Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej (sese.sts.005.01)


Komunikat przekazywany z KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji rozliczeniowej (instrumenty pochodne).

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Amount6Decimal- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość - 6 miejsc po przecinku
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=6

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount6Decimal" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="6" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

Opis Wartość, kod waluty i data
Elementy

składowe
Amt

ValDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDate" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe
Elementy

składowe
BIC{0,1}

KDPWMmbId{0,1}

CshAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CashParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ IBAN
Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />

CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty)

Opis Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NETT Kompensacja wielostronna
BILL Kompensacja dwustronna
GROS Rozliczenie brutto
Źródło <xs:simpleType name="CashSettlementSystem" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NETT" />

     <xs:enumeration value="BILL" />

     <xs:enumeration value="GROS" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ComplexTradeDetails- Szczegóły transakcji złożonej (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji złożonej
Elementy

składowe
CxId

CxTp

CurSttlmInstrNb

TtlLnkdSttlmInstr

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ComplexTradeDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CxId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" />

     <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" />

     <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" />

     <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element)

Opis Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozliczeniowego i uczestnika.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CxId" type="Max16Text" />

ComplexTradeDetails/CxTp- Typ transakcji złożonej (element)

Opis Typ transakcji złożonej
Typ ComplexTradeType
Źródło <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" />

ComplexTradeDetails/CurSttlmInstrNb- Numer transakcji składowej (element)

Opis Numer transakcji składowej
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" />

ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlmInstr- Wielkość transakcji złożonej (element)

Opis Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" />

ComplexTradeDetails/Lnk- Relacja z inną transakcją składową (element)

Opis Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową
Typ ComplexTradeLinkage
Źródło <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />

ComplexTradeLinkage- Relacje z inną transakcją składową (typ złożony)

Opis Relacje z inną transakcją składową
Typ Pochodna typu: Max16Text
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
RefCode Identyfikator wskazanej transakcji składowej ComplexTradeLinkedReferenceCodes
Źródło <xs:complexType name="ComplexTradeLinkage" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Max16Text" >

      < xs:attribute name="RefCode" type="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

ComplexTradeLinkedReferenceCodes- Typ relacji z transankcją składową (typ prosty)

Opis Typ relacji ze wskazaną transakcją składową
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
WITH Rozliczenie jednoczesne
BEFO Rozliczenie przed
AFTE Rozliczenie po
Źródło <xs:simpleType name="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="WITH" />

     <xs:enumeration value="BEFO" />

     <xs:enumeration value="AFTE" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ComplexTradeType- Typ transakcji złożonej (typ prosty)

Opis Typ transakcji złożonej
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
BILA Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
UNIL Transakcja złożona deklarowana jednostronnie
Źródło <xs:simpleType name="ComplexTradeType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="BILA" />

     <xs:enumeration value="UNIL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="CountryCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAnd6DecimalAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount6Decimal
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAnd6DecimalAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount6Decimal" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony)

Opis Depozytariusz
Elementy

składowe
BIC{0,1}

KDPWMmbId{0,1}

DSSMmbId{0,1}

PrtryId{0,1}

SafAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CustodianParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CustodianParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

CustodianParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

CustodianParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ DSSMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

CustodianParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

CustodianParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

Opis Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)
Elementy

składowe
SellrDtls{0,1}

DlvrgAgtDtls{0,1}

DlvrrsCtdnDtls{0,1}

AcctWthInstnDtls{0,1}

KDPWClntDtls{0,1}

MktPrcgRef{0,1}

CxTxDtls{0,1}

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element)

Opis Instytucja sprzedająca
Typ TradingParty
Źródło <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony dostarczającej
Typ SettlementParty
Źródło <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony dostarczającej
Typ CustodianParty
Źródło <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/AcctWthInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony dostarczającej
Typ CashParty
Źródło <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń
Typ KDPWClient
Źródło <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Szczegóły transakcji złożonej
Typ ComplexTradeDetails
Źródło <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit{0,1}

FaceAmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Unit" type="Max11Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max11Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max11Int" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Elementy

składowe
DSS

MmbId

Źródło <xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />

     <xs:element name="MmbId" type="Max34Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element)

Opis Wystawca kodu wg rejestru ISO15022
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />

