Struktura komunikatu: Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym (demt.smd.001.02)


Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Amount2- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Max. wartość=10000000000

Liczba znaków po przecinku=4

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount2" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:maxExclusive value="10000000000" />

     <xs:fractionDigits value="4" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

Opis Wartość, kod waluty i data
Elementy

składowe
Amt

ValDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDate" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy

składowe
Bal

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="BalanceAndSide" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Bal" type="Amount" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

Opis Stan dnia księgowego
Elementy

składowe
DayPhs

SttlmSsnId{0,1}

Źródło <xs:complexType name="BusinessDayState" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

     <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

Opis Faza dnia
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element)

Opis Numer sesji rozliczeniowej
Typ Max2Int
Źródło <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Należności (uznanie uczestnika)
DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DerivativesCreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Pozycja długa
DBIT Pozycja krótka
Źródło <xs:simpleType name="DerivativesCreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zestawienie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

StmtDt

BizDayStat

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/StmtDt- Data ewidencji (element)

Opis Data ewidencji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

GeneralInformation/BizDayStat- Stan dnia księgowego (element)

Opis Stan dnia księgowego
Typ BusinessDayState
Źródło <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
demt.smd.001.02

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="demt.smd.001.02" type="demt.smd.001.02" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/demt.smd.001.02- Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym (element)

Opis Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym.
Typ demt.smd.001.02
Źródło <xs:element name="demt.smd.001.02" type="demt.smd.001.02" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=2

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max2Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="2" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max6Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 6 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=6

Źródło <xs:simpleType name="Max6Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="6" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Notification- Blok zawiadomień (typ złożony)

Opis Blok zawiadomień
Elementy

składowe
MmbId

AcctId

BalTp

NtfnDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="Notification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="MmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

     <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="NtfnDtls" type="NotificationDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Notification/MmbId- Kod uczestnika (element)

Opis Kod uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="MmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

Notification/AcctId- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

Notification/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

Notification/NtfnDtls- Blok informacji szczegółowych (element)

Opis Blok informacji szczegółowych
Typ NotificationDetails
Źródło <xs:element name="NtfnDtls" type="NotificationDetails" maxOccurs="unbounded" />

NotificationDetails- Blok informacji szczegółowych (typ złożony)

Opis Blok informacji szczegółowych
Elementy

składowe
ISIN

CFI

PosBal

NtfnTp

ExrcTp

OblgtTp{0,1}

SttlmCcy{0,1}

StrkOrSttlmPric{0,1}

BaseSctyId{0,1}

BaseSctyQty{0,1}

SttlmAmt{0,1}

DlvrgRcvgMmbId{0,1}

DlvrgRcvgAcctId{0,1}

DlvryDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="NotificationDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="CFI" type="Max6Text" />

     <xs:element name="PosBal" type="SecurityBalanceAndSide" />

     <xs:element name="NtfnTp" type="Max1Text" />

     <xs:element name="ExrcTp" type="Max1Text" />

     <xs:element name="OblgtTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StrkOrSttlmPric" type="Amount2" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BaseSctyId" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BaseSctyQty" type="Max11Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmAmt" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgRcvgMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgRcvgAcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvryDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

NotificationDetails/ISIN- Kod ISIN instrumentu pochodnego (element)

Opis Kod ISIN instrumentu pochodnego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

NotificationDetails/CFI- Kod CFI (element)

Opis Kod wg klasyfikacji instrumentów finansowych CFI
Typ Max6Text
Źródło <xs:element name="CFI" type="Max6Text" />

NotificationDetails/PosBal- Saldo pozycji (element)

Opis Saldo pozycji
Typ SecurityBalanceAndSide
Źródło <xs:element name="PosBal" type="SecurityBalanceAndSide" />

NotificationDetails/NtfnTp- Rodzaj zgłoszenia (element)

Opis Rodzaj zgłoszenia. Dopuszczalne wartości: 0-zgłoszenie związane z wygaśnięciem instrumentu pochodnego; 1-zgłoszenie wykonania lub rezygnacji z wykonania instrumentu pochodnego.
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="NtfnTp" type="Max1Text" />

NotificationDetails/ExrcTp- Typ wykonania (element)

Opis Typ wykonania. Dopuszczalne wartości: 0-rozliczenie finansowe; 1-dostawa aktywu bazowego zarejestrowanego w KDPW (rynek kasowy); 2-dostawa aktywu bazowego zarejestrowanego w KDPW (rynek terminowy); 3-dostawa aktywu bazowego nie rejestrowanego w KDPW; 9-zgłoszenie rezygnacji z wykonania.
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="ExrcTp" type="Max1Text" />

NotificationDetails/OblgtTp- Rodzaj zobowiązania (element)

Opis Rodzaj zobowiązania. Dopuszczalne wartości: 0-obowiązek dostarczenia aktywu bazowego; 1-obowiązek przyjęcia aktywu bazowego.
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OblgtTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

NotificationDetails/SttlmCcy- Kod waluty rozliczeń (element)

Opis Kod waluty rozliczeń
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="SttlmCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

NotificationDetails/StrkOrSttlmPric- Kurs wykonania opcji lub cena rozliczeniowa futures (element)

Opis Kurs wykonania opcji lub cena rozliczeniowa futures
Typ Amount2
Źródło <xs:element name="StrkOrSttlmPric" type="Amount2" minOccurs="0" />

NotificationDetails/BaseSctyId- Kod ISIN aktywu bazowego (element)

Opis Kod ISIN aktywu bazowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="BaseSctyId" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" />

NotificationDetails/BaseSctyQty- Ilość przekazywanego aktywu bazowego (element)

Opis Ilość przekazywanego aktywu bazowego
Typ Max11Int
Źródło <xs:element name="BaseSctyQty" type="Max11Int" minOccurs="0" />

NotificationDetails/SttlmAmt- Wartość rozliczeń finansowych/dostawy (element)

Opis Wartość rozliczeń finansowych/dostawy
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="SttlmAmt" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

NotificationDetails/DlvrgRcvgMmbId- Kod uczestnika dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy (element)

Opis Kod uczestnika dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DlvrgRcvgMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

NotificationDetails/DlvrgRcvgAcctId- Identyfikator konta podmiotowego dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="DlvrgRcvgAcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

NotificationDetails/DlvryDt- Data dostawy (element)

Opis Data dostawy
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="DlvryDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

SecurityBalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy

składowe
Bal

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="SecurityBalanceAndSide" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Bal" type="Max11Int" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="DerivativesCreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityBalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ Max11Int
Źródło <xs:element name="Bal" type="Max11Int" />

SecurityBalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ DerivativesCreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="DerivativesCreditDebitCode" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

demt.smd.001.02- Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym (typ złożony)

Opis Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym.
Elementy

składowe
GnlInf

Ntfn{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="demt.smd.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="Ntfn" type="Notification" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

demt.smd.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

demt.smd.001.02/Ntfn- Szczegóły rozliczeń pieniężych (element)

Opis Szczegóły rozliczeń pieniężych
Typ Notification
Źródło <xs:element name="Ntfn" type="Notification" maxOccurs="unbounded" />