Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Regulacje KDPW_CCP - obrót zorganizowany

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 
   stan prawny na dzień 30 września 2017 r., obowiązuje z uchwałą nr 48/112/13 RN KDPW_CCP S.A. (zmienioną uchwałami nr 33/156/14, 21/193/15, 31/230/16, 37/278/17 i 3/305/18), uchwałą nr 35/276/17 RN KDPW_CCP S.A., uchwałą nr 2/304/18 RN KDPW_CCP S.A., uchwałą nr 1/303/18 RN KDPW_CCP S.A. oraz uchwałą nr 5/307/18 RN KDPW_CCP S.A.

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   Załącznik nr 1 - Tabela Opłat*
   Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
   Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenie                
         Załącznik nr 1 - Zasady wyznaczania wysokości wpłat do funduszu zabezpieczającego pożyczki na zlecenie

   * W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024) zmianie ulegają opłaty naliczane przez KDPW_CCP na podstawie Tabeli Opłat – dotychczasowa wysokość opłat określona w pozycjach 5.2, 5.3 i 5.4 stanowi wartość netto, do której doliczony zostaje podatek według stawki podstawowej (23%)


   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   Obowiązuje od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2018 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. zmienionej uchwałami nr 33/156/14, nr 21/193/15, nr 31/230/16, 37/278/17 i nr 3/305/18, w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
   Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP  nr 48/112/13 z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 33/156/14 z dnia 20 października 2014 r., uchwałą Rady Nadzorczej KDPW_CCP nr 21/193/15 z dnia 7 września 2015 r., uchwałą nr nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r., uchwałą nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r. i uchwałą nr 3/305/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia z dnia 4 stycznia 2018 r. dot. czasowego obniżenia opłat.

   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   Obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/2017 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A., w tym dostarczenia deklaracji do KDPW_CCP.

   Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach.
   Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
   Uchwała nr 2/304/2018 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.

   Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym.
   Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
   Uchwała nr 1/303/2018 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.


   Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach (ppkt 3.1.1.2.1. Tabeli Opłat).
   Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
   Uchwała nr 5/307/2018 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r.


   Wprowadzane zmiany:
   Z dniem 21 lutego 2018 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 stycznia 2018 r. zatwierdzającą ww. zmiany dokonane uchwałą Nr 48/289/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 października 2017 r.
   Zmiany wprowadzają obowiązek przekazywania przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP S.A. corocznej informacji o ekspozycji względem wszystkich innych kontrahentów centralnych, z którymi uczestnik pozostaje lub pozostawał w relacji, w wyniku której może być narażony na potencjalne straty. Przedmiotowa informacja będzie sporządzana przez uczestnika według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku w walucie określonej przez niego.


   Archiwum zmian

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego
   obowiązuje od 1 września 2016 r.

    

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   obowiązują od 30 września 2017 r.

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami


   Archiwum zmian


   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
   obowiązuje od 1 września 2016 r.
   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot

 
Ostatnia aktualizacja:07-02-2018 Do góry