Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin - archiwum zmian

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych
(pkt 4.3 Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr 27/435/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 15 maja 2020 r.

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami będącymi papierami wartościowymi wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a także wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych
(pkt 4.1 Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr 63/471/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r.

1 grudnia 2020 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 listopada 2020 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą Nr 7/415/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 marca 2020 r. (z późn. jej zm. dokonanymi uchwałą Nr 52/460/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 6 sierpnia 2020 r. oraz uchwałą Nr 71/479/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 9 października 2020 r.), które miały na celu:
 • wprowadzenie do regulacji dodatkowego sposobu komunikacji elektronicznej (system GUI), który będzie miał na celu nie tylko zapewnienie uczestnikowi dodatkowego dostępu do systemu rozliczeń, ale również będzie umożliwiał składanie w formie elektronicznej określonych w ramach tego systemu informacji i oświadczeń, o których mowa w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) lub regulacji wydanej na jego podstawie, w szczególności takich, jak dyspozycje otwarcia i zamknięcia kont rozliczeniowych, dyspozycje dotyczące zabezpieczeń oraz docelowo dyspozycje dotyczące transferów pozycji. System GUI w proponowanej formie (tj. zawierający powyższe funkcjonalności) zostanie uruchomiony wraz z wejściem w życie nowego porozumienia regulującego zasady funkcjonowania tego systemu. Szczegółowa informacja w tej sprawie zostanie przekazana z niezbędnym wyprzedzeniem w odrębnym komunikacie. System SWI będzie nadal funkcjonował jako system obowiązkowy do komunikacji z uczestnikami, natomiast system GUI, zawierający funkcjonalności określone w regulacjach KDPW_CCP, będzie opcjonalny. System GUI w proponowanej formie będzie obsługiwany za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
 • wprowadzenie zapisów regulujących zasady komunikacji w sytuacjach szczególnych, w tym w przypadku wystąpienia awarii, bądź innych istotnych zagrożeń, jak na przykład obecne zagrożenie epidemiologiczne. W związku z tym dopuszczalne będzie odstępstwo w takich sytuacjach od formy wymaganej w określonych przepisach Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) lub regulacji wydanej na jego podstawie dla dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, które będzie mogło jednak nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą KDPW_CCP i uczestnika. Zarząd KDPW_CCP S.A. będzie też mógł w drodze uchwały określić przypadki, w których przekazanie oświadczenia lub informacji powinno nastąpić w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu SWI, systemu GUI lub w formie pisemnej;
 • wprowadzenie zapisów zapewniających możliwość wykorzystania w procesie obsługi niewypłacalności podmiotu, będącego uczestnikiem rozliczającym więcej niż jednego systemu rozliczeń organizowanego przez KDPW_CCP, nadwyżek, które:
  - pozostały po rozliczeniu jego zobowiązań wynikających z uczestnictwa w innym systemie organizowanym przez KDPW_CCP,
  - stanowią jego środki własne, oraz
  - zostały przez niego wcześniej wniesione w celu zabezpieczenia wykonania wszystkich transakcji rozliczanych przez tego uczestnika lub transakcji zawartych i rozliczanych na jego własny rachunek.
  W takim przypadku KDPW_CCP powinien, zgodnie z zaleceniem ESMA, bez przeszkód wykonać zobowiązania wynikające z rozliczeń transakcji przy wykorzystaniu również w/w środków własnych uczestnika, a nie dokonywać ich zwrotu i wykorzystywać wpłaty pozostałych uczestników, które zostały przez nich wniesione do danego funduszu. Dlatego też zasadne jest, aby środki te stanowiły środki każdego z systemów zabezpieczania płynności rozliczania transakcji. W tym celu nadwyżki te z dniem ich wniesienia na właściwy rachunek prowadzony na rzecz KDPW_CCP będą stanowiły jednocześnie zabezpieczenie finansowe wniesione do każdego z systemów tytułem wstępnego depozytu rozliczeniowego;
 • wprowadzenie innych zmian mających w szczególności charakter porządkowy.

Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 01.08.2020 - 30.11.2020
Załącznik nr 1 - Tabela Opłat
Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenieW dniu 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie zmiany do: Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 maja 2020 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr  6/414/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 marca 2020 r.
Zmiany następują w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z planowanym uruchomieniem przez KDPW_CCP S.A. rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie obligacjami skarbowymi, który będzie organizowany przez BondSpot S.A. jako alternatywny system obrotu.

Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 01.07.2020 - 31.07.2020
Załącznik nr 1 - Tabela Opłat
Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenieW dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany do: Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 czerwca 2020 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr  25/433/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 15 maja 2020 r.
Zmiany następują w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i dotyczą:
 • w przypadku opłaty z tytułu zarządzania i administrowania środkami pieniężnymi wniesionymi z tytułu wpłat do właściwego funduszu oraz środkami pieniężnymi wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro), zmiany progu minimalnego dla tej opłaty,
 • w przypadku opłaty naliczanej od wniesionych papierów wartościowych, obniżenia stawki opłaty z 0,2% na 0,1% kwartalnie przy jednoczesnej rezygnacji z maksymalnych oraz minimalnych ograniczeń kwotowych.

Jednocześnie, w związku z podjętą w dniu 15 maja 2020 r. uchwałą nr 27/435/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dniem wejścia w życie zmian Tabeli Opłat, w brzmieniu określonym w uchwale Nr 25/433/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r. obniżona zostaje opłata za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych, o której mowa w ppkt 4.3. Tabeli Opłat, w ten sposób, że w przypadku, jeżeli wartość naliczenia tej opłaty, jaka wynika z iloczynu 0,1% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale, przekroczyłaby 100% przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika w danym kwartale, pobiera się od tego uczestnika za ten okres opłatę w wysokości 100 % tego przychodu.

Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 01.10.2019 - 30.06.2020
Załącznik nr 1 - Tabela Opłat
Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenieCzasowe zwolnienie z opłat: za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe i transfer pozycji w tych kontraktach, a także za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR i transfer pozycji w tych kontraktach
(pkt 3.1.1.3, pkt 3.1.1.3.1 Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 stycznia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.
Uchwała nr 7/354/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałą nr 51/398/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r.

W dniu 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany do:
1. Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2019 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr  44/346/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 46/393/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 12 sierpnia 2019 r.
2. Regulaminu funduszu rozliczeniowego w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2019 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr  45/347/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 40/387/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.
3. Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, które mają na celu dostosowanie tej regulacji do zmian w Regulaminie funduszu rozliczeniowego i polegają m.in. na wprowadzeniu procesu codziennej aktualizacji wpłat uczestników. Projekt Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
W wyniku wejścia w życie w/w zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) wraz ze zmianami do Regulaminu funduszu rozliczeniowego oraz Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot następuje:
 • uruchomienie procesu codziennej aktualizacji wymaganych wpłat uczestników rozliczających do funduszu rozliczeniowego i właściwych funduszy zabezpieczających zarządzanych przez KDPW_CCP,
 • wprowadzenie zmian w metodyce wyznaczania wartości funduszu oraz wpłat uczestników,
 • zniesienie obowiązku wnoszenia depozytu dodatkowego,
 • zaprzestanie ustalania wartości maksymalnej funduszy,
 • dostosowanie wysokości wpłaty minimalnej do każdego z funduszy,
 • posługiwanie się jednym kodem instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszach,
 • doregulowanie niektórych kwestii związanych z obsługą niewypłacalności uczestnika rozliczającego,
 • poinformowanie o wysokości zryczałtowanego podatku u źródła wobec uczestników rozliczających, którzy są nierezydentami,
 • wprowadzenie klauzuli umożliwiającej jednostronne rozwiązanie przez uczestnika rozliczającego umowy o uczestnictwo wraz ze wszystkimi transakcjami w przypadku defaultu po stronie KDPW_CCP.

Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 21.02.2018 - 30.09.2019
Załącznik nr 1 - Tabela Opłat
Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenie                
      Załącznik nr 1 - Zasady wyznaczania wysokości wpłat do funduszu zabezpieczającego pożyczki na zlecenierok 2018
rok 2017
rok 2016

Ostatnia aktualizacja:29-01-2021 Do góry