DSSMemberIdentifier/MmbId- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu
Typ Max34Text
Źródło <xs:element name="MmbId" type="Max34Text" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy komunikat
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
InstrTp

SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/InstrTp- Typ instrukcji (element)

Opis Typ instrukcji
Typ InstructionType
Źródło <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=28

Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="28" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

Opis Typ instrukcji rozliczeniowej
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
DN Dostawa niepłatna
DP Dostawa płatna
PN Przyjęcie niepłatne
PP Przyjęcie płatne
ZN Niepłatna instrukcja z rynku
ZP Płatna instrukcja z rynku
ZS Instrukcja zmiany statusu
OP Operacja pieniężna
Źródło <xs:simpleType name="InstructionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="DN" />

     <xs:enumeration value="DP" />

     <xs:enumeration value="PN" />

     <xs:enumeration value="PP" />

     <xs:enumeration value="ZN" />

     <xs:enumeration value="ZP" />

     <xs:enumeration value="ZS" />

     <xs:enumeration value="OP" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWClient- NKK (typ złożony)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta NKK
Elementy

składowe
KDPWClntId

Źródło <xs:complexType name="KDPWClient" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWClntId" type="Max8Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

KDPWClient/KDPWClntId- Kod NKK (element)

Opis Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="KDPWClntId" type="Max8Text" />

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
sese.sts.005.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="sese.sts.005.01" type="sese.sts.005.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/sese.sts.005.01- Status instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis Status instrukcji rozliczeniowej
Typ sese.sts.005.01
Źródło <xs:element name="sese.sts.005.01" type="sese.sts.005.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
RltdRef{0,unbounded}

CmonRef{0,1}

MktRef{0,1}

AcctSvcrRef{0,1}

RltdReqRef{0,1}

LndgBrrwgRef{0,1}

CARef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RltdReqRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CARef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji rozliczeniowej
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Linkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element)

Opis Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/MktRef- Identyfikator nadawany przez rynek (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadawany przez rynek
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator nadany przez KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/RltdReqRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element)

Opis Identyfikator otrzymanego zapytania
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdReqRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/LndgBrrwgRef- Identyfikator pożyczki papierów wartościowych (element)

Opis Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/CARef- Identyfikator zdarzenia CA (element)

Opis Identyfikator zdarzenia CA. Pole wypełniane w przypadku instrukcji utworzonych w procesie obsługi zdarzeń korporacyjnych.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CARef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

Opis Tryb zestawiania
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
N Brak zestawiania
0 Brak sprzeciwu na zastosowanie tolerancji
B Zestawianie bez tolerancji
T Zestawianie z tolerancją
3 Zestawianie trójstronne
Źródło <xs:simpleType name="MatchType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="N" />

     <xs:enumeration value="0" />

     <xs:enumeration value="B" />

     <xs:enumeration value="T" />

     <xs:enumeration value="3" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=34

Źródło <xs:simpleType name="Max34Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="34" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=70

Źródło <xs:simpleType name="Max70Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="70" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="MICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
O Otwarcie
C Zamknięcie
Źródło <xs:simpleType name="OpenCloseIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="O" />

     <xs:enumeration value="C" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PlaceOfSafekeeping- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Elementy

składowe
PlcCd

BIC

Źródło <xs:complexType name="PlaceOfSafekeeping" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />

     <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PlaceOfSafekeeping/PlcCd- Kod miejsca (element)

Opis Kod miejsca
Typ PlaceOfSafekeepingCode
Źródło <xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />

PlaceOfSafekeeping/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

PlaceOfSafekeepingCode- Kod miejsca (typ prosty)

Opis Kod miejsca
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CUST
ICSD
NCSD
SHHE
Źródło <xs:simpleType name="PlaceOfSafekeepingCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CUST" />

     <xs:enumeration value="ICSD" />

     <xs:enumeration value="NCSD" />

     <xs:enumeration value="SHHE" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PlaceOfSettlement- Miejsce rozliczenia (typ złożony)

Opis Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego
Elementy

składowe
BIC{0,1}

CntryCd{0,1}

PrcgDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PlaceOfSettlement" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

       <xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PlaceOfSettlement/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

PlaceOfSettlement/CntryCd- Kod kraju miejsca rozliczenia (element)

Opis Kod kraju miejsca rozliczenia
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />

PlaceOfSettlement/PrcgDt- Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

Reason- (typ złożony)

