Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Podmiot z siedzibą poza RP

Podmiot z siedzibą poza RP działający za pośrednictwem oddziału
Podmiot z siedzibą poza RP działający za pośrednictwem oddziału
Podmiot z siedzibą poza RP działający za pośrednictwem oddziału przekazuje:

I. Sprawozdania wybrane spośród określonych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) 
  • z załącznika I wzory od 1 do 4 w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym – kwartalnie,
  • z załącznika III lub z załącznika IV wzory 1.1-1.3, 2, 3 w ujęciu skonsolidowanym – kwartalnie.

Termin dostarczania ww. raportów do KDPW_CCP: taki jak wskazany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) na dostarczenie do właściwego nadzorcy.  
Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, w postaci plików elektronicznych zapisanych w formatach możliwych do odczytania przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.
Uwaga: KDPW_CCP nie obsługuje plików z danymi zapisanych w XBRL.

Jeżeli podmiot, który ustanowił oddział w Polsce jest całkowicie lub częściowo zwolniony ze sporządzania do właściwego organu nadzorczego ww. raportów, do KDPW_CCP oczekuje:
  • odpowiedniego pisemnego udokumentowania powyższego faktu;
  • przekazywania za podmiot konsolidujący podmiot, który ustanowił oddział powyżej wymienionych raportów.

II. Zbadane roczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania sporządzonym przez podmiot uprawniony do jego badania - w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym.

Termin dostarczania do KDPW_CCP ww. sprawozdania finansowego wraz z raportem z badania: 15 dni od dnia zakończenia badania przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania. W przypadku, jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie 15 dniu od jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ.
Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

III. Informację o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych.

Termin dostarczania informacji o przekroczeniu do KDPW_CCP: w terminie dwóch dni, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji.
Forma dostarczenia: w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP, dodatkowo prosimy o przekazanie za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe.


Dokumenty, które nie zostały sporządzone w oryginale w języku polskim lub w języku angielskim, zgodnie z obowiązującymi uczestnika przepisami prawa, składa się w tłumaczeniu na język polski lub na język angielski. Tłumaczenie powinno zostać potwierdzone za zgodność z treścią dokumentu oryginalnego przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika.
 

Dane wymagane od oddziału:

I. Informacje finansowe określone w uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego wydanej na podstawie Ustawy o Narodowym Banku Polskim, określającej tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki danych niezbędnych do oceny ich sytuacji finansowej oraz stabilności i ryzyka systemu bankowego, w zakresie dotyczącym informacji służących do oceny sytuacji finansowej banków oraz ich adekwatności kapitałowej – formularz F 02.00 z pakietu sprawozdawczego FINREP JEDNOSTKOWY (o ile ciąży na oddziale obowiązek ich sporządzania).

Termin dostarczania informacji finansowych do KDPW_CCP: w terminach określonych w ww. uchwale Zarządu NBP dla dostarczania tych informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu.
Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.

II. Zbadane roczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania sporządzonym przez podmiot uprawniony do jego badania.

Termin dostarczania do KDPW_CCP ww. sprawozdania finansowego wraz z raportem z badania: 15 dni od dnia zakończenia badania przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania. W przypadku, jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie 15 dniu od jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ.
Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

 
Podmiot z siedzibą poza RP działający bez pośrednictwa oddziału
Podmiot z siedzibą poza RP działający bez pośrednictwa oddziału
Podmiot z siedzibą poza RP działający bez pośrednictwa oddziału przekazuje:

I. Sprawozdania wybrane spośród określonych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) 
  • z załącznika I wzory od 1 do 4 w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym – kwartalnie,
  • z załącznika III lub z załącznika IV wzory 1.1-1.3, 2, 3 w ujęciu skonsolidowanym – kwartalnie.

Termin dostarczania ww. raportów do KDPW_CCP: taki jak wskazany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) na dostarczenie do właściwego nadzorcy.  
Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe, w postaci plików elektronicznych zapisanych w formatach możliwych do odczytania przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP.
Uwaga: KDPW_CCP nie obsługuje plików z danymi zapisanych w XBRL.

II. Zbadane roczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania sporządzonym przez podmiot uprawniony do jego badania - w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym.

Termin dostarczania do KDPW_CCP ww. sprawozdania finansowego wraz z raportem z badania: 15 dni od dnia zakończenia badania przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania. W przypadku, jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie 15 dniu od jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ.
Forma dostarczenia: za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe lub w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

III. Informację o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych.

Termin dostarczania informacji o przekroczeniu do KDPW_CCP: w terminie dwóch dni, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji.
Forma dostarczenia: w postaci dokumentu papierowego na adres KDPW_CCP, dodatkowo prosimy o przekazanie za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę: 0001011PRD, KDPW_CCP - Raporty finansowe.

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w oryginale w języku polskim lub w języku angielskim, zgodnie z obowiązującymi uczestnika przepisami prawa, składa się w tłumaczeniu na język polski lub na język angielski. Tłumaczenie powinno zostać potwierdzone za zgodność z treścią dokumentu oryginalnego przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika.
Ostatnia aktualizacja:24-05-2017 Do góry