Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Jak zostać uczestnikiem KDPW_CCP

Zawarcie umowy o uczestnictwo obejmuje następujące kroki:
 1. złożenie wniosku (wzór nr 1 lub wzór nr 2) o uczestnictwo (wraz z załącznikami),
Jeżeli we wniosku wskazany został typ uczestnictwa:
 • generalny uczestnik rozliczający - reprezentant w obrocie papierami wartościowymi - należy wskazać uczestnika albo podmiot nie będący uczestnikiem, dla którego wnioskodawca zamierza wykonywać działalność w tym typie uczestnictwa,
 • uczestnik nierozliczający - należy wskazać podmiot albo podmioty mające wykonywać obowiązki reprezentanta dla wnioskodawcy.

Załączniki do wniosku:
 • odpis statutu lub umowy spółki oraz aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
 • odpis zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub innej działalności w zakresie obrotu lub rejestrowania instrumentów finansowych, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane na podstawie właściwych przepisów prawa.
  W przypadku zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo należy załączyć oświadczenie o zajściu przesłanek umożliwiających podjęcie przez nią działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 117 ust. 3 zd. drugie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo dokument pochodzący z Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzający otrzymanie od właściwego zagranicznego organu nadzoru informacji o zamiarze rozpoczęcia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazujący datę otrzymania tej informacji,
 • kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz odpisy pełnomocnictw w przypadku, gdy z dokumentów rejestrowych nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające podpis na karcie wzorów podpisów (wzór nr 3),
 • oświadczenie o poddaniu się jurysdykcji sądowej (wzór nr 4)
 • kartę informacyjną zawierającą wskazanie adresu do doręczeń, a w przypadku, gdy podmiot ubiega się o typ uczestnictwa uczestnik nierozliczający – także nr rachunku bankowego, prowadzonego dla tego podmiotu w walucie, w której są przeprowadzane rozliczenia transakcji, oraz wykaz osób upoważnionych przez tego wnioskodawcę do kontaktów z KDPW_CCP (wzór nr 5),
 • oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (wzór nr 29).

