Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się

Konta


W związku z wejściem w życie rozporządzenia EMIR w KDPW_CCP funkcjonuje następująca struktura kont rozliczeniowych.

NUMER KLASYFIKACYJNY KLIENTA (NKK)
Każdy uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego jest zobowiązany do zdefiniowania atrybutów prowadzonych dla niego kont rozliczeniowych, a przede wszystkim numeru klasyfikacyjnego klienta (NKK), który jest nadawany na wniosek uczestnika rozliczającego poprzez przekazanie dyspozycji w formie komunikatu XML (acmt.rqc.001.02). Przekazany wniosek kierowany jest do KDPW_CCP (odbiorca ‘0010’).
Do każdego NKK przypisane są atrybuty odpowiadające wymaganej klasyfikacji klienta lub grupy klientów. Przekazując wniosek o NKK należy wskazać odpowiednie przyporządkowanie klienta (grupy klientów) do odpowiedniej wartości w ramach obowiązujących klasyfikacji. W przypadku NKK zagregowanego, nadany numer nie identyfikuje klienta, nie może także zostać wykorzystany, jako atrybut konta, na które będą zawierane transakcje na rynku. Konta zbudowane na takim NKK będą wykorzystywane jedynie do zliczania wypadkowej pozycji uczestnika rozliczającego względem KDPW_CCP ze wskazanych kont analitycznych, a w konsekwencji, jako podstawa do naliczania wymogu depozytowego dla wskazanej zagregowane pozycji. Z uwagi na powyższe, przy wskazywaniu wartości „Określenie cechy”, odnośnie NKK zagregowanego, wymagane jest podanie opcji „nie dotyczy” (wartość ‘NOAP’ nie może być wykorzystywana przy tworzeniu pozostałych typów NKK).
W związku z usługą polegającą na przekazywaniu przez KDPW_CCP na zlecenie uczestnika rozliczającego raportów o kontraktach pochodnych rozliczanych przez KDPW_CCP do KDPW_TR, w strukturze komunikatu acmt.rqc.001.02 dodane zostały następujące pola:
 • 2.4 -2.8 – podstawowe dane kontrahenta, 
 • 2.9 (2.9.1 – 2.9.6) – szczegółowe dane kontrahenta.

 • Pole branży do której należy klient (CorpSctr pole 2.9.3) może przyjmować następujące wartości:
  • A – zakład asekuracyjny,
  • C – instytucja kredytowa,
  • F – firma inwestycyjna,
  • I – zakład ubezpieczeniowy,
  • L – alternatywny fundusz ubezpieczeniowy,
  • O – instytucja powierniczych programów emerytalnych,
  • R – zakład reasekuracji,
  • U – UCITS przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania.

Kontrahenci w rozumieniu rozporządzenia EMIR, przy raportowaniu kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji, mają obowiązek posługiwania się kodem LEI, który jest wymagany w przypadku zgłaszania transakcji przez KDPW_CCP. Więcej informacji, jak uzyskać kod LEI na www.kdpw.pl w zakładce KDPW_LEI.

