Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Z dniem 30 września 2017 r. wejdą w życie zmiany do:
  1. Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 czerwca 2017 r. zatwierdzającą ww. zmiany dokonane Uchwałą Nr 34/233/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.
  2. Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) przyjęte Uchwałą nr 28/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 15 września 2017 r. oraz Uchwałą nr 29/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 15 września 2017 r.

Zmiany wprowadzane w powyższych regulacjach mają na celu zaoferowanie:

  • uczestnikom rozliczającym usługi RMA (Risk Management Access) na zasadach określonych w regulacjach KDPW_CCP S.A. w związku z umową zawartą z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym zakresie.
    Usługa RMA polega na udostępnieniu możliwości bezpośredniego definiowania przez uczestników rozliczających określonych limitów dla zleceń składanych przez podmioty reprezentowane przez nich w rozliczeniach na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, które pozwalają na monitorowanie działalności tych podmiotów na tym rynku lub w tym obrocie, a także na udostępnieniu funkcjonalności bezpośredniej realizacji przez tych uczestników dyspozycji dotyczących zablokowania możliwości zawierania transakcji przez reprezentowane przez nich podmioty. Wykorzystanie tej funkcjonalności następuje przy użyciu aplikacji RMA w systemie transakcyjnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
    Usługa RMA jest odpłatna zgodnie z ww. zmianami wprowadzonymi w Tabeli Opłat.
  • podmiotom pełniącym funkcję płatnika wobec uczestników rozliczających usługi, która polega na możliwości ograniczenia ich wcześniejszej zgody. Zaprojektowany zestaw narzędzi pozwala na wprowadzenie, usunięcie i zmianę limitu płatności przez bank-płatnik oraz sprawdzenie wysokości/stopnia wykorzystania wprowadzonego limitu.
    Usługa ma na celu zwiększenie możliwości zarządzania przez bank-płatnik wysokością płatności wynikających z uczestnictwa wskazanego przez niego uczestnika rozliczającego.

Jednocześnie Uchwała Nr 34/233/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r. wprowadza zmianę w sposobie naliczania opłat z tytułu pkt 4b.1. Tabeli opłat, za nieterminowe dostarczenie przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP każdej odrębnej informacji finansowej, o której mowa w § 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 29 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany). Począwszy od dnia 30 września 2017 r., opłata będzie naliczana dopiero od trzeciego dnia następującego po dniu, w którym uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia do KDPW_CCP określonej informacji finansowej.
Treść uchwał modyfikujących Regulamin rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) jest dostępna w zakładce Regulacje

Ostatnia aktualizacja: 18-09-2017 Do góry