Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

Do 13 września 2020 r. KDPW_CCP zaimplementuje zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku.

Główne aspekty poruszone w ww. rozporządzeniu, dotyczące transakcji rozliczanych przez KDPW_CCP to:
  1. obliczanie i stosowanie kar pieniężnych w stosunku do uczestników rozliczających powodujących zawieszenie rozrachunku na podstawie danych z KDPW,
  2. dystrybucja kar pieniężnych do uczestników rozliczających, którzy są stroną rozliczenia oczekującą na papiery wartościowe na podstawie danych z KDPW,
  3. odkup papierów wartościowych na zlecenie KDPW_CCP,
  4. zwrot kosztów związanych z odkupem papierów wartościowych,
  5. rekompensata pieniężna wypłacana uczestnikowi nabywającemu papiery wartościowe w przypadku braku możliwości dokonania zakupu papierów wartościowych,
  6. powiadamianie uczestników rozliczających o realizacji procedur związanych z dyscypliną rozrachunku i ich wynikach,
  7. raportowanie stosownych informacji do KDPW.

KDPW_CCP planuje wprowadzenie nowego komunikatu XML informującego o realizacji procedur związanych z dyscypliną rozrachunku, w szczególności o wysokości naliczonej kary pieniężnej wynikającej z zawieszonego rozrachunku papierów wartościowych. Komunikat ten będzie udostępniany uczestnikom powodującym zawieszenie rozrachunku oraz uczestnikom poszkodowanym z tego powodu. Pozostałe informacje dotyczące nieterminowego rozrachunku, odrzucenia instrukcji rozrachunku lub odkupu papierów wartościowych będą przekazywane w obecnie funkcjonujących komunikatach wymienianych z uczestnikami rozliczającymi.
Ostatnia aktualizacja:08-05-2019 Do góry