Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Wymogi formalne dotyczące składanych dokumentów

  1. oświadczenia i informacje składane przez wnioskodawcę albo uczestnika w związku z ubieganiem się o zawarcie, rozszerzenie, ograniczenie lub ustanie uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC organizowanym przez KDPW_CCP wymagają dostarczenia KDPW_CCP oryginału dokumentu zawierającego to oświadczenie lub tę informację, albo jego uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu (§ 5 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany))
  2. przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się:
    - w przypadku dokumentów urzędowych - odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem,
    - w przypadku dokumentów prywatnych - odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem, a w przypadku dokumentów zawierających własne oświadczenia podmiotu składającego odpis dokumentu - również odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji tego podmiotu (§ 5 ust. 6 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany));
  3. wniosek o zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy o uczestnictwo w systemie rozliczeń OTC organizowanym przez KDPW_CCP oraz oświadczenie w przedmiocie poddania sporów jurysdykcji właściwego sądu powinny zostać złożone w języku polskim, a dodatkowo mogą być złożone w języku angielskim, przy czym należy zastrzec wówczas, że wersją rozstrzygającą jest dokument sporządzony w języku polskim (§ 6 ust. 2 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC);
  4. składane przez wnioskodawcę lub uczestnika dokumenty sporządzone oryginalnie w języku angielskim mogą zostać złożone do KDPW_CCP w tej wersji językowej (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień § 32 ust. 3 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) oraz przywołanego powyżej § 6 ust. 2 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC) (§ 6 ust. 1 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC);
  5. składane przez wnioskodawcę lub uczestnika dokumenty sporządzone oryginalnie w innym języku obcym niż język angielski powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język polski lub na język angielski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego (§ 6 ust. 1 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC);
  6. składane przez wnioskodawcę lub uczestnika dokumenty urzędowe sporządzone za granicą powinny zostać legalizowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, z tym, że w przypadku, w którym dokument urzędowy został sporządzony w państwie, które przystąpiło do konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w dniu 5 października 1961 r., dokument taki powinien być opatrzony apostille wydanym przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi (§ 7 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC).
Ostatnia aktualizacja:19-06-2015 Do góry