Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Cykl rozrachunkowy T+2

Od 6 października 2014 r. zmienił się cykl rozrachunkowy dla instrukcji przekazywanych przez KDPW_CCP do rozrachunku w KDPW z T+3 na T+2. Zmiana cyklu rozrachunkowego na standard T+2 dostosowała polski rynek do standardów wprowadzanych w Unii Europejskiej. Zmiana ta wynika z zapisów CSDR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych).

Wprowadzenie w Unii Europejskiej jednolitych zasad dotyczących cyklu rozrachunkowego T+2 jest jednym z elementów szeroko zakrojonych reform mających na celu usunięcie barier w celu zwiększenia efektywności procesu rozliczania i rozrachunku oraz zmniejszenia ryzyka kontrahenta. Nowe zasady obejmą transakcje zawierane na rynku regulowanym giełdowym i w alternatywnym systemie obrotu (ASO), zabezpieczone systemem gwarantowania rozliczeń.

Instrumenty finansowe objęte cyklem rozrachunkowym T+2 (dotychczas T+3):
  • akcje,
  • prawa do akcji,
  • kwity depozytowe,
  • ETF-y,
  • certyfikaty inwestycyjne.
Dla pozostałych instrumentów finansowych cykle rozrachunkowe pozostają bez zmian.

Uczestnikom KDPW_CCP zmiana pozwala na skrócenie okresu utrzymywania depozytów zabezpieczających dla pozycji rozliczeniowych. Skrócenie cyklu rozrachunkowego pozytywnie wpływa także na inwestorów. Zyskują oni krótszy okres w zakresie finalizacji zawieranych transakcji: szybsze pozyskiwanie papierów wartościowych (strona kupująca) oraz środków pieniężnych (strona sprzedająca). Zmiana cyklu rozrachunkowego wpływa także na procesy związane z wykonywaniem praw z papierów wartościowych – będą one przenoszone w terminie o 1 dzień krótszym.Podobnie w przypadku kupna/sprzedaży akcji w ostatnich dniach rozrachunkowych roku, jeśli taka operacja ma mieć wpływ na nasze zeznanie podatkowe.
W przypadku spółek notowanych w formule dual-listing stosowanie na polskim rynku cyklu rozrachunkowego analogicznego jak w większości krajów europejskich ma pozytywny wpływ w zakresie oznaczania uprawnień do otrzymania świadczeń z papierów wartościowych, w szczególności dywidendy. Dzięki synchronizacji cyklów rozrachunkowych oznaczenie „bez prawa do dywidendy” (tzw. ex-date) będzie się pojawiać w tym samym dniu zarówno na rynku polskim, jak i na zagranicznych platformach transakcyjnych. Spójna informacja jest istotna z punktu widzenia postrzegania polskiego rynku przez inwestorów działających na kilku rynkach jednocześnie, a w szczególności tych, którzy dokonują arbitrażu na tych spółkach.

Ostatnia aktualizacja:20-11-2014 Do góry