Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Nowacja rozliczeniowa – Nowość w polskim porządku prawnym

4 sierpnia br. wejdą w życie zapisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które po raz pierwszy wprowadzają do polskiego porządku prawnego pojęcie nowacji rozliczeniowej. Dzięki tej konstrukcji izba rozliczeniowa stanie się partnerem centralnym (central counterparty), czyli kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego, wygaszając w ten sposób prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji względem siebie. Obejmie to wszystkie transakcje rozliczanie w KDPW_CCP.

Po zawarciu na rynku transakcji między dwiema stronami w wyniku nowacji rozliczeniowej umowa między nimi jest "zastępowana" dwiema umowami, gdzie jako strona transakcji wchodzi izba rozliczeniowa. Staje się kupującym dla sprzedającego i sprzedającym dla kupującego – tłumaczy Prezes KDPW_CCP Iwona Sroka.

Nowacja umożliwi izbie rozliczeniowej KDPW_CCP wstąpienie w prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji zawartych na rynku (rynek zorganizowany, np. GPW, Catalyst, NewConnect oraz rynek OTC), z chwilą przyjęcia tej transakcji do rozliczenia. Izba KDPW_CCP będzie więc bezpośrednio odpowiedzialna za rozliczenie transakcji, jako że musi doprowadzić do jej wykonania, także z wykorzystaniem własnego kapitału. KDPW_CCP, dzięki odpowiednim kapitałom własnym (200 mln zł) i systemowi gwarantowania rozliczeń (odpowiednie liczenie ryzyka, depozyty zabezpieczające, fundusz rozliczeniowy), będzie mogła przejąć istotną część ryzyka inwestycyjnego związanego z ewentualną niewypłacalnością strony transakcji. Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo zawieranych transakcji i zmniejszy się ryzyko rozliczeniowe dla inwestorów, a w konsekwencji - ryzyko niewypłacalności instytucji finansowych.

Typowa transakcja

TypowaTransakcja.png
CCP jako strona transakcji

CCPStronaTransakcji.png


- Jest to moment zwrotny w historii działalności KDPW_CCP jeżeli chodzi o sposób działania tej izby oraz możliwość uzyskania pełnoprawnego statusu partnera centralnego w świetle przygotowywanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (tzw. EMIR) – powiedziała Prezes KDPW_CCP Iwona Sroka. EMIR jest regulacją, która w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowania rynków finansowych w Europie. Nakłada m.in. obowiązek autoryzacji izb rozliczeniowych typu CCP w lokalnych komisjach nadzoru zgodnie z wymogami stawianymi przez prawo i europejski nadzór finansowy ESMA. Dzięki wprowadzeniu pojęcia nowacji rozliczeniowej do polskiego prawa, będzie możliwa autoryzacja polskiej izby KDPW_CCP zgodnie z wymogami UE.  

- Dostosowanie do wymogów regulacji europejskich i międzynarodowych standardów podnosi konkurencyjność polskiego rynku finansowego i czyni go bardziej atrakcyjnym zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów. Jest to niezwykle istotne dla dalszego rozwoju i zwiększania bezpieczeństwa krajowego rynku finansowego – dodała Iwona Sroka.

Krajowy Depozyt i izba rozliczeniowa KDPW_CCP od kilku lat realizują projekty podnoszące bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiego rynku. Już w 2010 r. KDPW utworzył tzw. Gwaranta rozliczeń i wyposażył go w kapitał w wysokości 60 mln zł, który wspierał system płynności rozliczeń. W 2011 roku na bazie Gwaranta utworzona została izba rozliczeniowa KDPW_CCP z nowym systemem gwarantowania rozliczeń i kapitałem własnym w wysokości 100 mln zł. W 2012 r. kapitał izby został zwiększony o 100 proc. do poziomu 200 mln zł, a dzięki nowacji już w styczniu 2013 r. (po ogłoszeniu odpowiednich regulacji europejskich) KDPW_CCP wystąpi o autoryzację na gruncie rozporządzenia EMIR do Komisji Nadzoru Finansowego.

Od Gwaranta do autoryzowanego CCP

Gwarant.png

Wzrost wielkości kapitału CCP

28 czerwca 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wprowadzającą do porządku prawnego instytucję nowacji. Ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw Nr 137 z dnia 20 lipca 2012 r. (pozycja 836) i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 sierpnia 2012 r.

WzrostKapitalu.png

Ostatnia aktualizacja: 09-10-2012 Do góry