Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) i Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC

Z dniem 20. lipca 2017 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) na mocy Uchwały Nr 35/234/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 10/251/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r. i zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC dokonane Uchwałą Nr 18/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 6 lipca 2017 r.

Zmiany zostały przygotowane przede wszystkim w celu rozliczania transakcji, w zakresie których nie będzie naliczany depozyt zmienny, ponieważ warunki tych transakcji przewidują ustalanie kwot rozrachunku w celu bieżącego rozliczenia tych transakcji. W związku z tym KDPW_CCP będzie przyjmował do rozliczenia, oprócz transakcji dla których będzie naliczany depozyt zmienny, także takie transakcje, w ramach których płatności będą odbywać się z tytułu kwot rozrachunku obliczanych każdego dnia przez KDPW_CCP, natomiast strona rozliczenia tych transakcji nie będzie zobowiązana do przekazania depozytu zmiennego ani uprawniona do żądania zwrotu tego depozytu. Przedmiotowe zmiany umożliwiają również zmianę warunków transakcji, które zostały zarejestrowane w systemie rozliczeń OTC. Możliwość przeprowadzenia zmiany tych warunków będzie wymagać uprzedniego dostarczenia przez uczestnika rozliczającego dyspozycji do KDPW_CCP.
Inne zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) dotyczą:
- rezygnacji z limitu kredytowego z uwagi na wprowadzony na stałe monitoring poziomu tolerancji na ryzyko na podstawie limitu zabezpieczeń w momencie, gdy transakcja jest kierowana do systemu rozliczeń OTC. Ze względu na modyfikacje w tym zakresie w przypadku, jeżeli przed jej wejściem w życie przedmiotowych zmian nastąpi przekroczenie limitu zabezpieczeń, o którym mowa w § 87 ust. 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), do skutków tego przekroczenia i podjętych w związku z tym działań KDPW_CCP stosuje postanowienia tego regulaminu w brzmieniu obowiązującym przed wejściem ich w życie;
- zmiany Tabeli Opłat w zakresie dotyczącym opłaty za nieterminowe dostarczenie przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP informacji finansowych. Opłata będzie naliczana począwszy od trzeciego dnia następującego po dniu, w którym dany raport finansowy powinien zostać dostarczony (obecnie opłata nie jest naliczana w związku z jej zwolnieniem, które obowiązuje do dnia 31 lipca 2017 r.).

Treść uchwał modyfikujących Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) oraz Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC jest dostępna w zakładce http://www.kdpwccp.pl/pl/Regulacje/obrot-otc/Strony/Regulacje.aspx

Ostatnia aktualizacja: 07-07-2017 Do góry