Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje KDPW_CCP - obrót zorganizowany

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 
   stan prawny na dzień 30 września 2017 r., obowiązuje z uchwałą nr 48/112/13 RN KDPW_CCP S.A. (zmienioną uchwałami nr 33/156/14, 21/193/15, 31/230/16 i 37/278/17), uchwałą nr 35/276/17 RN KDPW_CCP S.A., uchwałą nr 36/277/17 RN KDPW_CCP S.A. oraz uchwałą nr 50/291/17 RN KDPW_CCP S.A.

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   Załącznik nr 1 - Tabela Opłat*
   Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
   Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenie                
         Załącznik nr 1 - Zasady wyznaczania wysokości wpłat do funduszu zabezpieczającego pożyczki na zlecenie

   * W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024) zmianie ulegają opłaty naliczane przez KDPW_CCP na podstawie Tabeli Opłat – dotychczasowa wysokość opłat określona w pozycjach 5.2, 5.3 i 5.4 stanowi wartość netto, do której doliczony zostaje podatek według stawki podstawowej (23%)


   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   Obowiązuje od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2018 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. zmienionej uchwałami nr 33/156/14, nr 21/193/15, nr 31/230/16 i nr 37/278/17, w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
   Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP  nr 48/112/13 z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 33/156/14 z dnia 20 października 2014 r., uchwałą Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 21/193/15 z dnia 7 września 2015 r., uchwałą nr nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r. i uchwałą nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r. dot. czasowego obniżenia opłat.


   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   Obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/2017 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A., w tym dostarczenia deklaracji do KDPW_CCP.

   Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach. Obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
   Uchwała nr 36/277/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r.

   Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym oraz animatorów obrotu na rynku NewConnect
   Obowiązuje od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

   Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 50/291/17 z dnia 23 października 2017 r.

   Archiwum zmian

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego
   obowiązuje od 1 września 2016 r.

    

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   obowiązują od 30 września 2017 r.

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami


   Archiwum zmian


   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
   obowiązuje od 1 września 2016 r.
   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot

 
Ostatnia aktualizacja:30-10-2017 Do góry