Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)

Z dniem 1 września 2016 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 35/158/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. z późn. zm. oraz do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), przyjęte Uchwałą nr 20/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wprowadzane zmiany polegają w szczególności na:

  • przygotowaniu do ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji dłużnych papierów skarbowych, które są nominowane w EUR, wyemitowanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa będące członkami Unii Europejskiej (usługa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym);
  • wprowadzeniu możliwości ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji środków pieniężnych w EUR tytułem odpowiedniego depozytu zabezpieczającego, wpłat na poczet funduszu rozliczeniowego albo odpowiedniego funduszu zabezpieczającego;
  • wprowadzeniu możliwości dokonywania transferów na żądanie uczestnika rozliczającego;
  • dostosowaniu do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (rozporządzenie CRR) w zakresie wymogu spełniania warunków finansowych;
  • modyfikacji związanych z oznaczeniem działalności określonym w ramach typów uczestnictwa;
  • wprowadzeniu środków dyscyplinujących i porządkowych oraz dodatkowych zmianach w Tabeli Opłat.

 

O wprowadzanych zmianach informujemy w piśmie do Uczestników z dn. 17.08.2016 r. sygn. CCP/ZW/550/2016

Treść uchwał modyfikujących Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) jest dostępna w zakładce
http://www.kdpwccp.pl/pl/Regulacje/obrot-zorganizowany/Strony/Regulacje.aspx​

Ostatnia aktualizacja: 18-08-2016 Do góry