Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Archiwum

 
Zmiany wprowadzone  27 lipca 2020 r. :
W dniu 27 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC przyjęte uchwałą nr 24/20 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 9 lipca 2020 r.
Zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń (OTC) miały na celu: 
 • rozszerzenie przez KDPW_CCP zakresu rozliczanych instrumentów pochodnych stopy procentowej w obrocie niezorganizowanym, poprzez udostępnienie usługi rozliczeń transakcji Overnight Index Swap (OIS) w EUR opartych na indeksie €STR;
 • zmianę krzywej dyskontowej wykorzystywanej przez KDPW_CCP do wyceny transakcji w instrumentach pochodnych stopy procentowej nominowanych w EUR, w ramach systemu rozliczeń OTC. Transakcje te, wyceniane do tej pory z wykorzystaniem krzywej dyskontowej OIS opartej na stawce EONIA, będą dyskontowane krzywą dyskontową opartą na stawce ESTR. Dotyczyć to będzie również transakcji przyjętych do rozliczeń przed wejściem w życie w/w zmian Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC).
  Zmiana krzywej dyskontowej spowoduje modyfikację wyceny transakcji, niewynikającą ze zmiany warunków rynkowych ani z upływu czasu. W związku powyższym KDPW_CCP dokona jednorazowej korekty, odpowiednio, depozytu zmiennego oraz kwoty rozrachunku. Korekta ta stanowić będzie różnicę pomiędzy wyceną portfela transakcji EUR uczestnika rozliczającego wykonaną przy użyciu krzywej dyskontowej OIS opartej na stawce EONIA a wyceną tego portfela wykonaną przy użyciu krzywej dyskontowej OIS opartej na stawce ESTR. Rozrachunek pieniężny tak obliczonej kwoty będzie wykonany w następnym dniu roboczym;
 • zmianę stawki oprocentowania depozytu zmiennego/kwoty rozrachunku (PAI/PAA) od transakcji w instrumentach pochodnych stopy procentowej nominowanych w EUR, rozliczanych w ramach systemu rozliczeń OTC, które są rozliczane na dotychczasowych zasadach. Stawka ESTR zastąpi dotychczas wykorzystywaną stawkę EONIA.
 Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami) 4.12.2019-26.07.2020
 
Zmiany wprowadzone  4 grudnia 2019 r. :
W dniu 4 grudnia 2019 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC przyjęte uchwałą nr 63/19 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 19 listopada 2019 r.
Zmiany następują w załącznikach nr 1 i 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC i dotyczą w szczególności rozliczania swapów opartych o WIBOR 1M z pozostałym terminem zapadalności nieprzekraczającym 20 lat (obecnie 3 lata)
 Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami) 22.10.2018-3.12.2019

Zmiany wprowadzone 22 października 2018 r.:

Z dniem 22 października 2018 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji OTC przyjęte uchwałą nr 33/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 8 października 2018 r.
Zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń (OTC) miały na celu: 
 • wprowadzenie w systemie rozliczeń OTC opcjonalnej możliwości zdefiniowania przez Państwa kont rozliczeniowych, które będą pełnić funkcję kont domyślnych. Funkcjonalność ta została przewidziana dla przypadku, w którym instrukcja rozliczeniowa, dotycząca transakcji pochodnej nie wskazuje konta rozliczeniowego prowadzonego w systemie rozliczeń OTC. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, a zostanie zdefiniowane przez Państwa konto domyślne, KDPW_CCP zarejestruje tę transakcję na tym koncie. Obecnie udostępniamy tę funkcjonalność w przypadku transakcji pochodnych zawieranych przez uczestnika rozliczającego na rachunek własny (w przyszłości przewidujemy rozwijanie tej funkcjonalności). Wskazanie takiego konta domyślnego następuje na podstawie dostarczonego do KDPW_CCP oświadczenia (wzór nr 26);
 • rozszerzenie katalogu akceptowanych przez KDPW_CCP platform elektronicznych o platformy, które działają przez MarkitWire. Obecne uregulowanie wskazuje platformę MarkitWire (połączenie bezpośrednie), którą wykorzystują również inne platformy w procesie konfirmacji zawartych transakcji lub ich rozliczenia. Zmiana ma na celu wskazanie również tych platform obsługiwanych przez MarkitWire, w celu przyjmowania zawartych lub potwierdzanych na nich transakcji do rozliczeń (będzie to połączenie pośrednie możliwe wyłącznie przez MarkitWire);
 • uregulowanie opcjonalnej możliwości przesyłania dokumentów (informacji finansowych oraz informacji o wartości eskpozycji względem innych kontrahentów centralnych) pocztą elektroniczną poprzez sieć Internet zamiast wysyłki za pośrednictwem systemu SWI (wybór sposobu przesyłania według Państwa wyboru). W przypadku korzystania przez Państwa z drogi mailowej, dokumenty powinny być doręczane na adres e-mail wskazany przez KDPW_CCP do tego celu na stronie internetowej w zakładce Regulacje (obecnie został wskazany adres: ccp@kdpw.pl). Wysyłka tych dokumentów powinna następować z adresu e-mail, który został wcześniej wskazany w wykazie osób upoważnionych do kontaktów z KDPW_CCP;
 • udostępnienie Państwu funkcjonalności szyfrowania dokumentów przesyłanych do KDPW_CCP za pośrednictwem systemu SWI lub pocztą elektroniczną przez sieć Internet. Zaszyfrowanie dokumentów powinno nastąpić przy wykorzystaniu metody akceptowanej przez KDPW_CCP. Obecnie akceptowane jest zastosowanie szyfrowania asymetrycznego PGP. Jest to standard kryptograficzny wykorzystujący prostą infrastrukturę klucza publicznego, tworzącą zdecentralizowaną sieć zaufania i zbudowaną na zaufaniu pomiędzy współpracującymi osobami. Prostota rozwiązania sprawia, że jest to popularne narzędzie umożliwiające zarówno bezpieczną wymianę zaszyfrowanych dokumentów jak i lokalne ich przetwarzanie. Funkcjonalność szyfrowania PGP jest wspierana przez oprogramowanie komercyjne, zgodne ze standardem OpenPGP ustanowionym przez IETF (Internet Engineering Task Force – organizacja zajmująca się wyznaczaniem standardów technicznych), jak i oprogramowanie freeware, występujące pod nazwą GNU Privacy Guard (GPG). W przypadku, jeżeli uznają Państwo, że przesyłane informacje zawierają informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, oczekujemy, że zostaną one oznaczone jako „informacja poufna”, a w przypadku, jeżeli są przesyłane do KDPW_CCP za pośrednictwem systemu SWI lub pocztą elektroniczną przez sieć Internet – będą również zaszyfrowane. 
Metoda wymiany i przetwarzania elektronicznych dokumentów w sposób poufny (z zastosowaniem szyfrowania PGP/GPG)- szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w celu zaszyfrowania elektronicznych dokumentów z zastosowaniem szyfrowania PGP/GPG 
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami) 8.08.2018-21.10.2018


Zmiany wprowadzone 8 sierpnia 2018 r.:
Z dniem 8 sierpnia 2018 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte uchwałą nr 24/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 23 lipca 2018 r.
Zmiany mają na celu aktualizację zapisów dotyczących pozyskiwania dostępnych i wiarygodnych danych rynkowych. Dodatkowo zmianie ulegnie też pkt 6 w załączniku nr 6, zgodnie z którym dane rynkowe w zakresie poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych będą pozyskiwane za pośrednictwem serwisu informacyjnego SuperDerivatives jako podstawowego serwisu informacyjnego, natomiast z Bloomberg lub Thomson Reuters, jeżeli dane z podstawowego serwisu informacyjnego są niekompletne, ich dostępność jest ograniczona lub w ocenie KDPW_CCP budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich adekwatności (w wyniku czego dane te są niskiej jakości).
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami) 18.04.2018-07.08.2018


Zmiany wprowadzone 18 kwietnia 2018 r.:
Z dniem 18 kwietnia 2018 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte uchwałą nr 11/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 4 kwietnia 2018 r. Zmiany w załączniku nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC zostały dokonane w związku z jego przeglądem i mają na celu aktualizację zapisów. Zmiana konstrukcji krzywych forwardowych oraz dyskontowej dla waluty EUR spowodowana jest pozyskaniem dostępu do nowego źródła danych (SuperDerivatives) oraz ustanowieniem go jako głównego źródła danych dla stawek stóp procentowych dla waluty EUR. Zaktualizowano zakres dostępnych i wiarygodnych danych rynkowych (dodano nowe punkty odpowiadające danym, do których pozyskano dostęp oraz wykluczono punkty, co do których dane rynkowe są niedostępne lub niewiarygodne). Krzywe stóp procentowych dla waluty PLN pozostają bez zmian.
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami) 03.04.2018 - 17.04.2018

Zmiany wprowadzone 3 kwietnia 2018 r.:

