakter ryzyka z tytułu świadczenia usług izby rozliczeniowej CCP oraz ryzyka z tytułu podstawowej działalności centralnego depozytu papierów wartościowych (KDPW), konieczne było wyodrębnienie oddzielnego podmiotu prawnego do świadczenia usług izby rozliczeniowej – KDPW_CCP. 

 

Gwarantowanie rozliczeń transakcji
Ważną cechą KDPW_CCP jest posiadanie kapitału, który może zostać użyty w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo rozliczeń. Kapitał zakładowy KDPW_CCP wynosi 190 mln zł. Zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR Spółka posiada również rezerwowy zasób celowy, który wynosi 13,1 mln zł.

W przypadku pokrywania ewentualnych strat spowodowanych niewykonaniem zobowiązania przez uczestnika rozliczającego zasoby celowe zostaną użyte po depozytach zabezpieczających wniesionych przez niewykonującego zobowiązania uczestnika rozliczającego oraz wniesionej przez tego uczestnika wpłacie do funduszu tworzonego na rzecz niewykonania zobowiązań.
 

 

Zalimitowanie wysokości wpłat dodatkowych uczestników do funduszu rozliczeniowego

Powołanie KDPW_CCP umożliwiło zalimitowanie maksymalnego poziomu wpłat dodatkowych do funduszu rozliczeniowego na poziomie 110% wpłaty podstawowej danego uczestnika. Wprowadzenie tego limitu pozwala uczestnikom szacować ryzyko związane z uczestniczeniem w systemie gwarantowania rozliczeń.


W dniu 12 grudnia 2013 r. KDPW_CCP uzyskał w KDPW kod LEI (kod identyfikacyjny podmiotu prawnego zgodny ze standardem ISO17442) , niezbędny do poprawnego spełnienia obowiązku raportowania informacji do repozytoriów transakcji.
Kod LEI nadany KDPW_CCP: 2594000K576D5CQXI987.
Ostatnia aktualizacja:23-08-2016 Do góry