KONTA ROZLICZENIOWE I KONTA ROZRACHUNKOWE
Konta podmiotowe o charakterystyce konta rozrachunkowego tworzone są w bazie danych KDPW natomiast konta o charakterze rozliczeniowym - w bazie danych KDPW_CCP.
Konta rozliczeniowe zakładane są przy użyciu komunikatu acmt.rqa.002.02 kierowanego do KDPW_CCP (odbiorca ‘0010’). Konta rozliczeniowe są otwierane natychmiast po przesłaniu komunikatu z datą odpowiadającą bieżącej dacie systemowej w momencie realizacji dyspozycji. Uczestnik rozliczający może powiązać konto rozrachunkowe z kontem rozliczeniowym. W tym celu, w dedykowanym komunikacie otwarcia konta rozliczeniowego KDPW_CCP wskazuje on właściwe informacje. Wskazane konto rozrachunkowe przyporządkowywane jest do tworzonego lub modyfikowanego konta rozliczeniowego w zbiorach KDPW_CCP. Podanie dedykowanego konta rozrachunkowego jest dobrowolne. Dyspozycje zmiany relacji przetwarzane są po zakończeniu dnia księgowego w KDPW_CCP i obowiązują od następnego dnia roboczego.
W komunikacie acmt.rqa.002.02, w polu zmieniającym flagę dotyczącą autoryzacji dla KDPW_CCP do raportowania transakcji (sekcja 3.3.6) z danego konta, została nałożona kontrola polegająca na tym, że zmiana flagi na „Y” jest możliwa, o ile przy NKK, dla którego prowadzone jest konto rozliczeniowe, został podany kod LEI danego podmiotu.
Proces zamykania konta przeprowadzany jest na podstawie komunikatów ze wskazaniem odpowiedniej funkcji, przekazywanych do KDPW_CCP.
Fizyczne zamknięcie konta następuje po zakończeniu dnia i poprzedzone jest szeregiem kontroli weryfikujących, czy proces zamknięcia dla wskazanego konta jest możliwy. Zamknięcie konta rozliczeniowego oznacza usunięcie wszelkich jego atrybutów zdefiniowanych w systemie. Pod tym określeniem rozumie się także relację pomiędzy kontem rozliczeniowym a kontem rozrachunkowym, wskazaną w dyspozycji otwarcia konta i wykorzystywaną w procesie generowania instrukcji rozrachunku z KDPW_CCP do KDPW. Tym samym z chwilą zamknięcia konta rozliczeniowego usuwana jest także odpowiadająca mu relacja.
Konta rozliczeniowe obsługiwane są za pomocą komunikatu acmt.rqa.002.02. Instrukcja dotycząca konta umożliwia utworzenie, zamknięcie i zawieszenie konta rozliczeniowego oraz zmianę jego charakterystyki.

KONTA ZABEZPIECZEŃ

Do każdego konta rozliczeniowego, także dla kont zagregowanych, automatycznie tworzone są odpowiednie konta zabezpieczeń, prowadzone przez KDPW_CCP w systemie rozliczeń transakcji w celu wyliczania wymogu depozytowego i rejestrowania zabezpieczeń stanowiących wstępny depozyt rozliczeniowy oraz właściwy depozyt zabezpieczający.
Konta zabezpieczeń budowane są zawsze na podstawie wybranych atrybutów kont rozliczeniowych lub zagregowanych: 
 • typ własności, 
 • typ uczestnictwa, 
 • umowa reprezentacji, 
 • NKK (atrybuty określający portfel oraz rodzaj konta nie są uwzględniane).

Wartości zabezpieczeń wniesionych jako depozyty zabezpieczające przechowywane są w rejestrze zabezpieczeń i zapisywane „na poziomie” kont zabezpieczeń. W przypadku Funduszy, zabezpieczenia przechowywane są „na poziomie” kodu uczestnika rozliczającego.
Założenie konta rozliczeniowego skutkuje weryfikacją, czy istnieje już odpowiednie konto zabezpieczeń w dedykowanym zbiorze, jeśli nie, zostanie ono założone.
Proces zamykania kont rozliczeniowych odbywa się w ramach zakończenia dnia, wtedy również wykonywana jest weryfikacja, czy odpowiednie konto zabezpieczeń może zostać zamknięte (jeśli nie ma żadnych otwartych kont rozliczeniowych odpowiadających kontu zabezpieczeń).