Z dniem 3 kwietnia 2018 r. KDPW_CCP rozpoczęło rozliczenia transakcji OTC nominowanych w EUR, w związku z powyższym, w tym dniu weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC w zakresie dotyczącym tych rozliczeń, w tym przepisy odnośnie transakcji wyrażonych i rozliczanych w EUR, dotyczące wykorzystania stóp procentowych EURIBOR oraz EONIA, a także regulujące sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz wyceny dla tych transakcji przyjęte uchwałą nr 21/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r. oraz uchwałą nr 10/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 19 marca 2018 r.
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami) 02.12.2017 - 02.04.2018

Zmiany wprowadzone 2 grudnia 2017 r.:
Z dniem 2 grudnia 2017 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte Uchwałą nr 54/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2017 r.
Zmiany w załączniku nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC mają na celu przede wszystkim uwzględnienie dostępu KDPW_CCP do nowego źródła danych z serwisu SuperDerivatives, który będzie podstawowym źródłem danych dla transakcji w instrumentach pochodnych stopy procentowej OTC nominowanych w EUR. Zmiany te znajdą zastosowanie od momentu rozpoczęcia rozliczeń transakcji w EUR, o czym KDPW_CCP poinformuje z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
W pozostałym zakresie zmiany mają wyłącznie charakter informacyjny w związku z przejęciem przez Narodowy Bank Polski od ACI Polska funkcji organizatora fixingu stawki referencyjnej POLONIA.
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami) 11.09.2017 - 02.12.2017

Zmiany wprowadzone 11 września 2017 r.:
Z dniem 11 września 2017 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte Uchwałą nr 23/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r. w związku z zawieszeniem fixingu stawek FRA, IRS i OIS przez ACI Polska oraz zmianą organizatora fixingu WIBID/WIBOR. W czasie niedostępności fixingu stawki referencyjne instrumentów pochodnych OTC wykorzystywane w procesie rozliczeń wyznaczane są przez KDPW_CCP na podstawie dostępnych kwotowań kontrybutorów.
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami) 20.07.2017 - 10.09.2017

Zmiany wprowadzone 20 lipca 2017 r.:
Z dniem 20. lipca 2017 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC dokonane Uchwałą Nr 18/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 6 lipca 2017 r.
Zmiany zostały przygotowane przede wszystkim w celu rozliczania transakcji, w zakresie których nie będzie naliczany depozyt zmienny, ponieważ warunki tych transakcji przewidują ustalanie kwot rozrachunku w celu bieżącego rozliczenia tych transakcji. W związku z tym KDPW_CCP będzie przyjmował do rozliczenia, oprócz transakcji dla których będzie naliczany depozyt zmienny, także takie transakcje, w ramach których płatności będą odbywać się z tytułu kwot rozrachunku obliczanych każdego dnia przez KDPW_CCP, natomiast strona rozliczenia tych transakcji nie będzie zobowiązana do przekazania depozytu zmiennego ani uprawniona do żądania zwrotu tego depozytu. Przedmiotowe zmiany umożliwiają również zmianę warunków transakcji, które zostały zarejestrowane w systemie rozliczeń OTC. Możliwość przeprowadzenia zmiany tych warunków będzie wymagać uprzedniego dostarczenia przez uczestnika rozliczającego dyspozycji do KDPW_CCP.
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami) 10.01.2017-19.07.2017

Zmiany wprowadzone 10 stycznia 2017 r.:

Z dniem 10. stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte Uchwałą nr 77/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r.
Zmiany dokonywane w załącznikach do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC polegają w szczególności na: 
 • modyfikacji w zakresie charakterystyki rozliczanych obecnie instrumentów pochodnych w ramach tej samej klasy, w tym uwzględnienie gotowości KDPW_CCP do rozliczania transakcji pochodnych z dodatkowymi świadczeniami pieniężnymi (tzw. fees) oraz tzw. swapów amortyzowanych (uwzględnienie harmonogramów zmian wartości nominalnej, stopy procentowej i marży);
 • zmianie w załączniku nr 1a do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC w pkt 2 „Szczegółowe warunki transakcji” - w rubryce pierwszej wskazującej rodzaj obligacji poprzez odesłanie do listy akceptowanych papierów wartościowych, która jest publikowana przez KDPW_CCP na jej stronie internetowej;
 • doprecyzowaniu wzorów wyceny w sposób uwzględniający transakcję w swapach amortyzowanych oraz transakcje z dodatkowymi przepływami pieniężnymi;
 • zmianie zapisów dotyczących limitu kredytowego (z uwagi na jego niestosowanie przez KDPW_CCP w wysokości innej niż limit zabezpieczeń);
 • zmianie granicznego terminu rozpoczęcia procesu zamknięcia pozycji na żądanie z 16:30 na godzinę 16:00.
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami)- 24.10.2016 - 09.01.2017