Elementy

składowe
RsnTp

RsnTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Reason" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsnTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason/RsnTp- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RsnTp" type="Code4Text" />

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

Opis Określenie strony przyjmującej (kupującej)
Elementy

składowe
BuyrDtls{0,1}

RcvgAgtDtls{0,1}

RcvrsCtdnDtls{0,1}

PngInstnDtls{0,1}

KDPWClntDtls{0,1}

MktPrcgRef{0,1}

CxTxDtls{0,1}

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ReceivingPartiesAndAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ReceivingPartiesAndAccount/BuyrDtls- Kupujący (element)

Opis Instytucja kupująca
Typ TradingParty
Źródło <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony przyjmującej
Typ SettlementParty
Źródło <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony przyjmującej
Typ CustodianParty
Źródło <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/PngInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony przyjmującej
Typ CashParty
Źródło <xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń
Typ KDPWClient
Źródło <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy kod zlecenia (element)

Opis Kod zlecenia kupna nadany przez rynek
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Szczegóły transakcji złożonej
Typ ComplexTradeDetails
Źródło <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

RepoAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=-1000000000000

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="RepoAmount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minExclusive value="-1000000000000" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

RepoCurrencyAndAmount- Wartość repo i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość repo i kod waluty
Typ Pochodna typu: RepoAmount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="RepoCurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="RepoAmount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

RepoDetails- Szczegóły transakcji repo (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji repo
Elementy

składowe
RpTp

RpRef{0,1}

RpClsgDt{0,1}

RpRateTp{0,1}

RpAmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RepoDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" />

     <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RepoDetails/RpTp- Typ repo (element)

Opis Typ repo
Typ RepoTransactionType
Źródło <xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" />

RepoDetails/RpRef- Identyfikator repo (element)

Opis Identyfikator repo
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpClsgDt- Data zamknięcia repo (element)

Opis Data zamknięcia repo
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="RpClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpRateTp- Typ stopy repo (element)

Opis Typ stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa
Typ RepoRateType
Źródło <xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpAmt- Stopa/wartość repo i kod waluty (element)

Opis Stopa/wartość repo i kod waluty. W zależności od wypełnienia pola typ stopy repo podawana jest tu stała, zmienna stopa lub przyrost wartości transakcji repo.
Typ RepoCurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

RepoRateType- Typ stopy repo (typ prosty)

Opis Typ stopy repo
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="RepoRateType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

RepoTransactionType- Typ repo (typ prosty)

Opis Typ transakcji repo
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="RepoTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementInstructionDetails- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (typ złożony)

Opis Szczegóły instrukcji rozliczeniowej
Elementy

składowe
PlcOfTrad{0,1}

KDPWPlcOfTrad{0,1}

TradMode{0,1}

KDPWTradMode{0,1}

OpnClsPosInd{0,1}

ShrtSaleInd{0,1}

TradDtTm{0,1}

ISIN

ReqdSttlmQty

SttlmTxTp{0,1}

KDPWSttlmTxTp{0,1}

HldInd

CACd{0,1}

TxPhs{0,1}

SttlmDtTm

ESttlmDtTm{0,1}

OwnrChngInd{0,1}

MtchTp{0,1}

SttlmSys{0,1}

CshSttlmSys{0,1}

AccptgInstn{0,1}

DlvrgSdDtls

RcvgSdDtls

PlcOfSttlm{0,1}

PlcOfSafkpg{0,1}

DealAmt{0,1}

SttlmAmt{0,1}

OthrAmt{0,1}

RpDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementInstructionDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="HldInd" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

     <xs:element name="ESttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AccptgInstn" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />

     <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" />

     <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAnd6DecimalAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementInstructionDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis Kod rynku KDPW
Typ KDPWMarketIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element)

Opis Tryb obrotu KDPW
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/OpnClsPosInd- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (element)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Typ OpenCloseIndicator
Źródło <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/ShrtSaleInd- Wskaźnik krótkiej sprzedaży (element)

Opis Wskaźnik krótkiej sprzedaży
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TradDtTm- Data transakcji (element)

Opis Data transakcji
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

SettlementInstructionDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

SettlementInstructionDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej
Typ SettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej KDPW
Typ KDPWSettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/HldInd- Wskaźnik wstrzymania rozrachunku instrukcji (Hold/Release) (element)

