Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP rozpoczęła działalność

1 lipca 2011 r. swoją działalność rozpoczęła izba rozliczeniowa KDPW_CCP ?
spółka wydzielona ze struktur Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, której zadaniem jest rozliczanie transakcji na rynku regulowanym i w ASO oraz prowadzenie systemu gwarantowania płynności rozliczeń.

Powstanie KDPW_CCP jest jednym z kluczowych dla rozwoju polskiego rynku projektów, które zapisane zostały w Strategii KDPW na lata 2010-2013.
Pierwszym krokiem w kierunku powołania izby rozliczeniowej CCP było utworzenie w maju 2010 r. tzw. Gwaranta Rozliczeń ? spółki KDPW_CLEARPOOL, której celem było gwarantowanie kapitałem własnym w wysokości 60 mln zł systemu płynności rozliczeń. Mógł on być wykorzystany w sytuacjach ekstremalnych, gdy wyczerpane zostałyby podstawowe zasoby systemu gwarancyjnego KDPW.
KDPW_CCP pełni na polskim rynku funkcję izby rozliczeniowej w oparciu o model tzw. centralnego kontrpartnera (ang. central counterparty ? CCP). W celu minimalizacji ryzyka nierozliczenia transakcji izba wykorzystuje nowoczesny model zarządzania ryzykiem oparty na rozpoznawalnej na świecie metodologii SPANŸ. KDPW_CCP została także wyposażona w kapitał własny w wysokości 100 mln zł, z możliwością gwarantowania tym kapitałem płynności rozliczeń.

- Poprzez wydzielenie do CCP funkcji związanych z rozliczaniem transakcji, systemem zarządzania ryzykiem i administrowaniem zabezpieczeniami, osiągnięto cel rozdzielenia funkcji o różnym poziomie ryzyka, dotąd skupionych w jednej instytucji, tj. KDPW. Stosowne regulacje KDPW i KDPW_CCP zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, a w przyszłości nowa izba będzie starała się o uzyskanie autoryzacji jako kwalifikowane CCP, na gruncie regulacji europejskich ? powiedziała Prezes KDPW_CCP Iwona Sroka.
 
Do wydzielanej izby rozliczeniowej KDPW_CCP przeniesiona została działalność z zakresu obsługi rozliczeń transakcji rynku kasowego i instrumentów pochodnych, zawieranych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu, a także projekty związane z możliwością dokonywania rozliczeń transakcji innych niż zawierane w obrocie zorganizowanym (np. rynek OTC). KDPW_CCP rozlicza m.in. transakcje na Głównym Rynku GPW, rynku NewConnect, Catalyst, BondSpot.
 
Wraz z uruchomieniem działalności operacyjnej KDPW_CCP wprowadzony został nowy system gwarantowania rozliczeń transakcji, oparty na dwóch podstawowych poziomach: zindywidualizowanych depozytach zabezpieczających wraz z mechanizmem wyrównania do rynku oraz solidarnym funduszu rozliczeniowym. Uzupełnieniem tego modelu są kapitały własne izby rozliczeniowej KDPW_CCP.
Zmiana struktury wpłat do systemu gwarantowania rozliczeń, odczuwalna dla Uczestników rozliczających już od pierwszego dnia ich funkcjonowania, dotyczy w szczególności przeniesienia ciężaru środków z funduszy o charakterze solidarnym na zindywidualizowane depozyty zabezpieczające, które nie podlegają uruchomieniu w przypadku niewypłacalności innego Uczestnika systemu.
Nowością w stosunku do wcześniejszych rozwiązań jest wprowadzenie depozytów zabezpieczających dla transakcji z rynku kasowego. Do tej pory depozyty zabezpieczające funkcjonowały tylko na rynku instrumentów pochodnych (rynek terminowy). Zmieni się także charakter funduszu rozliczeniowego.
Dodatkowo, ujednolicono zasady dotyczące gwarantowania rozliczeń transakcji zawieranych na rynkach regulowanych i ASO. Zmiana ta w szczególności polega na zastosowaniu jednolitych narzędzi wspomagających rozliczenia transakcji zawieranych na rynku regulowanym i rynku ASO.
 
W strukturach samego KDPW pozostają funkcje z zakresu rozrachunku transakcji (operacje na kontach depozytowych) oraz centralnego depozytu papierów wartościowych.
 
KDPW_CCP jest trzecim tego typu podmiotem w regionie CEE, po izbach rozliczeniowych w Austrii i na Węgrzech. Jednak to
KDPW_CCP obsługiwać będzie największy rynek kapitałowy w regionie CEE. Pod względem wartości obrotów na rynku kasowym, które rozliczane będą w KDPW_CCP, Warszawa jest rynkiem większym od Wiednia i Budapesztu liczonych łącznie. Jeśli wziąć pod uwagę rynek terminowy przewaga polskiego rynku jest pięciokrotna.
Ponadto planowane jest oferowanie usług izby rozliczeniowej także innym, mniejszym rynkom w naszym regionie, które nie mają instytucji centralnego kontrpartnera.​

 

Ostatnia aktualizacja: 01-07-2011 Do góry