Struktura komunikatu: Informacja o koncentracji instrumentów w klasach (reda.con.003.01)


Informacja dla uczestników o koncentracji instrumentów w klasach.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

ClassConcentration- Dane o koncentracji w klasach (typ złożony)

Opis Dane o koncentracji w klasach
Elementy

składowe
ClssId

ClssConcDtls{1,3}

Źródło <xs:complexType name="ClassConcentration" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ClssId" type="Max6Text" />

     <xs:element name="ClssConcDtls" type="ClassConcentrationDetails" maxOccurs="3" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClassConcentration/ClssId- Kod klasy (element)

Opis Kod klasy
Typ Max6Text
Źródło <xs:element name="ClssId" type="Max6Text" />

ClassConcentration/ClssConcDtls- Szczegółowe informacje o koncentracji w klasie (element)

Opis Szczegółowe informacje o koncentracji w klasie w podziale na typy instrumentów.
Typ ClassConcentrationDetails
Źródło <xs:element name="ClssConcDtls" type="ClassConcentrationDetails" maxOccurs="3" />

ClassConcentrationDetails- Szczegółowe informacje o koncentracji w klasie (typ złożony)

Opis Szczegółowe informacje o koncentracji w klasie w podziale na typy instrumentów.
Elementy

składowe
InstrTp

NbOfExc

ClssConcInt{1,4}

Źródło <xs:complexType name="ClassConcentrationDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InstrTp" type="Max1Text" />

     <xs:element name="NbOfExc" type="Max11Int" />

     <xs:element name="ClssConcInt" type="ClassConcentrationInterval" maxOccurs="4" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClassConcentrationDetails/InstrTp- Typ instrumentu (element)

Opis Typ instrumentu: F-futures, O-opcja, E-futures o najbliższej dacie wygaśnięcia.
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="InstrTp" type="Max1Text" />

ClassConcentrationDetails/NbOfExc- Liczba przekroczeń maksymalnej dopuszczalnej koncentracji (element)

Opis Liczba przekroczeń maksymalnej dopuszczalnej koncentracji.
Typ Max11Int
Źródło <xs:element name="NbOfExc" type="Max11Int" />

ClassConcentrationDetails/ClssConcInt- Informacje o koncentracji w klasie w przedziałach (element)

Opis Informacje o koncentracji w klasie w przedziałach
Typ ClassConcentrationInterval
Źródło <xs:element name="ClssConcInt" type="ClassConcentrationInterval" maxOccurs="4" />

ClassConcentrationInterval- Informacje o koncentracji w klasie w przedziałach (typ złożony)

Opis Informacje o koncentracji w klasie w przedziałach.
Elementy

składowe
IntNb

NbOfClntAcct

ClntAcctDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="ClassConcentrationInterval" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="IntNb" type="Max1Int" />

     <xs:element name="NbOfClntAcct" type="Max11Int" />

     <xs:element name="ClntAcctDtls" type="ClientAccountDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClassConcentrationInterval/IntNb- Numer przedziału (element)

Opis Numer przedziału
Typ Max1Int
Źródło <xs:element name="IntNb" type="Max1Int" />

ClassConcentrationInterval/NbOfClntAcct- Liczba NKK w przedziale (element)

Opis Liczba NKK w przedziale.
Typ Max11Int
Źródło <xs:element name="NbOfClntAcct" type="Max11Int" />

ClassConcentrationInterval/ClntAcctDtls- Szczegółowe dane o NKK w przedziale (element)

Opis Szczegółowe dane o NKK w przedziale.
Typ ClientAccountDetails
Źródło <xs:element name="ClntAcctDtls" type="ClientAccountDetails" maxOccurs="unbounded" />

ClientAccountDetails- Szczegółowe dane o NKK w przedziale (typ złożony)

Opis Szczegółowe dane o NKK w przedziale.
Elementy

składowe
ClntAcct

CdtDbtInd

ConcInd

Źródło <xs:complexType name="ClientAccountDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ClntAcct" type="Max8Text" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

     <xs:element name="ConcInd" type="Percentage" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClientAccountDetails/ClntAcct- Kod NKK (element)

Opis NKK, na którym odnotowano współczynnik koncentracji w przedziale.
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="ClntAcct" type="Max8Text" />

ClientAccountDetails/CdtDbtInd- Wskaźnik strony (element)

Opis Wskaźnik strony. CRDT -Long lub DBIT -Short.
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

ClientAccountDetails/ConcInd- Współczynnik koncentracji dla NKK (element)

Opis Współczynnik koncentracji dla NKK (wartość jednego ze współczynników WKFUTLONG, WKFUTSHORT, WKOPTLONG, WKOPTSHORT, WKTFUTLONG, WKTFUTSHORT)
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="ConcInd" type="Percentage" />

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Należności
DBIT Zobowiązania
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy komunikat
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
reda.con.003.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="reda.con.003.01" type="reda.con.003.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/reda.con.003.01- Informacja o koncentracji instrumentów w klasach (element)

Opis Informacja o koncentracji instrumentów w klasach
Typ reda.con.003.01
Źródło <xs:element name="reda.con.003.01" type="reda.con.003.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=1

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max1Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="1" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max6Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 6 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=6

Źródło <xs:simpleType name="Max6Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="6" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=5

Źródło <xs:simpleType name="Percentage" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="5" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

reda.con.003.01- Informacja o koncentracji instrumentów w klasach (typ złożony)

Opis Informacja o koncentracji instrumentów w klasach
Elementy

składowe
GnlInf

ClssConc{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="reda.con.003.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="ClssConc" type="ClassConcentration" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

reda.con.003.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

reda.con.003.01/ClssConc- Dane o koncentracji w klasach (element)

Opis Dane o koncentracji w klasach
Typ ClassConcentration
Źródło <xs:element name="ClssConc" type="ClassConcentration" maxOccurs="unbounded" />