Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP kończy pierwszy rok działalności

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP rozlicza i gwarantuje rozliczenie transakcji zawartych na polskim rynku kapitałowym. Ich wartość w 2011 roku przekroczyła poziom 616 miliardów złotych, a liczba rozliczanych w ciągu roku transakcji dochodzi do 20 mln, czyli ponad 50 tysięcy transakcji dziennie – licząc także dni wolne od pracy.

KDPW_CCP została wydzielona ze struktur Krajowego Depozytu 1 lipca 2011 r. Jest spółką akcyjną, której jedynym właścicielem jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. - Działalność KDPW_CCP jest istotna z punktu widzenia wszystkich uczestników rynku kapitałowego – inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, firm inwestycyjnych, banków, domów maklerskich i operatorów rynku. Zadaniem izby jest dokonanie rozliczeń zawartych transakcji w sposób terminowy i bezpieczny – mówi o zadaniach izby Iwona Sroka, Prezes KDPW_CCP.

KDPW_CCP prowadzi działalność z zakresu obsługi rozliczeń transakcji rynku kasowego i instrumentów pochodnych, zawieranych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu, a także innych niż zawierane w obrocie zorganizowanym (np. rynek OTC – usługa uruchamiana 1 stycznia 2013 r.). KDPW_CCP rozlicza transakcje zawarte m.in. na Głównym Rynku GPW, rynku NewConnect, Catalyst, czy BondSpot.

Zadaniem izby jest także gwarantowanie dokonania rozrachunku transakcji, tym samym dbanie o bezpieczeństwo i zapewnienie efektywnego rozrachunku także w przypadku niewypłacalności któregoś z uczestników rozliczających.
W tym celu izba stosuje światowe standardy zarządzania ryzykiem, wykorzystując wielostopniowy system gwarantowania rozliczeń oparty na kilku poziomach:

  • zindywidualizowanych depozytach zabezpieczających (zarówno dla rynku kasowego, jak i terminowego)
  • funduszu rozliczeniowym
  • kapitałach własnych KDPW_CCP (obecnie, decyzją Rady Nadzorczej kapitał został podniesiony do 200 mln zł)

Statystyki KDPW_CCP na koniec 2011*
Łączna liczba wszystkich operacji
rozliczonych przez KDPW_CCP
mln​ 19,78
​Łączna wartość wszystkich operacji
rozliczonych przez KDPW_CCP
​mld PLN ​616,82
* KDPW_CCP funkcjonuje formalnie od 1.07.2011. Do tego czasu rozliczanie transakcji pozostawało w gestii KDPW.
Źródło: Opracowanie własne

W mijającym właśnie pierwszym pełnym roku funkcjonowania, KDPW_CCP realizowała kolejne projekty: najważniejszym z nich jest uruchomienie usług izby rozliczeniowej dla transakcji zawieranych na rynku OTC, który odpowiada potrzebom banków i przyszłym regulacjom Unii Europejskiej w tym zakresie – tzw. rozporządzenie EMIR – nakłada obowiązek rozliczania wystandaryzowanych instrumentów OTC przez izby typu CCP. – Wspólnie z przedstawicielami największych działających z Polsce banków przygotowujemy usługę, która będzie zgodna z wymogami regulacji europejskich, które będą obowiązywały już od 2013 roku. Dzięki temu derywaty rynku OTC będą mogły być rozliczane w naszej izbie KDPW_CCP. Rynek OTC to istotny segment naszego rynku finansowego, wielokrotnie przewyższający wartością obrotów rynek kapitałowy – mówi Iwona Sroka.

W czerwcu 2012 r. podwyższeniu uległ kapitał zakładowy KDPW_CCP do poziomu 200 mln zł. Oznacza to wzrost kapitałów własnych izby rozliczeniowej o 100 mln zł, czyli o dodatkowe środki wspierające wielostopniowy system gwarantowania rozliczeń prowadzony przez izbę. Wyposażenie KDPW_CCP w kapitał wysokości 200 mln zł to istotny element realizacji projektu obsługi sektora bankowego. To również krok przygotowujący spółkę do uzyskania statusu kwalifikowanego centralnego kontrpartnera, w rozumieniu Dyrektywy o wymogach kapitałowych CRD (Capital Requirements Directive) oraz uzyskania dla spółki autoryzacji jako centralny kontrpartner, zgodnie z przepisami projektowanego „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoriów transakcji” (EMIR).

Ostatnia aktualizacja: 04-07-2012 Do góry