Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Warunki do spełnienia po uzyskaniu statusu uczestnika KDPW_CCP

Uczestnik, który uzyskał status uczestnika rozliczającego, zobowiązany jest na podstawie § 15 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), stosownie do rodzaju prowadzonej przez siebie działalności, rodzaju transakcji, których status ten dotyczy, oraz rynku, na którym mają one być zawierane do:
 • dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego,
 • złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do funduszu zabezpieczającego ASO i dokonania wpłaty do tego funduszu (wzór nr 11),
 • dokonania wpłaty do funduszu zabezpieczającego pożyczki na zlecenie,
 • wniesienia wstępnego depozytu rozliczeniowego,
 • wniesienia wstępnego depozytu dla pożyczek,
 • dostarczenia pisemnego pełnomocnictwa dla KDPW_CCP (wzór nr 25) do:
  • zamykania na rachunek uczestnika pozycji w instrumentach pochodnych, w zakresie których uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego, w przypadkach wskazanych w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany),
  • odbierania i składania w jego imieniu oświadczeń woli w sprawach dotyczących przeniesienia w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji pozycji wynikających z transakcji zawartych przez podmiot występujący w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, którego uczestnik reprezentuje w systemie rozliczeń, lub zawartych na rachunek tego podmiotu, wraz z zabezpieczeniem tych pozycji wniesionym tytułem właściwego depozytu zabezpieczającego, oraz wykonania czynności, o których mowa w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) § 69a-§ 69c, w przypadkach wskazanych w regulaminie,
 • dostarczenia pisemnego pełnomocnictwa dla KDPW_CCP do wystawiania na rachunek uczestnika zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych w zakresie koniecznym do wykonania zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji, w zakresie których uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego (wzór nr 14)
 • otwarcia w ramach określonego typu uczestnictwa właściwego konta rozliczeniowego w systemie rozliczeń (wzór nr 28),
 • dostarczenia oświadczenia, w którym uczestnik zobowiązuje się zapewnić przekazywanie raportów o transakcjach, albo wskazującego KDPW_CCP jako podmiot, który będzie przekazywać raporty o transakcjach do właściwego repozytorium transakcji, o ile z właściwych przepisów wynika obowiązek przekazywania tych raportów do repozytorium transakcji (wzór nr 24).

Wymogi kapitałowe

Wymogi kapitałowe dla uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego KDPW_CCP są szczegółowo określone w § 24 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany):

Typ uczestnictwa Minimalne wymogi kapitałowe
Bank, Instytucja kredytowa, Bank zagraniczny Dom Maklerski, Zagraniczna firma inwestycyjna, Zagraniczna osoba prawna Spółka prowadząca izbę rozliczeniową, Podmiot z siedzibą poza RP wykonujący zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi

GUR
(generalny uczestnik rozliczający)

50 mln PLN oraz iloczyn 5 mln PLN i liczby reprezentowanych podmiotów w KDPW_CCP

15 mln PLN oraz iloczyn 2 mln PLN i liczby reprezentowanych podmiotów w KDPW_CCP

100 mln PLN

IUR
(indywidualny uczestnik rozliczający)

25 mln PLN

4 mln PLN

 


Wysokość wpłat początkowych do systemu gwarantowania rozliczeń
Uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do wniesienia wpłaty początkowej do zasobu podstawowego funduszu, wg rynku:
 • rynek regulowany
  Uczestnik wnosi pierwszą wpłatę do zasobu podstawowego funduszu rozliczeniowego wyłącznie w formie pieniężnej. Wysokość wpłaty nie może być niższa od 500.000 PLN.
  Przedmiot wpłaty uczestnika do funduszu rozliczeniowego mogą stanowić (§ 4 Regulaminu Funduszu Rozliczeniowego):
  • akceptowane przez KDPW_CCP środki pieniężne (PLN/EUR),
  • akceptowane przez KDPW_CCP papiery wartościowe będące skarbowymi papierami wartościowymi,
  • akceptowane dłużne papiery wartościowe (EUR), emitowane przez inne niż RP państwa będące członkami UE. Uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego wpłaca również zabezpieczenie z tytułu wstępnego depozytu rozliczeniowego w wysokości 100.000 PLN na podstawie uchwały Nr 5/14 Zarządu KDPW_CCP z dnia 20 stycznia 2014 r. Papiery wartościowe oraz środki pieniężne w EUR mogą podlegać zaliczeniu na poczet wstępnego depozytu rozliczeniowego do 100% jego wielkości.
 • alternatywny system obrotu (ASO)
  Uczestnik wnosi pierwszą wpłatę do zasobu podstawowego Funduszu wyłącznie w formie pieniężnej. Wysokość wpłaty nie może być niższa od 100.000 PLN.
  Przedmiot wpłaty uczestnika do funduszu zabezpieczającego ASO mogą stanowić (§4 Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot:
  • akceptowane przez KDPW_CCP środki pieniężne (PLN/EUR),
  • akceptowane przez KDPW_CCP papiery wartościowe będące skarbowymi papierami wartościowymi,
  • akceptowane dłużne papiery wartościowe (EUR), emitowane przez inne niż RP państwa będące członkami UE.

  Wymogi finansowe i sprawozdawcze

  Uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do cyklicznego dostarczania do KDPW_CCP S.A. informacji finansowych określonych w § 28-30 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany). W przypadku, gdy uczestnik przestaje spełniać wymogi, o których mowa w § 24 lub § 25 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) ma obowiązek w terminie dwóch dni pisemnie poinformować o tym KDPW_CCP, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji. Od uczestnika, który nie dostarczył informacji finansowej wskazanej, odpowiednio, w § 28 ust. 1 pkt 1-3, albo § 29 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), sporządzonej za dany okres sprawozdawczy, w terminie w jakim zgodnie z właściwymi przepisami prawa powinna zostać dostarczona, pobierana jest opłata specjalna w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10.000 zł, odrębnie dla każdej informacji finansowej za dany okres sprawozdawczy.
  Więcej w zakładce Sprawozdawczość

Wymogi techniczne
W stosunkach pomiędzy KDPW_CCP a uczestnikami, oświadczenia i informacje sporządzone w formie elektronicznej są dostarczane za pośrednictwem KDPW na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami, uznających skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w formie elektronicznej. Uruchomienie tej formy komunikacji z KDPW_CCP następuje po podpisaniu przez uczestnika KDPW_CCP takiego porozumienia z Krajowym Depozytem. Oświadczenie lub informacja podlegająca przekazaniu w formie elektronicznej, zgodnie z § 4 ust.1 Regulaminu rozliczeń transakcji, powinna zostać sporządzona w określonym formacie lub w określonej strukturze, które są prezentowane na stronie internetowej KDPW_CCP.

Wzory dokumentów – System SWI
   Ostatnia aktualizacja:24-10-2019 Do góry