Opis Wartość Y oznacza wstrzymanie rozrachunku instrukcji (Hold). Wartość N oznacza zezwolenie na rozrachunek (Release).
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="HldInd" type="YesNoIndicator" />

SettlementInstructionDetails/CACd- Typ operacji na papierach (element)

Opis Typ operacji na papierach. Podawany dla instrukcji powstałych w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis Faza operacji
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/SttlmDtTm- Data rozliczenia z instrukcji (element)

Opis Data rozliczenia z instrukcji
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

SettlementInstructionDetails/ESttlmDtTm- Przewidywana/rzeczywista data rozliczenia (element)

Opis Przewidywana data rozliczenia dla instrukcji oczekujących na rozliczenie lub rzeczywista data rozliczenia dla instrukcji rozliczonych.
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="ESttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element)

Opis Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych.
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/MtchTp- Tryb zestawiania (element)

Opis Tryb zestawiania
Typ MatchType
Źródło <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/SttlmSys- System rozliczeń (element)

Opis System rozliczeń w papierach
Typ SettlementSystem
Źródło <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/CshSttlmSys- Tryb rozliczeń pieniężnych (element)

Opis Tryb rozliczeń pieniężnych
Typ CashSettlementSystem
Źródło <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/AccptgInstn- Kod instytucji akceptującej (element)

Opis Kod instytucji akceptującej. Pole wypełniane dla instrukcji wymagających akceptacji.
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="AccptgInstn" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej
Typ DeliveringPartiesAndAccount
Źródło <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />

SettlementInstructionDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej
Typ ReceivingPartiesAndAccount
Źródło <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" />

SettlementInstructionDetails/PlcOfSttlm- Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego
Typ PlaceOfSettlement
Źródło <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/PlcOfSafkpg- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (element)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Typ PlaceOfSafekeeping
Źródło <xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/DealAmt- Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty (element)

Opis Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty
Typ AmountAndDate
Źródło <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/SttlmAmt- Wartość rozliczenia i kod waluty (element)

Opis Wartość rozliczenia i kod waluty
Typ CurrencyAnd6DecimalAmount
Źródło <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAnd6DecimalAmount" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/OthrAmt- Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (element)

Opis Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/RpDtls- Szczegóły transakcji repo (element)

Opis Blok transakcji repo
Typ RepoDetails
Źródło <xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />

SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

Opis Uczestnik rozliczający
Elementy

składowe
BIC{0,1}

KDPWMmbId{0,1}

DSSMmbId{0,1}

PrtryId{0,1}

KDPWSafAcct{0,1}

BalTp{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ DSSMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego.
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SettlementParty/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementSystem- System rozliczeń (typ prosty)

Opis System rozliczeń w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
RTGS Rozliczenie brutto
MB Kompensacja wielostronna
Źródło <xs:simpleType name="SettlementSystem" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="RTGS" />

     <xs:enumeration value="MB" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

Opis Typ operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="SettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Status- (typ złożony)

Elementy

składowe
StsCd

Rsn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Status" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna
Typ Reason
Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

TradingParty- Zawierający transakcję (typ złożony)

Opis Zawierający transakcję
Elementy

składowe
BIC{0,1}

KDPWMmbId{0,1}

DSSMmbId{0,1}

PrtryId{0,1}

SafAcct{0,1}

PrcgRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradingParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradingParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

TradingParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

TradingParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ DSSMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

TradingParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

TradingParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

TradingParty/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

sese.sts.005.01- Status instrukcji rozliczeniowej (typ złożony)

Opis Status instrukcji rozliczeniowej
Elementy

składowe
GnlInf

SttlmInstrSts

SttlmInstrDtls

Źródło <xs:complexType name="sese.sts.005.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="SttlmInstrSts" type="Status" />

     <xs:element name="SttlmInstrDtls" type="SettlementInstructionDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

sese.sts.005.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

sese.sts.005.01/SttlmInstrSts- Status (element)

Opis Status
Typ Status
Źródło <xs:element name="SttlmInstrSts" type="Status" />

sese.sts.005.01/SttlmInstrDtls- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis Szczegóły instrukcji rozliczeniowej
Typ SettlementInstructionDetails
Źródło <xs:element name="SttlmInstrDtls" type="SettlementInstructionDetails" />