Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rozszerzenie autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP

Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła autoryzację izby rozliczeniowej KDPW_CCP o nowe klasy instrumentów oraz zakres przyjmowanych zabezpieczeń. W wyniku decyzji KNF poszerzył się zakres świadczonych przez KDPW_CCP usług o możliwość rozliczania instrumentów w obrocie zorganizowanym (rynek giełdowy i ASO) oraz OTC (rynek międzybankowy) nominowanych w euro oraz instrumentów dłużnych z rynku OTC nominowanych w złotówkach. Dzięki rozszerzeniu autoryzacji izby możliwe będzie także wnoszenie zabezpieczeń w formie środków pieniężnych w euro oraz obligacji nominowanych w tej walucie.

Decyzja KNF, poprzedzona pozytywną opinią Kolegium Autoryzacyjnego, pozwoli KDPW_CCP na rozliczanie nowych instrumentów:

 • pochodnych stopy procentowej w obrocie niezorganizowanym nominowanych w euro (FRA, IRS, OIS, Basis Swap),
 • dłużnych i udziałowych w obrocie zorganizowanym nominowanych w euro,
 • dłużnych w obrocie niezorganizowanym nominowanych w złotówkach.

 

W skład Kolegium weszli przedstawiciele: Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, europejskiego nadzoru finansowego ESMA, nadzorów z Francji (AMF) i Belgii (NBB) oraz Europejskiego Banku Centralnego.

- Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, poprzedzona pozytywną opinią międzynarodowego Kolegium, pozwala na zbudowanie w kraju kompetencji w zakresie rozliczania derywatów OTC w euro – powiedziała Iwona Sroka, Prezes KDPW_CCP. - Banki zaangażowane w handel instrumentami OTC otrzymują w KDPW_CCP kompleksową i dostosowaną do ich potrzeb ofertę rozliczania transakcji tu, w Polsce, przez autoryzowaną izbę rozliczeniową zarówno w krajowej walucie, jak i w euro. Naszą przewagą jest także adekwatność wymogów wobec uczestników izby do wielkości krajowego rynku, przy jednoczesnym zagwarantowaniu europejskiego standardu, wysokiego poziomu bezpieczeństwa rozliczeń oraz jakości usług odpowiadających międzynarodowym wymogom regulacyjnym – dodała Prezes Sroka.

Autoryzację na rozliczenia instrumentów udziałowych i dłużnych w obrocie zorganizowanym oraz instrumentów pochodnych z rynku regulowanego i OTC nominowanych w złotówkach polska izba uzyskała w kwietniu 2014 r.
Uczestnictwo w systemie rozliczeń OTC szesnastu największych banków potwierdza fakt, że oferowane przez KDPW_CCP rozwiązania stanowią atrakcyjną ofertę dla podmiotów operujących na rynku międzybankowym. Rozszerzenie autoryzacji KDPW_CCP dla instrumentów nominowanych w euro daje szansę jeszcze bardziej zaktywizować rynek OTC, sprzyja bowiem przejrzystości obrotu i pozytywnie wpływa na wzrost zaufania do rynku międzybankowego.

Statystki KDPW_CCP

Liczba uczestników KDPW_CCP (stan na 30.06.2016):

 • Rynek regulowany: 35
 • OTC: 16 (aktualnie już 11 banków rozlicza transakcje w systemie OTC_Clearing)
Transakcje rozliczone w 1H 2016 – rynek regulowany:
Rynek kasowy:
 • Liczba rozliczonych transakcji: 9 374 863
 • Wartość rozliczonych transakcji: 87,68 mld PLN (19,78 mld EUR)
Rynek terminowy:
 • Liczba rozliczonych transakcji: 1 645 641
 • Wartość rozliczonych transakcji: 97,34 mld PLN (21,96 mld EUR)
Transakcje rozliczone w 1H 2016 – rynek OTC:
 • Liczba rozliczonych transakcji: 731
 • Wartość rozliczonych transakcji: 85 mld PLN (19,11 mld EUR)

 

Zakres usług KDPW_CCP po rozszerzeniu autoryzacji - schemat
Opracowanie: KDPW_CCP

