Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Nowi uczestnicy - uczestnik rozliczający

 1. wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika rozliczającego - Wzór nr 1
 2. odpis statutu albo umowy spółki oraz aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru
 3. odpis zezwolenia na prowadzenie działalności oraz ewentualnie także oświadczenie o zajściu przesłanek umożliwiających podjęcie działalności na terytorium RP
 4. karta wzorów podpisów i pieczątek osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - Wzór nr 4
 5. oświadczenie w sprawie jurysdykcji sądowej - Wzór nr 5a
 6. karta informacyjna uczestnika rozliczającego - Wzór nr 6
 7. oświadczenie uczestnika rozliczającego dotyczące terminu rozpoczęcia działalności / identyfikatora w systemie rozrachunku / zgody na obciążenie rachunku - Wzór nr 7
 8. oświadczenie uczestnika rozliczającego o numerze rachunku bankowego - Wzór nr 8
 9. oświadczenie uczestnika rozliczającego korzystającego z rachunku płatnika oraz płatnika - Wzór nr 9
  w przypadku zagranicznej firmy inwestycyjnej lub innej zagranicznej instytucji finansowej:

  • pisemna informacja wskazująca rodzaje sprawozdań oraz innych informacji finansowych, o których mowa w § 32 ust. 2 pkt 2 i 3 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), oraz terminy, w których wnioskodawca jest zobowiązany składać dokumenty związane z przystąpieniem do funduszu zabezpieczającego OTC
 10. pełnomocnictwo do zamykania pozycji dla KDPW_CCP S.A. - Wzór nr 10
 11. pełnomocnictwo do składania zleceń - Wzór nr 11
  inne dokumenty:
 12. oświadczenie uczestnika rozliczającego dotyczące przekazywania raportów o transakcjach - Wzór nr 12
 13. oświadczenia podmiotu zawierającego transakcje, reprezentowanego przez uczestnika rozliczającego oraz uczestnika rozliczającego reprezentującego w rozliczeniach ten podmiot - Wzór nr 13
 14. pełnomocnictwa dla KDPW_CCP do odbierania i składania w imieniu uczestnika oświadczeń woli w sprawach dotyczących przeniesienia w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji pozycji wynikających z transakcji zawartych przez podmiot występujący w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, którego uczestnik reprezentuje w systemie rozliczeń, lub zawartych na rachunek tego podmiotu, wraz z zabezpieczeniem tych pozycji wniesionym tytułem właściwego depozytu zabezpieczającego, oraz wykonania czynności, o których mowa w §§ 110a-110c Regulaminu Wzór nr 18


   Wszystkie wzory dokumentów dla tej kategorii
  Ostatnia aktualizacja:24-06-2015 Do góry