Jeżeli wniosek dotyczy typu uczestnictwa związanego z posiadaniem statusu uczestnika rozliczającego, poza dokumentami określonymi powyżej, dodatkowo należy dołączyć do niego:
 • wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze związanej z rozliczaniem transakcji,
 • oświadczenie wskazujące identyfikator wnioskodawcy we właściwej izbie rozrachunkowej albo wskazujące podmiot mający pełnić funkcję agenta do spraw rozrachunku dla wnioskodawcy oraz identyfikator tego podmiotu we właściwej izbie rozrachunkowej (wzór nr 7),
 • oświadczenie wskazujące numer rachunku bankowego wnioskodawcy, prowadzonego we właściwym banku rozliczeniowym w danej walucie, w której KDPW_CCP rozlicza transakcje i w której wnioskodawca zamierza uczestniczyć w rozliczeniach, albo wskazuje podmiot mający pełnić funkcję płatnika dla wnioskodawcy, jeśli wnioskodawca zamierza uczestniczyć w rozliczeniach w EUR dodatkowo wskazuje nr rachunku bankowego prowadzonego dla wnioskodawcy w ramach systemu TARGET2, bądź też wskazuje podmiot, który będzie pełnił funkcję płatnika dla wnioskodawcy i prowadzony dla niego nr rachunku bankowego w systemie (wzory nr 6, 6 a),
 • oświadczenia podmiotów wskazanych przez wnioskodawcę w oświadczeniach 6 lub 7, mających pełnić funkcje agenta do spraw rozrachunku lub płatnika, wyrażające zgodę na pełnienie tych funkcji dla wnioskodawcy,
 • jeżeli wnioskodawca składa wniosek:
  •  po zakończeniu okresu, w którym sprawozdanie finansowe sporządzone za dany okres powinno zostać zbadane zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi wnioskodawcę - zbadane sprawozdanie finansowe za ten okres, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
  •  po upływie 6. miesięcy od zakończenia ostatniego półrocza roku obrotowego lub rozpoczęcia działalności - półroczne sprawozdania finansowe za ten okres
 • jeśli wnioskodawca zamierza wnosić dłużne papiery skarbowe w EUR, wyemitowane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa będące członkami Unii Europejskiej, na poczet depozytów zabezpieczających lub tytułem wpłaty do funduszu rozliczeniowego lub właściwego funduszu zabezpieczającego, musi załączyć:
  • oświadczenie wskazujące, zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW_CCP, odpowiedni identyfikator tego wnioskodawcy we właściwym systemie depozytowym dla tych papierów, który został wskazany przez KDPW_CCP, lub numer konta lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego dla wnioskodawcy w tym systemie, a w przypadku, jeżeli odpowiednie konto lub rachunek papierów wartościowych ma być prowadzone dla agenta do spraw zabezpieczeń w tym systemie – wskazujące podmiot mający pełnić funkcję agenta do spraw zabezpieczeń oraz, zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW_CCP, odpowiedni identyfikator tego agenta lub wnioskodawcy w tym systemie, lub numer odpowiedniego konta lub rachunku papierów wartościowych, prowadzonego na rzecz tego agenta lub wnioskodawcy w tym systemie,
  • oświadczenie podmiotu wskazanego przez wnioskodawcę j.w., który ma pełnić funkcję agenta do spraw zabezpieczeń, wyrażające zgodę, o której mowa w § 3 pkt 13 lit. a Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), na rzecz wnioskodawcy, chyba że z odrębnej umowy zawartej przez KDPW_CCP z tym podmiotem lub z podmiotem prowadzącym system depozytowy dla tych papierów wynika potwierdzenie pełnienia tej funkcji dla wnioskodawcy,
 • jeżeli z właściwych przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy, a w razie braku obowiązku jej ustanowienia – jego centrala, wynika, że rozporządzenia CRR nie stosuje się do jego działalności, musi załączyć:
  • oświadczenie tego wnioskodawcy wskazujące elementy określone w § 24 ust. 3 oraz w § 25 ust. 2 i 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), które zgodnie z tymi przepisami kwalifikuje on do ustalenia wysokości kapitału podstawowego oraz funduszy uznanych za równoważne funduszom własnym w rozumieniu rozporządzenia CRR, przy czym oświadczenie to powinno być poświadczone przez osobę, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta uzyskane w państwie Unii Europejskiej albo w państwie trzecim i podlega w tym państwie nadzorowi publicznemu, systemowi postępowania dyscyplinarnego i systemowi zapewnienia jakości, które zostały uznane za równoważne z wymaganiami przewidzianymi w przepisach prawa, o których mowa w § 17 ust. 2 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany),
  • wykaz informacji finansowych, o których mowa w § 28 ust. 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), w zakresie ustalonym zgodnie z ust. 2, jakie uczestnik ten jest obowiązany przekazywać do właściwych władz nadzorujących jego funkcjonowanie, oraz terminów, w jakich informacje te jest obowiązany przekazywać do tych władz, a w przypadku braku takiego obowiązku – oświadczenie, że zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi tego uczestnika nie jest on obowiązany do przekazywania określonych danych do tych władz;
 • jeżeli wniosek dotyczy typu uczestnictwa związanego z posiadaniem statusu uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji zawieranych przez inny podmiot, do których stosuje się nowację, wnioskodawca załącza do niego, poza dokumentami określonymi powyżej, oświadczenie podmiotu zawierającego transakcję, sporządzone zgodnie z § 15a ust. 1 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) (wzór nr 19)
 • jeżeli wniosek dotyczy typu uczestnictwa, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), a wnioskodawca wskazał agenta do spraw rozrachunku, załącza on do wniosku pisemne pełnomocnictwo udzielone KDPW_CCP przez tego agenta, do wystąpienia do izby rozrachunkowej o otwarcie właściwych kont w systemie prowadzonym przez tę izbę w przypadku, gdy KDPW_CCP otwiera w systemie rozliczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), konta rozliczeniowe prowadzone dla tego wnioskodawcy, które będą służyć do rejestracji pozycji wynikających z transakcji zawartych na rynku instrumentów pochodnych.
  Pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie o zrzeczeniu się przez agenta do spraw rozrachunku prawa do jego odwołania lub zmiany jego zakresu z uwagi na potrzebę umożliwienia KDPW_CCP jego uprawnień określonych w regulaminie.