KONTA ZAGREGOWANE
Konta zagregowane to tzw. urządzenia ewidencyjne prowadzone przez KDPW_CCP w systemie kont, niebędące kontami rozliczeniowymi, a służące przedstawieniu zapisów dokonywanych na kontach rozliczeniowych prowadzonych dla uczestnika rozliczającego.
Dla kont rozliczeniowych możliwe jest tworzenie agregacji poprzez wskazanie kont rozliczeniowych, które będą stanowiły podstawę agregacji (komunikat acmt.rqa.003.01). Konta zabezpieczeń nie podlegają agregacji w sposób bezpośredni.
Konta zagregowane tworzone są w oparciu o NKK, które oznaczone zostaje jako NKK zagregowane poprzez wskazanie odpowiedniego typu NKK (‘AGGR’). Konta mogą być agregowane tylko w obrębie jednego typu własności.
Nie ma możliwości agregowania konta zagregowanego.
Wszystkie konta rozliczeniowe mające wspólne konto zabezpieczeń (zgodne atrybuty konta z pominięciem portfela i rodzaju konta) muszą być agregowane w ramach jednego konta zagregowanego. Powyższe wynika z faktu, że mógłby istnieć problem naliczania wymogów depozytowych, gdyby jedno z takich kont nie było agregowane (wspólne konto zabezpieczeń stałoby się przynależne jedynie do wybranych portfeli).
Konta zabezpieczeń przypisane do kont rozliczeniowych funkcjonują nieprzerwanie. Zabezpieczenia w papierach wartościowych przyporządkowane do tych kont zabezpieczeń nie są automatyczne przenoszone na wyższy poziom agregacji. W celu uznawania takich papierów za zabezpieczenie na wyższym poziomie agregacji, należy papiery te odblokować z jednego konta zabezpieczeń i zablokować na poziomie konta zagregowanego.
Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku próby zamknięcia konta zagregowanego, do którego przypisane jest dane konto zabezpieczeń, na którym rejestrowane są papiery wartościowe na zabezpieczenie. W związku z tym do momentu, gdy na danym koncie zabezpieczeń będą zarejestrowane papiery wartościowe, zamknięcie tego konta zagregowanego będzie niemożliwe. Konta zagregowane nie mogą być wykorzystywane do zawierania transakcji na rynku.
Dla każdego konta zagregowanego naliczane są pozycje netto w zbiorze pozycji po każdej transakcji zmieniającej liczbę pozycji na jego kontach źródłowych.

Zarządzanie agregacjami
Zarządzanie agregacjami (tworzenie i usuwanie powiązań) wykonywane jest na podstawie dyspozycji uczestnika rozliczającego przekazanej w postaci dedykowanego komunikatu XML (acmt.rqa.003.01) kierowanego bezpośrednio do systemu informatycznego KDPW_CCP (kod odbiorcy ‘0010’). Faktyczne wykonanie operacji dokonywane jest po zakończeniu bieżącego dnia rozliczeniowego. W ramach dyspozycji wystawca wskazuje każdorazowo pojedynczą relację, którą chce utworzyć lub usunąć w postaci identyfikatora konta zagregowanego oraz identyfikatora konta rozliczeniowego będącego podstawą agregacji. Przy przyjmowaniu komunikatu weryfikowane jest istnienie obydwu kont wskazanych w relacji, a także to, czy wskazana relacja już jest zdefiniowana (lub istnieje zarejestrowane żądanie utworzenia podanej relacji). Zarówno przyjęcie, jak i przetworzenie dyspozycji od uczestnika potwierdzane jest odpowiednim komunikatem statusowym przekazywanym w relacji do dyspozycji.

Zamykanie kont zagregowanych

Konto zagregowane może zostać zamknięte pod warunkiem, że na koncie zabezpieczeń przypisanym do zagregowanego konta rozliczeniowego nie są zarejestrowane żadne papiery wartościowe jako zabezpieczenie.
Po zamknięciu konta zagregowanego likwidowana jest relacja pomiędzy agregowanymi kontami rozliczeniowymi, a zamykanym kontem. Jednocześnie możliwe jest wcześniejsze usunięcie relacji agregujących i usunięcie konta w momencie, gdy nie jest do niego przypisane żadne z kont zagregowanych.
Po zamknięciu konta zagregowanego, lub usunięciu odpowiednich relacji określających agregację, zobowiązania zabezpieczenia naliczane są automatycznie na konto zabezpieczeń powiązane z kontem rozliczeniowym. KDPW_CCP generuje komunikat (colr.mrg.004.02) zawierający wielkości wymogów depozytowych naliczonych na poziomie kont rozliczeniowych w sytuacji, gdyby dane konta rozliczeniowe nie zostały poddane agregacji. Wyliczone w powyższy sposób wartości depozytów zabezpieczających nie będą stanowić wymogu wobec uczestników rozliczających w zakresie określonych kont rozliczeniowych, a jedynie analitykę, która umożliwi oszacowanie wielkości wymogów depozytowych wyliczonych na kontach rozliczeniowych wchodzących w skład danego konta zagregowanego.
Ostatnia aktualizacja:16-08-2017 Do góry