Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm.001.02)


Informacja o depozycie dodatkowym.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

AdditionalMarginStatement- Informacje o aktywach depozytu dodatkowego (typ złożony)

Opis Informacje o aktywach depozytu dodatkowego
Elementy

składowe
ClctnDt

Ccy

AddtlMrgnVal{0,1}

PmtLst{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AdditionalMarginStatement" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

     <xs:element name="AddtlMrgnVal" type="AdditionalMarginValue" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AdditionalMarginStatement/ClctnDt- Data naliczeń (element)

Opis Data naliczeń
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" />

AdditionalMarginStatement/Ccy- Kod waluty (element)

Opis Kod waluty rozliczeń
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

AdditionalMarginStatement/AddtlMrgnVal- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego (element)

Opis Informacje o poziomie depozytu dodatkowego. Występuje tylko dla uczestników będących uczestnikami funduszu (nie występuje dla płatników).
Typ AdditionalMarginValue
Źródło <xs:element name="AddtlMrgnVal" type="AdditionalMarginValue" minOccurs="0" />

AdditionalMarginStatement/PmtLst- Informacje o płatnościach z tytułu depozytu dodatkowego (element)

Opis Informacje o płatnościach depozytu dodatkowego. Występuje tyko, gdy uczestnik funduszu jest również płatnikiem lub gdy jest to dokument dla płatnika nie będącego uczestnikiem funduszu.
Typ PaymentList
Źródło <xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" />

AdditionalMarginValue- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego (typ złożony)

Opis Informacje o poziomie depozytu dodatkowego.
Elementy

składowe
SttlmDt

AddtlMrgnValDtls{1,unbounded}

UpdtdMmbBal{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AdditionalMarginValue" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="AddtlMrgnValDtls" type="AdditionalMarginValueDetails" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AdditionalMarginValue/SttlmDt- Data regulacji (element)

Opis Data regulacji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

AdditionalMarginValue/AddtlMrgnValDtls- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy (element)

Opis IInformacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy
Typ AdditionalMarginValueDetails
Źródło <xs:element name="AddtlMrgnValDtls" type="AdditionalMarginValueDetails" maxOccurs="unbounded" />

AdditionalMarginValue/UpdtdMmbBal- Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

AdditionalMarginValueDetails- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy (typ złożony)

Opis Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy
Elementy

składowe
FndCd

ReqdCntrbtn

CshCntrbtn{0,1}

UpdtdBal{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AdditionalMarginValueDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" />

     <xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AdditionalMarginValueDetails/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis Kod funduszu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

AdditionalMarginValueDetails/ReqdCntrbtn- Wymagana wielkość depozytu dodatkowego (element)

Opis Wymagana wielkość depozytu dodatkowego
Typ Amount
Źródło <xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" />

AdditionalMarginValueDetails/CshCntrbtn- Wpłata dotychczasowa (element)

Opis Wpłata dotychczasowa. Dotychczasowa wpłata nie jest podawana gdy jest to pierwsza aktualizacja depozytu dodatkowego dla uczestnika.
Typ Amount
Źródło <xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

AdditionalMarginValueDetails/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy

składowe
Bal

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="BalanceAndSide" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Bal" type="Amount" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Należności (uznanie uczestnika)
DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowa informacja
REPL Modyfikacja informacji
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="REPL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

Lnk{0,1}

CreDtTm

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=28

Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="28" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
colr.exm.001.02

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="colr.exm.001.02" type="colr.exm.001.02" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/colr.exm.001.02- Informacja o depozycie dodatkowym (element)

Opis Informacja o depozycie dodatkowym.
Typ colr.exm.001.02
Źródło <xs:element name="colr.exm.001.02" type="colr.exm.001.02" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami.
Elementy

składowe
PrvsRef

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzedniego komunikatu (element)

Opis Referencja do poprzedniego komunikatu. Referencja podawana jest tylko dla komunikatów typu REPL.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MemberObligations- Zobowiązania uczestnikai (typ złożony)

Opis Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika
Elementy

składowe
FndMmbId

FndCd

UpdtdBal

Źródło <xs:complexType name="MemberObligations" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FndMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

MemberObligations/FndMmbId- Kod uczestnika funduszu (element)

Opis Kod uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="FndMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

MemberObligations/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis Kod funduszu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

MemberObligations/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />

PaymentInformation- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (typ złożony)

Opis Wykaz płatności dla wskazanego IBAN
Elementy

składowe
CshAcct

MmbBal{1,unbounded}

PngInstnBal{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PaymentInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

     <xs:element name="MmbBal" type="MemberObligations" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentInformation/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ IBAN
Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

PaymentInformation/MmbBal- Zobowiązania uczestnika (element)

Opis Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika.
Typ MemberObligations
Źródło <xs:element name="MmbBal" type="MemberObligations" maxOccurs="unbounded" />

PaymentInformation/PngInstnBal- Saldo zobowiązań i należności płatnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności płatnika dla wskazanego IBAN.
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

PaymentList- Wykaz płatności (typ złożony)

Opis Wykaz płatności
Elementy

składowe
SttlmDt

PmtInf{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentList" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentList/SttlmDt- Data regulacji zobowiązania (element)

Opis Data regulacji zobowiązania
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

PaymentList/PmtInf- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (element)

Opis Wykaz płatności dla wskazanego IBAN
Typ PaymentInformation
Źródło <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />

colr.exm.001.02- Informacja o depozycie dodatkowym (typ złożony)

Opis Informacja o depozycie dodatkowym.
Elementy

składowe
GnlInf

AddtlMrgnStmt

Źródło <xs:complexType name="colr.exm.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="AddtlMrgnStmt" type="AdditionalMarginStatement" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

colr.exm.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.exm.001.02/AddtlMrgnStmt- Informacje o aktywach depozytu dodatkowego (element)

Opis Informacje o aktywach depozytu dodatkowego
Typ AdditionalMarginStatement
Źródło <xs:element name="AddtlMrgnStmt" type="AdditionalMarginStatement" />