Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Rozwiązanie umowy o uczestnictwo

Zgodnie z § 111 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) rozwiązanie umowy o uczestnictwo może nastąpić:
 1. na wniosek uczestnika rozliczającego z upływem dwóch tygodni od dnia jego złożenia, pod warunkiem wykonania zobowiązań z otwartych pozycji bądź stanów wynikających z rozliczenia transakcji zarejestrowanych na kontach rozliczeniowych prowadzonych dla uczestnika,
 2. za porozumieniem stron,
 3. na wniosek KDPW_CCP w trybie natychmiastowego rozwiązania umowy, w razie wystąpienia przypadku naruszenia,
 4. Zgodnie z § 113 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w razie wystąpienia przypadku naruszenia po stronie uczestnika naruszającego, KDPW_CCP jest uprawniony do:
  • wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy o uczestnictwo zawartej z tym uczestnikiem (pozbawienie uczestnictwa), przy czym KDPW_CCP może przed rozwiązaniem umowy o uczestnictwo podjąć uchwałę o powstrzymaniu się od jej wykonywania (§ 113 pkt 4 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)
  • wyznaczenia uczestnikowi terminu do wykonania zobowiązań wynikających z rozliczanych transakcji. Wszystkie zobowiązania uczestnika, które wynikają z rozliczanych transakcji, stają się natychmiast wymagalne z momentem bezskutecznego upływu terminu określonego w tym wezwaniu.
  • zamknięcia pozycji zarejestrowanych na kontach rozliczeniowych prowadzonych dla tego uczestnika,
  • przeprowadzenia operacji automatycznego zamykania pozycji z wykorzystaniem depozytów zabezpieczających oraz wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC, które zostały wniesione przez uczestnika naruszającego,
  • odmowy dalszego przyjmowania transakcji do rozliczenia, w których rozliczeniu miałby uczestniczyć uczestnik naruszający, chyba że inny uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego w zakresie tych transakcji i został wskazany do ich rozliczenia.
 5. na wniosek uczestnika rozliczającego w trybie natychmiastowego rozwiązania umowy, w przypadku, gdy KDPW_CCP S.A. stwarza uzasadnione zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu lub prawidłowego funkcjonowania systemu rozliczeń OTC, w związku z wiarygodną informacją, z której wynika, że w stosunku do KDPW_CCP została ogłoszona upadłość lub został oddalony wniosek o ogłoszenie tej upadłości ze względu na to, że majątek KDPW_CCP nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.
  W takim przypadku, zgodnie z § 114 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), uczestnik rozliczający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o uczestnictwo zawartej z KDPW_CCP ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu KDPW_CCP do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu.
  Na mocy § 115 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) uczestnik rozliczający dokonuje obliczenia kwot zamknięcia (na dzień wcześniejszego rozwiązania transakcji) i dokonuje kompensacji. Kwoty zamknięcia zostają obliczone jako należności pieniężne netto i zobowiązania pieniężne netto, wynikające z wszystkich transakcji powstałych w wyniku nowacji, których stroną rozliczenia jest ten uczestnik, oraz z tytułu jego uczestnictwa w systemie zabezpieczania płynności rozliczania transakcji. Zostają obliczone proporcjonalnie do okresu przypadającego od dnia zarejestrowania transakcji w systemie rozliczeń OTC do dnia postawienia zobowiązań wynikających z rozliczenia transakcji w stan natychmiastowej wymagalności.

 

Wniosek w sprawie rozwiązania umowy o uczestnictwo - Wzór nr 17
Ostatnia aktualizacja:25-07-2013 Do góry