Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, które wprowadzają nowację rozliczeniową. Dzięki tej konstrukcji izba rozliczeniowa staje się partnerem centralnym (central counterparty), czyli kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego, wygaszając w ten sposób prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji względem siebie. Obejmuje ona wszystkie transakcje rozliczanie w KDPW_CCP.

- Izba KDPW_CCP staje się bezpośrednio odpowiedzialna za rozliczenie transakcji, jako że musi doprowadzić do jej wykonania, także z wykorzystaniem własnego kapitału. KDPW_CCP, dzięki odpowiednim kapitałom własnym (200 mln zł) i systemowi gwarantowania rozliczeń (odpowiednie liczenie ryzyka, depozyty zabezpieczające, fundusz rozliczeniowy), przejmuje istotną część ryzyka inwestycyjnego związanego z ewentualną niewypłacalnością strony transakcji. Tym samym zwiększa się bezpieczeństwo zawieranych transakcji i zmniejsza się ryzyko rozliczeniowe dla inwestorów, a w konsekwencji - ryzyko niewypłacalności instytucji finansowych – tłumaczy Prezes KDPW_CCP Iwona Sroka.

Nowacja weszła do polskiego porządku prawnego w ramach nowelizacji Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przyjętej przez Sejm 28 czerwca 2012 r. Polski rynek był jednym z ostatnich w UE, który wprowadził do swojego prawodawstwa mechanizm nowacji rozliczeniowej. Było to o tyle istotne, że zgodnie z zapisami unijnego Rozporządzenia EMIR*, powstaje obowiązek rozliczania transakcji przez podmioty pełniące funkcję partnera centralnego (CCP). Jeśli na rodzimym rynku nie posiadalibyśmy izby rozliczeniowej typu CCP, działającej zgodnie z europejskimi regulacjami, istniało ryzyko przeniesienia rozliczeń dokonywanych w Polsce do zagranicznej izby rozliczeniowej.

Nowacja umożliwia izbie rozliczeniowej KDPW_CCP wstąpienie w prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji zawartych zarówno na rynku zorganizowanym, np. Główny Rynek GPW, Catalyst, NewConnect BondSpot oraz poza rynkiem regulowanym (OTC), z chwilą przyjęcia tej transakcji do rozliczenia.

- Dostosowanie do wymogów regulacji europejskich i międzynarodowych standardów podnosi konkurencyjność polskiego rynku finansowego i czyni go bardziej atrakcyjnym zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów. Jest to niezwykle istotne dla dalszego rozwoju i zwiększania bezpieczeństwa krajowego rynku finansowego – dodała Iwona Sroka.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (tzw. EMIR)​

Ostatnia aktualizacja: 24-10-2012 Do góry