Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych - instrumenty pochodne (demt.smc.001.01)


Komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń instrumentów pochodnych.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony)

Opis Wartość, waluta i data
Elementy

składowe
Amt

ValDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDate" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy

składowe
Bal

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="BalanceAndSide" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Bal" type="Amount" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

Opis Stan dnia księgowego
Elementy

składowe
DayPhs

SttlmSsnId{0,1}

Źródło <xs:complexType name="BusinessDayState" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

     <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

Opis Faza dnia
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element)

Opis Numer sesji rozliczeniowej
Typ Max2Int
Źródło <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe
Elementy

składowe
KDPWMmbId

CshAcct

Źródło <xs:complexType name="CashParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator KDPW (element)

Opis Identyfikator KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ IBAN
Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

CashSettlementSettlementAccountLevel- Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego (typ złożony)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego
Elementy

składowe
AcctId

BalTp

ISIN

CvrdOptQty

MtMPrmBal{0,1}

ExrcBal{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementSettlementAccountLevel" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

     <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="CvrdOptQty" type="Max11Int" />

     <xs:element name="MtMPrmBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ExrcBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashSettlementSettlementAccountLevel/AcctId- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

CashSettlementSettlementAccountLevel/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

CashSettlementSettlementAccountLevel/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

CashSettlementSettlementAccountLevel/CvrdOptQty- Liczba pokrytych opcji (element)

Opis Liczba pokrytych opcji
Typ Max11Int
Źródło <xs:element name="CvrdOptQty" type="Max11Int" />

CashSettlementSettlementAccountLevel/MtMPrmBal- Płatność z tytułu CRR/premii (element)

Opis Płatność z tytułu CRR/premii
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="MtMPrmBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

CashSettlementSettlementAccountLevel/ExrcBal- Płatność z tytułu wykonań (element)

Opis Płatność z tytułu wykonań
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="ExrcBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

CashSettlementStatement- Wykaz sald pieniężych (typ złożony)

Opis Wykaz sald pieniężych
Elementy

składowe
PngAgt

Ccy

OrdrTp

CshSttlmSys

TtlNetBal

MmbCshStmt{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementStatement" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PngAgt" type="CashParty" />

     <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

     <xs:element name="OrdrTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" />

     <xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" />

     <xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashSettlementStatement/PngAgt- Kod płatnika (element)

Opis Kod płatnika
Typ CashParty
Źródło <xs:element name="PngAgt" type="CashParty" />

CashSettlementStatement/Ccy- Kod waluty (element)

Opis Kod waluty
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

CashSettlementStatement/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element)

Opis Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OrdrTp" type="Code4Text" />

CashSettlementStatement/CshSttlmSys- Tryb rozliczenia pieniężnego (element)

Opis Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności
Typ CashSettlementSystem
Źródło <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" />

CashSettlementStatement/TtlNetBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" />

CashSettlementStatement/MmbCshStmt- Salda płatności uczestnika rozliczającego (element)

Opis Salda płatności uczestnika rozliczającego.
Typ MemberCashSettlementStatement
Źródło <xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />

CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty)

Opis Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NETT Kompensacja wielostronna
BILL Kompensacja dwustronna
GROS Rozliczenie brutto
Źródło <xs:simpleType name="CashSettlementSystem" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NETT" />

     <xs:enumeration value="BILL" />

     <xs:enumeration value="GROS" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Należności (uznanie uczestnika)
DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zestawienie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

StmtDt

BizDayStat

RcvrTp

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" />

     <xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/StmtDt- Data salda (element)

Opis Data salda
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

GeneralInformation/BizDayStat- Stan dnia księgowego (element)

Opis Stan dnia księgowego
Typ BusinessDayState
Źródło <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" />

GeneralInformation/RcvrTp- Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) (element)

Opis Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYE-płatnik.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=28

Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="28" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
demt.smc.001.01

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="demt.smc.001.01" type="demt.smc.001.01" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/demt.smc.001.01- Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych (element)

Opis Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych
Typ demt.smc.001.01
Źródło <xs:element name="demt.smc.001.01" type="demt.smc.001.01" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=2

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max2Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="2" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MemberCashSettlementStatement- Salda płatności uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Salda płatności uczestnika rozliczającego
Elementy

składowe
CMmbId

TtlMmbNetBal

MtMPrmBal{0,1}

ExrcBal{0,1}

CshSttlmSttlmAcct{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="MemberCashSettlementStatement" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />

     <xs:element name="MtMPrmBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ExrcBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CshSttlmSttlmAcct" type="CashSettlementSettlementAccountLevel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

MemberCashSettlementStatement/CMmbId- Kod uczestnika rozliczającego (element)

Opis Kod uczestnika rozliczającego KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="CMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

MemberCashSettlementStatement/TtlMmbNetBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />

MemberCashSettlementStatement/MtMPrmBal- Płatność z tytułu CRR/premii (element)

Opis Płatność z tytułu CRR/premii
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="MtMPrmBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/ExrcBal- Płatność z tytułu wykonań (element)

Opis Płatność z tytułu wykonań
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="ExrcBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/CshSttlmSttlmAcct- Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego (element)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego
Typ CashSettlementSettlementAccountLevel
Źródło <xs:element name="CshSttlmSttlmAcct" type="CashSettlementSettlementAccountLevel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

demt.smc.001.01- Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych (typ złożony)

Opis Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych
Elementy

składowe
GnlInf

CshSttlmStmt{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="demt.smc.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

demt.smc.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

demt.smc.001.01/CshSttlmStmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element)

Opis Wykaz rozliczeń pieniężnych
Typ CashSettlementStatement
Źródło <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />