Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Kapitał KDPW_CCP podwyższony do 200 mln zł
Rada Nadzorcza wybrała Zarząd spółki na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy izby rozliczeniowej KDPW_CCP zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do poziomu 200 mln zł. Oznacza to wzrost kapitałów własnych izby rozliczeniowej o 100 mln zł, czyli o dodatkowe środki wspierające wielostopniowy system gwarantowania rozliczeń izby. Rada Nadzorcza powołała także Zarząd Spółki na nową kadencję. Prezesem KDPW_CCP została Iwona Sroka, Wiceprezesem – Sławomir Panasiuk, a Członkiem Zarządu – Michał Stępniewski, którzy pełnili te funkcje w poprzedniej kadencji.

Wyposażenie KDPW_CCP w kapitał wysokości 200 mln zł to także istotny element realizacji projektu obsługi przez KDPW_CCP nowego obszaru – sektora bankowego. To również krok przygotowujący spółkę do uzyskania statusu kwalifikowanego centralnego kontrpartnera, w rozumieniu Dyrektywy o wymogach kapitałowych CRD (Capital Requirements Directive) oraz uzyskania dla spółki autoryzacji jako centralny kontrpartner, zgodnie z przepisami projektowanego „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoriów transakcji” (EMIR). Od stycznia 2013 roku izba planuje uruchomienie rozliczania i gwarantowania rozliczeń derywatów OTC oraz transakcji repo. - Nowa usługa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz regulacje Unii Europejskiej, które przewidują rozliczanie wystandaryzowanych instrumentów pochodnych z rynku międzybankowego poprzez izby rozliczeniowe typu CCP” – powiedziała Iwona Sroka, Prezes KDPW_CCP.

KDPW_CCP, wspólnie z największymi polskim bankami, przygotowuje nowy model rozliczeń i gwarantowania transakcji zawieranych na rynku derywatów OTC. - Projekt wszedł w decydującą fazę realizacji: w lutym KDPW_CCP zakupiła od Nasdaq-OMX moduł do zarządzania ryzkiem i rozliczania transakcji z rynku OTC; wybrane zostały także platformy konfirmacji, czyli potwierdzeń zawartych przez banki transakcji na rynku OTC – dodała Iwona Sroka. Trwają prace końcowe nad ostateczną wersją regulacji dla nowych usług oraz dokumentacją techniczną (IT).

W I fazie, od stycznia 2013 r., w KDPW_CCP rozliczane będą forwardy na stopę procentową (FRA), swapy stopy procentowej (IRS) rozliczane w PLN oraz transakcje repo. Od stycznia 2014 r. planowane jest rozliczanie kolejnych klas instrumentów z rynku OTC: swapów walutowych (FX swap), opcji walutowych (FX option), opcji na stopę procentową, swapów procentowo-walutowych (CIRS).

Izby rozliczeniowa KDPW_CCP wydzielona została ze struktur KDPW jako osobny podmiot prawny w lipcu 2011 r. Do jej zadań należy obsługa rozliczeń transakcji rynku kasowego i instrumentów pochodnych, zawieranych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu. Ponadto KDPW_CCP zarządza ryzykiem rozliczeniowym, stosując w tym celu wielopoziomowy system gwarantowania rozliczeń, wykorzystujący również kapitał własny izby. Mechanizmy zabezpieczania rozliczeń, jakie KDPW_CCP stosuje w przypadku rynku regulowanego i ASO będą miały zastosowanie również dla wybranych transakcji na instrumentach z rynku OTC, kierowanych do rozliczenia w KDPW_CCP. Zwiększy to znacznie bezpieczeństwo rozliczeń tych transakcji oraz wpłynie na organiczne ryzyka na rynku międzybankowym.

Ostatnia aktualizacja: 21-06-2012 Do góry