Zmiany wprowadzone 24 października 2016 r.:

Z dniem 24 października 2016 r. weszła w życie zmiana do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęta Uchwałą nr 66/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 10 października 2016 r.
KDPW_CCP S.A. wprowadza zmianę do punktu 6, Załącznika nr 6 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, polegającą na wprowadzeniu modyfikacji do opisu źródeł danych uwzględniających sytuację braku publikacji fixingu ACI w zakresie stawek FRA, IRS i OIS.
Uwzględnienie sytuacji braku fixingu stawek instrumentów pochodnych wynika z możliwego zawieszenia ogłaszania fixingów przez ACI Polska z powodu spadku liczby banków uczestniczących w fixingu poniżej wymaganego minimum.
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami)- 01.09.2016 - 23.10.2016

Zmiany wprowadzone 1 września 2016 r.:
Z dniem 1. września 2016 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte Uchwałą
nr 21/16 Zarządu  KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wprowadzane zmiany polegają w szczególności na: 
 • przygotowaniu do wprowadzenia usługi rozliczeń transakcji OTC nominowanych w EUR w zakresie następujących klas instrumentów finansowych (derivatives): Kontrakty pochodne odnoszące się do stóp procentowych (interest rate), których instrumentem bazowym jest: EURIBOR, EONIA (usługa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem); 
 • przygotowaniu do ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji dłużnych papierów skarbowych, które są nominowane w EUR, wyemitowanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa będące członkami Unii Europejskiej (usługa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem); 
 • wprowadzeniu możliwości ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji środków pieniężnych w EUR tytułem odpowiedniego depozytu zabezpieczającego albo funduszu zabezpieczającego OTC; 
 • wprowadzeniu możliwości dokonywania transferów na żądanie uczestnika rozliczającego; - rozliczeń transakcji sprzedaży obligacji skarbowych.
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC (z załącznikami) 19.01.2016 - 31.08.2016

Zmiany wprowadzone 19 stycznia 2016 r.:

Z dniem 19. stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC na mocy Uchwały Nr 26/15 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 31 grudnia 2015 r., dotyczące wprowadzenia nowego sposobu pomiaru wykorzystania limitu zabezpieczeń i limitu kredytowego (załącznik nr 7 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC). Przedmiotem zmiany jest baza do obliczeń wartości OutdatedMtm (wartość występująca we wzorze do naliczania wymagań depozytowych na konto PB), która zakładać będzie pobieranie wszystkich transakcji przyjmowanych do rozliczeń danego dnia, a nie tylko tych zawartych przez dniem bieżącym. Powyższe ograniczy ekspozycje na ryzyko KDPW_CCP wynikające z transakcji zawartych na stawki odbiegające od bieżących stawek rynkowych oraz umożliwi spójne prowadzenie obliczeń w stosunku do równorzędnych transakcji z różnie określaną datą zawarcia transakcji (pismo CCP/ZW/792/2015)

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC 08.04.2015 - 18.01.2016


Zmiany wprowadzone 8 kwietnia 2015 r.:

Z dniem 8 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC na mocy Uchwały Nr 4/15 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 25 marca 2015 r.
Zmiany dotyczą jedynie poszczególnych załączników Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC. Najistotniejsze z nich to modyfikacje w załączniku nr 6 (Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo) dotyczące:
- krzywej dyskontowej dla PLN (p. 5.2 załącznika), która będzie składała się z instrumentów OIS do terminu 1 roku, następnie kontraktów IRS o okresie przeszacowania 1M do terminu 3 lat, oraz kontraktów IRS o okresie przeszacowania 3M do terminu 20Y. W stosunku do obecnej krzywej jest to więc zmiana na krótkim końcu;
- parametryzacji modelu kalkulacji depozytów zabezpieczających(p. 4.3 załącznika), w której to wyłączony zostanie parametr konwersji zysków na straty (wartość absolutna). Zmiana spowoduje nieznaczny spadek wyznaczanych wymagań depozytowych.
Ponadto w załączniku nr 3 (Wykaz akceptowanych przez KDPW_CCP platform elektronicznych) z listy akceptowanych platform elektronicznych usunięta została platforma SWIFT.

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC 03.02.2014 - 07.04.2015

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC 06.05.2013 - 02.02.2014

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC 2.01.2013 – 5.05.2013
Ostatnia aktualizacja:11-08-2020 Do góry