Wnioskodawca będący zagraniczną firmą inwestycyjną lub inną zagraniczną instytucją finansową, ubiegający się o status uczestnika rozliczającego:

 • jeżeli wnioskodawca, który ubiega się o uzyskanie statusu uczestnika rozliczającego, zgodnie z obowiązującymi go właściwymi przepisami przekazał informacje finansowe, o których mowa w § 28 ust. 2 i 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), do właściwych władz nadzorujących jego funkcjonowanie, załącza do wniosku informacje sporządzone za ostatni okres działalności poprzedzający dzień złożenia wniosku, wskazany, odpowiednio, w § 20 ust. 2 pkt 5 lit. a lub b Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany). Z zastrzeżeniem ust. 4, wnioskodawca przekazuje informacje finansowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, sporządzone w ujęciu jednostkowym, a jeżeli z właściwych przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego siedziba albo, w razie braku obowiązku jej ustanowienia, jego centrala, wynika, że jest on obowiązany sporządzać i przekazywać właściwym władzom nadzorującym jego funkcjonowanie takie informacje w ujęciu skonsolidowanym – dodatkowo przekazuje te informacje sporządzone według tej zasady;
 • jeżeli zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia CRR właściwe władze nadzorujące funkcjonowanie wnioskodawcy odstąpiły od stosowania wymogów ostrożnościowych na zasadzie indywidualnej, wobec czego nie jest on obowiązany do przekazywania do tych władz sporządzonych w ujęciu jednostkowym informacji finansowych, o których mowa w § 28 ust. 2 i 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), załącza on do wniosku odpis dokumentu urzędowego potwierdzającego odstąpienie od stosowania wymogów ostrożnościowych na tej zasadzie. W tym przypadku wnioskodawca załącza informacje finansowe, które zostały przekazane w ujęciu skonsolidowanym właściwym władzom pełniącym nadzór skonsolidowany, którym jest objęty wnioskodawca, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa nie ma również obowiązku przekazywania tym władzom takich informacji, co potwierdza odpis dokumentu urzędowego załączony przez wnioskodawcę do wniosku.

Ponadto, prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe warunki:
 • wniosek oraz załączone do niego dokumenty wymagają dostarczenia w formie oryginału lub ich uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu – zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz dodatkowo –pozostałe załączniki do wniosku sporządzone za granicą wymagają zalegalizowania zgodnie z § 5 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP;
 • uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest przynajmniej raz w roku kalendarzowym brać udział w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania organizowanych przez KDPW_CCP, zgodnie z § 32 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany);
 • uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego musi posiadać:
  • konto depozytowe lub rachunek papierów wartościowych prowadzony w izbie rozrachunkowej właściwej w zakresie prowadzenia rozrachunku transakcji, które ma obejmować ten status, albo posiadający agenta do spraw rozrachunku w tej izbie rozrachunkowej.
  • rachunek bankowy we właściwym banku rozliczeniowym prowadzony w walucie, w której KDPW_CCP rozlicza transakcje i w której podmiot ten zamierza uczestniczyć w rozliczeniach transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP, albo płatnika posiadającego taki rachunek w tym banku, a w przypadku, jeżeli zamierza uczestniczyć w rozliczeniach dokonywanych w euro – także rachunek bankowy prowadzony w tej walucie w ramach systemu TARGET2 albo płatnika posiadającego taki rachunek w ramach tego systemu.

      2. Uzyskanie statusu uczestnika KDPW_CCP:
      Umowa o uczestnictwo zawierana jest w terminie 2. tygodni od dnia złożenia KDPW_CCP wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników, jeżeli podmiot ubiegający się o jej zawarcie spełnia warunki uczestnictwa określone w przepisach prawa i Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), a wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone w przepisach Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany).
     Ostatnia aktualizacja:28-03-2018 Do góry