Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Podmiot z siedzibą w RP

Firma inwestycyjna
Firma inwestycyjna
Firma inwestycyjna przekazuje:

I. Sprawozdania wybrane spośród określonych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) 
 • z załącznika I wzory od 1 do 4 w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym – kwartalnie,
 • z załącznika III lub z załącznika IV wzory 1.1-1.3, 2, 3 w ujęciu skonsolidowanym – kwartalnie.

 • Termin dostarczania ww. raportów do KDPW_CCP:
  taki jak wskazany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) na dostarczenie do właściwego nadzorcy.

  Forma dostarczenia:
  za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe,
  w postaci plików elektronicznych zapisanych w formatach możliwych do odczytania przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.
  W przypadku nie sporządzania sprawozdań z załącznika III lub załącznika IV należy dostarczyć kwartalne informacje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w § 90 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2010 r., nr 25, poz. 129, z późn.zm.).

  II. Miesięczne raporty finansowe sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, określającymi zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania informacji dotyczących działalności oraz sytuacji finansowej przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art.70 ust.2 tej ustawy, i banki powiernicze - sprawozdanie miesięczne, o którym mowa w § 90 Rozporządzenia MF z dnia 5 lutego 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r., nr 25, poz 129, z późn.zm.).

  Termin dostarczania miesięcznych raportów finansowych do KDPW_CCP: w terminach określonych w tych przepisach dla dostarczania takich informacji do Komisji Nadzoru Finansowego.

  Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

  III. Półroczne sprawozdania finansowe - w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym.

  Termin dostarczania półrocznego sprawozdania finansowego do KDPW_CCP: do 6 tygodni po upływie pierwszego półrocza roku obrotowego - zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2010 r., nr 25, poz. 129, z późn.zm.).

  Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

  IV. Zbadane roczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania sporządzonym przez podmiot uprawniony do jego badania - w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym.

  Termin dostarczania do KDPW_CCP ww. sprawozdania finansowego wraz z raportem z badania: 15 dni od dnia zakończenia badania przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania. W przypadku, jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie 15 dniu od jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ.

  Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

  V. Informację o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych.

  Termin dostarczania informacji o przekroczeniu do KDPW_CCP: w terminie dwóch dni, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji.

  Forma dostarczenia: w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP, dodatkowo prosimy o przekazanie za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe.


Bank
Bank
Bank przekazuje:

I. Sprawozdania wybrane spośród określonych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) 
 • z załącznika I wzory od 1 do 4 w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym - kwartalnie,
 • z załącznika III lub z załącznika IV wzory 1.1-1.3, 2, 3 w ujęciu skonsolidowanym - kwartalnie.

Termin dostarczania ww. raportów do KDPW_CCP:
taki jak wskazany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) na dostarczenie do właściwego nadzorcy.

Forma dostarczenia:
za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe,
w postaci plików elektronicznych zapisanych w formatach możliwych do odczytania przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.
Uwaga: KDPW_CCP nie obsługuje plików z danymi zapisanych w XBRL.
Możliwe jest dostarczenie raportów w postaci zestawień tabelarycznych zgodnych z taksonomią NBP.

II. Informacje finansowe określone w uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego wydanej na podstawie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, określającej tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki danych niezbędnych do oceny ich sytuacji finansowej oraz stabilności i ryzyka systemu bankowego, w zakresie dotyczącym informacji służących do oceny sytuacji finansowej banków oraz ich adekwatności kapitałowej – formularz F 02.00 z pakietu sprawozdawczego FINREP JEDNOSTKOWY.

Termin dostarczania informacji finansowych do KDPW_CCP: w terminach określonych w uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego wydanej na podstawie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, dla dostarczania tych informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

III. Zbadane roczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania sporządzonym przez podmiot uprawniony do jego badania - - w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym.

Termin dostarczania do KDPW_CCP ww. sprawozdania finansowego wraz z raportem z badania: 15 dni od dnia zakończenia badania przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania. W przypadku, jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie 15 dniu od jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ.

Forma dostarczenia:
za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

IV. Informację o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych.

Termin dostarczania informacji o przekroczeniu do KDPW_CCP: w terminie dwóch dni, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji.

Forma dostarczenia: w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP, dodatkowo prosimy o przekazanie za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe.

Ostatnia aktualizacja:24-05-2017 Do góry