Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Podsumowanie roku w Grupie KDPW

Kilkanaście projektów wpływających na jakość infrastruktury posttransakcyjnej w Polsce zrealizowała w 2013 roku Grupa KDPW, w skład której wchodzą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP

Krajowy Depozyt rozwijał usługę repozytorium transakcji, otrzymał rejestrację repozytorium w europejskim urzędzie nadzoru nad rynkiem kapitałowym ESMA, a także możliwość nadawania kodów LEI. Ponadto wprowadził standaryzację obsługi dla części zdarzeń korporacyjnych, dokonał zmian w zakresie obsługi pożyczek automatycznych, uruchomił platformę konfirmacyjną dla transakcji repo.

Rok 2013 w KDPW_CCP to przede wszystkim szereg prac związanych z przygotowaniami izby do autoryzacji na gruncie unijnego rozporządzenia EMIR, a także projekty związane z rozwojem usługi OTC_clearing. Izba zaoferowała możliwość raportowania do Repozytorium Transakcji w KDPW informacji o rozliczanych transakcjach w instrumentach pochodnych w imieniu kontrahentów tych transakcji. Warto podkreślić, że za pośrednictwo takie KDPW_CCP nie pobiera opłat.

Rok 2014 przyniesie wiele zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego w całej Unii Europejskiej w związku z rozporządzeniem EMIR. Już od 12 lutego br. w życie wchodzi obowiązek raportowania informacji o zawartych kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji. KDPW, jako jedna z pierwszych 4 instytucji w całej Europie, uzyskał rejestrację prowadzonego przez siebie repozytorium w ESMA. Tylko raportując do zarejestrowanych w ESMA repozytoriów podmioty do tego zobligowane wypełniają obowiązek wynikający z unijnych przepisów. A dotyczy on wszystkich podmiotów prawnych zaangażowanych w kontrakty pochodne zarówno na rynku regulowanym, jak i poza nim (OTC).

Aby móc raportować niezbędne jest posiadanie specjalnego, unikalnego numeru, tzw. kodu LEI, który w skali globalnej identyfikuje instytucje zaangażowaną na rynku instrumentów pochodnych. KDPW uzyskał także prawo do nadawania takich kodów, poszerzając tym samym swoją ofertę jako agencja numerująca (od wielu lat KDPW nadaje kody ISIN dla instrumentów finansowych).

Unijne rozporządzenie EMIR nakłada także obowiązek rozliczania transakcji z rynku międzybankowego w autoryzowanych izbach rozliczeniowych CCP. Wejdzie on w życie na przełomie 2014 i 2015 roku. W 2013 r. KDPW_CCP wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego o autoryzację na gruncie rozporządzenia EMIR i na początku maja br. spodziewana jest decyzja nadzoru w tej sprawie.

Jeśli na polskim rynku nie funkcjonowałoby zarejestrowane w ESMA repozytorium transakcji, KDPW nie nadawałby kodów LEI, a izba KDPW_CCP nie starała się o autoryzację oraz nie zaoferowała usługi rozliczania derywatów z rynku OTC, działające na polskim rynku podmioty zmuszone byłby do korzystania z usług zagranicznych instytucji oferujących takie rozwiązania.

- Naszym celem jest zbudowanie konkurencyjnego względem instytucji europejskich zintegrowanego, komplementarnego pakietu usług depozytowych, rozrachunkowych, rozliczeniowych i dodanych. Dlatego realizujemy projekty nakierowane zarówno na rynek regulowany, jak i OTC, na rynek kasowy i terminowy. Działamy już nie tylko na rynku kapitałowym, ale szerzej, oferując usługi dla całego sektora finansowego. Dzięki synergiom występującym między Krajowym Depozytem i izbą KDPW_CCP udaje nam się to osiągnąć po niższych kosztach – podsumowała projekty realizowane przez Grupę KDPW Prezes Iwona Sroka.

Spółki Grupy KDPW zaangażowane były także w dostosowanie systemu kdpw_stream do nowego systemu transakcyjnego GPW oraz przygotowanie KDPW do prowadzenia rozrachunku w PLN przez system SORBNET2.

- Rok 2014 będzie również pracowity. Będziemy kontynuować realizowane już inicjatywy, jak rozwijanie usługi KDPW_TR i nadawanie kodów LEI. W 2014 roku liczmy na otrzymanie autoryzacji izby KDPW_CCP. Ale wprowadzimy także nowe rozwiązania dla rynku, jak mechanizm nettingu w papierach wartościowych, co wpłynie na obniżenie liczby instrukcji dostarczanych do rozrachunku, a tym samym koszty związane z rozrachunkiem transakcji. Zakończymy prace nad całkowicie nową funkcjonalnością na poziomie KDPW, jaką będzie wycena i aktualizacja zabezpieczeń dla transakcji repo oraz wykonywanie przez KDPW funkcji agenta w ramach tri-party-repo. Ponadto będziemy intensywnie pracować nad poszerzeniem gamy instrumentów oferowanych w ramach usługi OTC_clearing – wprowadzimy cross-currency derivatives oraz instrumenty na inne niż PLN waluty – zapowiedziała Iwona Sroka.


