Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających i monitoringu limitów transakcyjnych

Na podstawie otrzymanych rekomendacji wydanych przez instytucje zewnętrzne, potwierdzonych stosownymi analizami KDPW_CCP uznano, że obecny model obliczania depozytów zabezpieczających oparty o depozyty zabezpieczające SPAN oraz wyrównanie do rynku nie adresuje wymagania dotyczącego zarządzania ryzykiem korelacji (wrong way risk) oraz płynności (liquidity risk). KDPW_CCP opracował model zarządzania powyższymi ryzykami, zakładający że aktualnie wymagane depozyty zabezpieczające zostaną powiększone o dodatkowe depozyty, tzw. depozyty add-on.

KDPW_CCP dostosował w tym zakresie własny system rozliczeniowy i planuje wdrożyć rozwiązanie do systemu produkcyjnego niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń wymaganych przy procesowaniu istotnej zmiany zgodnie z art. 49 zmienionego Rozporządzenia EMIR.

Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających w związku z wprowadzeniem depozytów dodatkowych, tzw. depozytów add-on
Prezentacja ze spotkania z uczestnikami ws. zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających w związku z wprowadzeniem depozytów dodatkowych
 

Opracowane zostały zmiany do załączników Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) zawierających algorytmy obliczania właściwych depozytów zabezpieczających z uwzględnieniem nowych projektowanych komponentów: depozytu z tytułu ryzyka płynności i koncentracji oraz depozytu z tytułu ryzyka Wrong Way:
Załączniki nr 1, 2, 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Wprowadzenie nowego komunikatu colr.adn.001.01
W związku ze zmianą modelu obliczeń depozytów zabezpieczających polegającą na wprowadzeniu obliczeń, tzw. depozytów add-on, wprowadzony zostanie nowy komunikat colr.adn.001.01. Zadaniem komunikatu będzie dostarczenie uczestnikom KDPW_CCP pełnej informacji o parametryzacji obliczeń depozytów zabezpieczających w celu ewentualnego wykonania przez nich odpowiednich rozwiązań automatyzujących obliczenia w systemach wewnętrznych. Komunikat colr.adn.001.01 będzie dystrybuowany do uczestników codziennie, w ramach procesów rozliczeniowych wykonywanych na koniec dnia.

 
Nazwa nowego komunikatu Opis nowego komunikatu Pdf Xsd Przykład
colr.adn.001.01 Parametry ustalane przez KDPW_CCP, wykorzystywane w obliczeniach depozytów add-on    

 

Zmiany wdrożone w systemie produkcyjnym w dniach 17-18 kwietnia 2021 r., w związku z wyodrębnieniem monitoringu limitów transakcyjnych i puli depozytów zabezpieczających dla obszaru ASO.   

 
 
Nazwa komunikatu Opis komunikatu Pdf Xsd Przykład
colr.mrg.001.03 płatności z tytułu depozytów zabezpieczających; podstawowy dla uczestników OZ        
colr.mrl.001.03 komunikat służący do ustanowienia, zapytania o stan lub usunięcia limitu transakcyjnego na konto uczestnika; komunikat wysyłany przez uczestnika do kdpw_stream,      
colr.mrs.001.03 komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego; komunikat wysyłany do uczestnika rozliczającego.       

Komunikat colr.mrg.001.03 prezentuje depozyty zabezpieczające na poziomie rynku (rynek regulowany lub ASO), na poziomie uczestnika rozliczającego, konta indywidualnego (NKK) oraz konta rozliczeniowego w podziale na rynek kasowy i rynek terminowy oraz w podziale na poszczególne komponenty ryzyka (depozyt SPAN®, wyrównanie do rynku, depozyt WWR, depozyt LCR).
W wyniku zgłoszonych uwag i przeprowadzonej analizy w komunikacie colr.mrg.001.03 została wprowadzona zmiana polegająca na zmianie nazwy trzech pól.

Poprzednia wersja:


Aktualna wersja:


Komunikat colr.mrl.001.03 umożliwia tak jak przed wdrożeniem zmian zarządzanie limitami na wymagany depozyt na poziomie uczestnika rozliczającego oraz na poziomie kont uczestnika (odpytywanie o stopień wykorzystania limitu uczestnika oraz poszczególne jego konta i ich ustanawianie). Dodatkowo komunikat ten umożliwia jednorazowe odpytanie o wymagania depozytowe dla wszystkich kont uczestnika rozliczeniowego bez konieczności ich specyfikacji.

Komunikat colr.mrs.001.03 przekazuje aktualne wykonanie limitu transakcyjnego uczestnika rozliczającego oraz wymaganie depozytowe w podziale na rynki (rynek regulowany lub ASO), na uczestnika rozliczającego oraz poszczególne konta. Wymaganie depozytowe na poszczególne konta prezentuje wszystkie komponenty wymagania depozytowego z uwzględnieniem depozytu WWR i LCR.

Pola LCMrgn i WWRMrgn w komunikatach colr.mrg.001.03 i colr.mrs.001.03 będą uzupełniane po wdrożeniu zmian w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających, które jest planowane w ramach jesiennego okna wdrożeniowego.

W związku z wdrożeniem komunikatów systemu kdpw_stream w nowych strukturach nastąpiła rezygnacja z następujących komunikatów z grupy colr.mrg.:

  • colr.mrg.001.02 - płatności z tytułu depozytów zabezpieczających; podstawowy dla uczestników OZ,
  • colr.mrg.004.02 - depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe; analityka do konta zagregowanego,
  • colr.mrg.005.02 - płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (komunikat dla pożyczek),
  • colr.mrg.006.02 - depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (komunikat dla pożyczek).

Dostosowanie do nowej komunikacji w obszarze depozytów zabezpieczających umożliwi uczestnikom efektywne reagowanie na zmiany wartości zabezpieczeń wymaganych przez KDPW_CCP, w szczególności w sytuacji wyodrębnienia monitoringu limitów transakcyjnych i puli depozytów zabezpieczających dla obszaru ASO.

Wydzielenie monitoringu i depozytów dotyczących transakcji z rynku ASO wiąże się z wprowadzeniem nowych oznaczeń typów zabezpieczeń depozytowych:
- MATS - właściwy depozyt zabezpieczający dla transakcji z rynku ASO,
- MAGB - wstępny depozyt rozliczeniowy dla transakcji z rynku ASO.

Uczestnicy KDPW_CCP rozliczający transakcje zawarte w alternatywnym systemie obrotu, są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia MAGB w pierwszym dniu roboczym po wdrożeniu zmian. Zasady wnoszenia oraz struktura nowych zabezpieczeń pozostaje na takich zasadach jak w przypadku MARI oraz MARS. W celu wniesienia zabezpieczeń w formie papierów wartościowych wprowadzone zostały konta dla nowych typów zabezpieczeń: dla MAGB jest to konto id. 4007, a dla typu zabezpieczenia MATS jest to konto id. 4008 (kod instytucji 0900 bez zmian). Poniższa tabelka prezentuje szczegóły podziału zabezpieczeń depozytowych w monitoringu, natomiast fundusze pozostają bez zmian:Pismo dotyczące wdrożenia wyodrębnionego monitoringu limitów transakcyjnych uczestników rozliczających dedykowanego dla ASO

Ostatnia aktualizacja:28-04-2021 Do góry