Rozszerzenie autoryzacji KDPW_CCP dla instrumentów w euro – korzyści dla rynku

Rozwój krajowej infrastruktury post-trade (obrót zorganizowany i OTC, instrumenty w PLN i EUR), z której usług mogą korzystać działające na polskim rynku firmy inwestycyjne i banki
Jakość usług odpowiadająca międzynarodowym standardom, potwierdzona europejską autoryzacją
Zbudowanie w kraju kompetencji w zakresie rozliczanie derywatów OTC w euro
Wysoki poziom bezpieczeństwa, efektywny system gwarantowania i rozliczania transakcji, dzięki funkcjonalności autoryzowanej izby rozliczeniowej: przejęcie przez KDPW_CCP roli strony każdej transakcji w wyniku nowacji, wielostopniowy system gwarantowania rozliczeń oraz system zarządzania ryzykiem
Redukcja ryzyka kredytowego dla transakcji OTC. Zgodnie z zapisami unijnego pakietu: Rozporządzenia Capital Requirements Regulation (CRR) oraz Dyrektywy Capital Requirements Directive IV (CRD IV) banki mogą stosować niższe wymogi kapitałowe dla transakcji rozliczanych w autoryzowanej izbie
Kompleksowa i dostosowana do potrzeb polskich banków oferta polskiej izby rozliczeniowej - adekwatne do wielkości krajowego rynku wymogi i warunki wobec swoich uczestników
Możliwość rozliczania w KDPW_CCP instrumentów nominowanych w euro: derywatów OTC (FRA, IRS, OIS, Basis Swap) oraz instrumentów udziałowych i dłużnych w obrocie zorganizowanym
Możliwość wnoszenia zabezpieczeń do systemu gwarantowania rozliczeń w euro i euroobligacjach
Raportowanie transakcji w instrumentach pochodnych do repozytorium transakcji KDPW_TR w ramach usługi OTC_Clearing (darmowe pośrednictwo)
Możliwość świadczenia usług rozliczeniowych dla derywatów OTC w euro na terenie całej Unii Europejskiej

 

Grupa KDPW oferuje najszerszy, charakterystyczny dla rynków developed, zakres usług post-trade dla rynku finansowego w Regionie CEE, wychodzący poza tradycyjny obszar depozytowo–rozliczeniowy. Zapewnia usługi w zakresie rejestracji instrumentów finansowych, rozrachunku, rozliczeń, obsługi corporate-actions, gromadzenia danych (w tym repozytorium transakcji), a także agencji numerującej (ISIN, FISN, CFI oraz LEI). Gwarantuje kompletną i atrakcyjną obsługę polskim firmom inwestycyjnym, ale także podmiotom zagranicznym, operującym na polskim rynku finansowym. Wyrazem zaufania dla jakości usług oferowanych przez GK KDPW są pierwsi globalni uczestnicy KDPW i KDPW_CCP:

 • Raiffeisen Bank International z Wiednia, który jako pierwszy zagraniczny uczestnik utworzył rachunek zbiorczy bezpośrednio w KDPW,
 • ABN AMRO Clearing Bank N.V., który jako pierwszy zagraniczny podmiot uzyskał uczestnictwo w systemie rozliczeń KDPW_CCP na rynku regulowanym, przez co umożliwił dostęp do polskiego rynku kapitałowego inwestorom korzystającym globalnie z usług tego banku w obszarze post-transakcyjnym.

 

W zakresie oferowanych usług Grupa KDPW posiada wymagane autoryzacje europejskie, które potwierdzają zgodność z międzynarodowymi regulacjami, jednocześnie otwierając drogę do świadczenia usług w całej Unii Europejskiej. Otrzymała europejską autoryzację izby rozliczeniowej KDPW_CCP (2014, rozszerzenie autoryzacji - 2016), przygotowuje się do unijnej autoryzacji KDPW jako centralnego depozytu papierów wartościowych oraz oczekuje na akredytację jako jednostka LOU nadająca kody LEI. Jako jedyna w Regionie CEE oferuje usługi Repozytorium Transakcji, autoryzowanego zgodnie z rozporządzeniem EMIR i zarejestrowanego przez ESMA (2013). Dzięki temu operujące na polskim rynku podmioty mogą korzystać z usług krajowej infrastruktury post-transakcyjnej, spełniając jednocześnie wymagania stawiane im przez regulacje europejskie.

Ostatnia aktualizacja: 22-08-2016 Do góry