Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) i Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Z dniem 1 września 2016 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) na mocy Uchwały Nr 36/159/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. z późn. zm. oraz do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte Uchwałą nr 21/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wprowadzane zmiany polegają w szczególności na:

  • przygotowaniu do wprowadzenia usługi rozliczeń transakcji OTC nominowanych w EUR w zakresie następujących klas instrumentów finansowych (derivatives): Kontrakty pochodne odnoszące się do stóp procentowych (interest rate), których instrumentem bazowym jest: EURIBOR, EONIA (usługa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem);
  • przygotowaniu do ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji dłużnych papierów skarbowych, które są nominowane w EUR, wyemitowanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa będące członkami Unii Europejskiej (usługa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem);
  • wprowadzeniu możliwości ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji środków pieniężnych w EUR tytułem odpowiedniego depozytu zabezpieczającego albo funduszu zabezpieczającego OTC;
  • wprowadzeniu możliwości dokonywania transferów na żądanie uczestnika rozliczającego;
  • implementacja zmian w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (rozporządzenie CRR) dostosowujących regulacje do przepisów rozporządzenia CRR w zakresie wymogu spełniania warunków finansowych określonych w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany);
  • zmian związanych z zakresem działalności określonym w ramach typów uczestnictwa;
  • zmiany dotyczące rozliczeń transakcji sprzedaży obligacji skarbowych;
  • wprowadzeniu środków dyscyplinujących i porządkowych oraz dodatkowych zmianach w Tabeli Opłat.

 

O wprowadzanych zmianach informujemy w piśmie do Uczestników z dn. 17.08.2016 r. sygn. CCP/ZW/551/2016

Treść uchwał modyfikujących Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) oraz Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC jest dostępna w zakładce
http://www.kdpwccp.pl/pl/Regulacje/obrot-otc/Strony/Regulacje.aspx​

Ostatnia aktualizacja: 18-08-2016 Do góry