KDPW_CCP

28 czerwca 2013 r. izba rozliczeniowa KDPW_CCP złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o autoryzację izby zgodnie z europejskim rozporządzeniem EMIR, które określa m.in. jednolite wymogi dotyczące funkcjonowania izb rozliczeniowych w Unii Europejskiej. Uzyskanie autoryzacji potwierdzi gotowość do świadczenia przez KDPW_CCP usług zgodnych z unijnymi standardami na terenie całej UE, a podmiotom zobowiązanym do rozliczania określonych klas instrumentów pochodnych OTC na wywiązanie się z tego obowiązku.

- 4 listopada ub. r. KDPW_CCP otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego informację, że wniosek o autoryzację izby zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia EMIR został uznany w tym dniu za kompletny. Do dnia 4 maja 2014 roku izba powinna otrzymać decyzję nadzoru w tej sprawie – powiedziała Prezes izby Iwona Sroka.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu EMIR wniosek KDPW_CCP będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z następującym harmonogramem:

  • W ciągu 4 miesięcy (liczonych od 4 listopada 2013) lokalny organ nadzoru, do którego skierowany został wniosek (KNF), dokona oceny ryzyka KDPW_CCP i przedstawi stosowny raport Kolegium powołanemu w celu oceny ryzyka w odniesieniu do izby. [04.03.2014]
  • Po otrzymaniu raportu Kolegium ma 30 dni kalendarzowych na wydanie opinii, czy KDPW_CCP spełnia wymogi określone dla izb rozliczeniowych CCP zapisane w rozporządzeniu EMIR. [03.04.2014]
  • Zgodnie z zapisami rozporządzenia EMIR lokalny organ nadzoru (KNF dla KDPW_CCP) ma 6 miesięcy od dnia stwierdzenia kompletności wniosku na dokonanie oceny izby i stwierdzenie, czy przyznaje autoryzację czy też jej odmawia. [04.05.2014]

 

- Do najważniejszych zmian przygotowujących do autoryzacji, jakich dokonaliśmy w izbie, ale także w jej otoczeniu prawnym, należały nasze zabiegi zmierzające do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego mechanizmu nowacji, podniesienie kapitałów własnych KDPW_CCP, adekwatnych do wielkości obsługiwanych rynków, zmiana kolejności wykorzystania zasobów w systemie gwarantowania rozliczeń oraz utworzenie Komitetu ds. Ryzyka – powiedziała Prezes KDPW_CCP Iwona Sroka.

2 stycznia 2013 r. wszedł w życie Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) i tym samym nastąpiło uruchomienie usługi gwarantowania i rozliczania derywatów z rynku OTC i transakcji repo. Już 19 lutego izba pozyskała pierwszego uczestnika w obszarze OTC, którym został Raiffeisen Bank Polska S.A.

W dniu 12 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza KDPW_CCP powołała Komitet ds. Ryzyka. Pełni on funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie wszelkich spraw, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem, w szczególności znaczącej zmiany modelu ryzyka, procedury na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika rozliczającego, kryteriów uzyskania statusu uczestnika rozliczającego, rozliczania nowych klas instrumentów pochodnych lub outsourcingu. Jego powołanie było niezbędne w celu złożenia wniosku o autoryzację KDPW_CCP. W skład Komitetu do Spraw Ryzyka weszli: niezależni członkowie Rady Nadzorczej KDPW_CCP oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających różne kategorie interesariuszy izby, takich jak m.in. banki, domy maklerskie, emitentów, inwestorów.

KDPW_CCP objęła rozliczeniami i gwarantowaniem rozliczeń nowe instrumenty, wprowadzone do obrotu na GPW 18 października ub. r.: kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz kontrakty terminowe na obligacje skarbowe. W ramach rozliczeń KDPW_CCP m.in. rejestruje zawarte transakcje oraz inne operacje w kontraktach terminowych, wylicza stan zobowiązań i należności z tytułu bieżących rozliczeń rynkowych i ostatecznego rozliczenia kontraktów terminowych. - W celu zwiększenia konkurencyjności rynku terminowego w Polsce podjęliśmy decyzję o czasowym zwolnieniu z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych wprowadzanych do obrotu 18 października 2013 r., a także za transfer pozycji w tych kontraktach. Zwolnienie z opłat będzie obowiązywało do 18 października 2014 r. – powiedziała Iwona Sroka.

Kalendarium wydarzeń 2013 roku w KDPW_CCP

Ostatnia aktualizacja: 09-01-2014 Do góry