Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się

Wzory dokumentów

Wszystkie szczegóły związane z uczestnictwem w KDPW_CCP w obszarze rozliczeń OTC opisuje Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany).

Wymogi formalne dotyczące składanych dokumentów
 
Pełna lista wzorów dokumentów:
Wzór nr 1 Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika rozliczającego 
Wzór nr 2 Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika nierozliczającego 
Wzór nr 3 Oświadczenie dotychczasowego uczestnika KDPW_CCP dotyczące zastosowania złożonych dokumentów do uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC 
Wzór nr 4 Karta wzorów podpisów i pieczątek osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika
Wzór nr 5a Oświadczenie w sprawie jurysdykcji sądowej - składane przez podmioty ubiegające się o status uczestnika w systemie rozliczeń począwszy od dnia 22 kwietnia 2014 r.
Wzór nr 6 Karta informacyjna uczestnika rozliczającego KDPW_CCP
Wzór nr 7 Oświadczenie uczestnika rozliczającego dotyczące terminu rozpoczęcia działalności / identyfikatora w systemie rozrachunku / zgody na obciążenie rachunku
Wzór nr 8 Oświadczenie uczestnika rozliczającego o numerze rachunku bankowego
Wzór nr 9 Oświadczenia uczestnika rozliczającego korzystającego z rachunku płatnika oraz płatnika
Wzór nr 10 Pełnomocnictwo dla KDPW_CCP S.A. do zamykania pozycji
Wzór nr 11 Pełnomocnictwo do składania zleceń
Wzór nr 12 Oświadczenie uczestnika rozliczającego dotyczące przekazywania raportów o transakcjach
Wzór nr 13 Oświadczenia podmiotu zawierającego transakcje reprezentowanego przez uczestnika rozliczającego oraz uczestnika rozliczającego reprezentującego w rozliczeniach ten podmiot
Wzór nr 14 Potwierdzenie sald 
Wzór nr 14a Potwierdzenie zestawienia transakcji zawartych na OTC
Wzór nr 15 Potwierdzenie sald zobowiązań i należności
Wzór nr 15a Potwierdzenie sald zobowiązań i należności z tytułu wystawionych faktur
Wzór nr 16 Wniosek w sprawie zmiany umowy o uczestnictwo 
Wzór nr 17 Wniosek w sprawie rozwiązania umowy o uczestnictwo
Wzór nr 18 Wzór pełnomocnictwa dla KDPW_CCP do odbierania i składania imieniu uczestnika oświadczeń woli w sprawach dotyczących przeniesienia w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji pozycji wynikających z transakcji zawartych przez podmiot występujący w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, którego uczestnik reprezentuje w systemie rozliczeń, lub zawartych na rachunek tego podmiotu, wraz z zabezpieczeniem tych pozycji wniesionym tytułem właściwego depozytu zabezpieczającego, oraz wykonania czynności, o których mowa w §§ 110a-110c Regulaminu
Wzór nr 19 Reklamacja
Wzór nr 20 Oświadczenie w przedmiocie akceptacji stosowania faktur elektronicznych
Wzór nr 21 Oświadczenie wskazujące agenta ds. rozrachunku
Wzór nr 22 Oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Wzór nr 23 Oświadczenie uczestnika rozliczającego w sprawie wskazania kont rozliczeniowych przeznaczonych do rozliczania transakcji z rozrachunkiem (TZR) oraz konwersji transakcji z depozytem (TZD) na transakcje z rozrachunkiem (TZR) na tych kontach

 
 
Porozumienie SWI
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dotyczące Systemu Wymiany Informacji (SWI) znajdują się na stronie internetowej KDPW w zakładce Sprawy formalne SWI
 
Ostatnia aktualizacja:11-07-2017 Do góry