Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Planowane rozliczanie transakcji zawieranych na TBSP – informacja dla podmiotów niebędących uczestnikami KDPW

W związku z planowanym od dnia 5 października 2020 r. objęciem wszystkich transakcji zawieranych na rynku Treasury BondSpot Poland (dalej: TBSP) w zakresie segmentu kasowego obligatoryjną usługą rozliczenia realizowaną przez KDPW_CCP, poniżej informacja o przyjętym rozwiązaniu dotyczącym rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych w tym segmencie przez podmioty niebędące uczestnikami KDPW.

W wyniku analizy oraz konsultacji z BondSpot S.A. i bankami, których klienci są uczestnikami rynku TBSP, najbardziej optymalnym okazał się wariant obecnie wykorzystywany na rynku giełdowym do rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych przez Zdalnych Członków Giełdy, tj. wariant oparty na tzw. reprezentacjach, zarówno w KDPW_CCP, jak i w KDPW. W tym rozwiązaniu konieczne jest posiadanie przez podmiot zawierający transakcje na TBSP reprezentanta w rozliczeniach w KDPW_CCP i w rozrachunku w KDPW. W tym celu, bank lub dom maklerski, który będzie obsługiwał podmiot zawierający transakcje musi wystąpić do KDPW o zawarcie lub rozszerzenie dotychczasowej umowy o typ uczestnictwa reprezentant dla każdego z podmiotów zawierających transakcje na TBSP, a w przypadku KDPW_CCP o typ uczestnictwa generalny uczestnik rozliczający – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi.

Natomiast nie będzie konieczności rozszerzania dotychczasowych umów w celu reprezentowania podmiotów, które z racji obecności na rynku giełdowym są już reprezentowane w rozliczeniach w KDPW_CCP i rozrachunkach w KDPW, a konta otwarte dla obsługi zawieranych przez nich transakcji giełdowych będą mogły być użyte do obsługi rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych przez te podmioty na rynku TBSP. Niemniej w takim przypadku należy:
  • dokonać weryfikacji atrybutów obecnie otwartych kont podmiotowych (tj. czy konto dla podmiotu reprezentowanego prowadzone jest w ramach tej reprezentacji oraz czy zawiera inne atrybuty niekolidujące z funkcjami wykonywanymi na innych rynkach, np. animator);
  • w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, dokonać otwarcia kolejnych kont podmiotowych w ramach tej samej umowy reprezentacji (jednego konta formalnego), adresowanych do obsługi transakcji zawartych na TBSP;
  • dokonać sprawdzenia umowy zawartej z KDPW_CCP pod kątem wskazania rynków, które były deklarowane wraz z wnioskiem o zawarcie umowy w KDPW_CCP w typie uczestnictwa generalny uczestnik rozliczający – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi.
Z kolei w przypadku podmiotów, dla których na obecny moment uczestnik bezpośredni KDPW prowadzi konto indywidualne, które nie jest przypisane do typu uczestnictwa reprezentant, nie będzie możliwości jego wykorzystania do rozrachunku transakcji zawieranych na TBSP. Kont takich nie będzie można również przedefiniować na konta prowadzone w ramach reprezentacji, tj. przyporządkować do typu uczestnictwa reprezentant. Dla tych przypadków będzie konieczne rozszerzenie dotychczasowych umów w KDPW o typ uczestnictwa reprezentant i KDPW_CCP o typ uczestnictwa generalny uczestnik rozliczający – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi.

Przy tej okazji pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż w związku z uzyskaną przez KDPW S.A. autoryzacją, od dnia 3 marca br. katalog dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku o uczestnictwo lub rozszerzenie umowy o uczestnictwo, w tym o wspomniany powyżej typ uczestnictwa reprezentant, powiększył się o nowe pozycje, tj.:
  • opis wewnętrznych procedur i środków, które wnioskodawca będzie stosował w celu zapewnienia poufności informacji uzyskiwanych przez niego z systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt;
  • kopie rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli wnioskodawca prowadził działalność przez okres krótszy – za wszystkie jego lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, chyba że roczne sprawozdania finansowe wnioskodawcy nie podlegają obowiązkowi badania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy;
  • opis wdrożonego przez wnioskodawcę systemu zarządzania ryzykiem, zawierający podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności w ramach struktury organizacyjnej wnioskodawcy, a także informacje dotyczące przyjętych przez niego procedur w celu identyfikacji ryzyka, na które jest lub może być narażony, jego szacowania i monitorowania, zarządzania tym ryzykiem, oraz zawierający zasady i częstotliwość sporządzania raportów w zakresie tego ryzyka;
  • opis wdrożonej przez wnioskodawcę strategii ciągłości działania lub wdrożonego przez niego planu przywrócenia gotowości działania w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej.

W przypadku wątpliwości lub chęci zweryfikowania atrybutów obecnie posiadanych kont w ramach istniejących umów reprezentacji w KDPW i KDPW_CCP oraz wskazania rynków w uprzednio złożonych wnioskach do KDPW_CCP prosimy o kontakt z właściwymi komórkami w KDPW i KDPW_CCP.

Zwracamy uwagę na konieczność przekazania do KDPW zgody na dokonywanie rozrachunku transakcji na podstawie zlecenia rozrachunku przekazywanego przez KDPW_CCP (tj. bez konieczności wprowadzania odpowiednio zgodnych zleceń), o której to zgodzie mowa jest w § 87 ust.3 Regulaminu KDPW. Oczywiście dostarczenie takiej zgody jest konieczne wyłącznie przez tych uczestników, którzy nie przekazali jej w przeszłości. W praktyce dotyczy to tych podmiotów, które do tej pory nie były stroną rozrachunków w transakcjach rozliczanych przez KDPW_CCP, np. bank działający na TBSP i jednocześnie nie działający na innym rynku zorganizowanym (regulowanym lub ASO). W celu wyrażenia takiej zgody prosimy o przesłanie wypełnionego formularza, wg. wzoru U39 dostępnego na stronie internetowej KDPW: http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/Strony/wzorydokumentow.aspx
Ostatnia aktualizacja: 04-06-2020 Do góry