Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Archiwum Regulamin otc

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających
(ppkt 5.2 Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała nr 28/436/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 15 maja 2020 r.

W dniu 1 grudnia 2020 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 października 2020 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą Nr 8/416/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 marca 2020 r. (z późn. jej zm. dokonanymi uchwałą Nr 54/462/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 6 sierpnia 2020 r.), które miały na celu:
 • wprowadzenie do regulacji dodatkowego sposobu komunikacji elektronicznej (system GUI), który będzie miał na celu nie tylko zapewnienie uczestnikowi dodatkowego dostępu do systemu rozliczeń, ale również będzie umożliwiał składanie w formie elektronicznej określonych w ramach tego systemu informacji i oświadczeń, o których mowa w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) lub regulacji wydanej na jego podstawie, w szczególności takich, jak dyspozycje otwarcia i zamknięcia kont rozliczeniowych, dyspozycje dotyczące zabezpieczeń oraz docelowo dyspozycje dotyczące transferów pozycji. System GUI w proponowanej formie (tj. zawierający powyższe funkcjonalności) zostanie uruchomiony wraz z wejściem w życie nowego porozumienia regulującego zasady funkcjonowania tego systemu. Szczegółowa informacja w tej sprawie zostanie przekazana z niezbędnym wyprzedzeniem w odrębnym komunikacie. System SWI będzie nadal funkcjonował jako system obowiązkowy do komunikacji z uczestnikami, natomiast system GUI, zawierający funkcjonalności określone w regulacjach KDPW_CCP, będzie opcjonalny. System GUI w proponowanej formie będzie obsługiwany za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
 • wprowadzenie zapisów regulujących zasady komunikacji w sytuacjach szczególnych, w tym w przypadku wystąpienia awarii, bądź innych istotnych zagrożeń, jak na przykład obecne zagrożenie epidemiologiczne. W związku z tym dopuszczalne będzie odstępstwo w takich sytuacjach od formy wymaganej w określonych przepisach Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) lub regulacji wydanej na jego podstawie dla dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, które będzie mogło jednak nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą KDPW_CCP i uczestnika. Zarząd KDPW_CCP S.A. będzie też mógł w drodze uchwały określić przypadki, w których przekazanie oświadczenia lub informacji powinno nastąpić w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu SWI, systemu GUI lub w formie pisemnej;
 • wprowadzenie zapisów zapewniających możliwość wykorzystania w procesie obsługi niewypłacalności podmiotu, będącego uczestnikiem rozliczającym więcej niż jednego systemu rozliczeń organizowanego przez KDPW_CCP, nadwyżek, które:
  - pozostały po rozliczeniu jego zobowiązań wynikających z uczestnictwa w innym systemie organizowanym przez KDPW_CCP,
  - stanowią jego środki własne, oraz
  - zostały przez niego wcześniej wniesione w celu zabezpieczenia wykonania wszystkich transakcji rozliczanych przez tego uczestnika lub transakcji zawartych i rozliczanych na jego własny rachunek.
  W takim przypadku KDPW_CCP powinien, zgodnie z zaleceniem ESMA, bez przeszkód wykonać zobowiązania wynikające z rozliczeń transakcji przy wykorzystaniu również w/w środków własnych uczestnika, a nie dokonywać ich zwrotu i wykorzystywać wpłaty pozostałych uczestników, które zostały przez nich wniesione do danego funduszu. Dlatego też zasadne jest, aby środki te stanowiły środki każdego z systemów zabezpieczania płynności rozliczania transakcji. W tym celu nadwyżki te z dniem ich wniesienia na właściwy rachunek prowadzony na rzecz KDPW_CCP będą stanowiły jednocześnie zabezpieczenie finansowe wniesione do każdego z systemów tytułem depozytu wstępnego;
 • wprowadzenie innych zmian mających w szczególności charakter porządkowy.

Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowanytekst obowiązujący od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r
Załącznik 1 - Tabela Oplat
Załącznik 2 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego OTC
Załącznik 3 – Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej instrumentów finansowych

 W dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 czerwca 2020 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr 26/434/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 15 maja 2020 r.
Zmiany następują w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) i dotyczą:
 • w przypadku opłaty z tytułu zarządzania i administrowania środkami pieniężnymi wniesionymi z tytułu wpłat do właściwego funduszu oraz środkami pieniężnymi wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających (z wyłączeniem środków pieniężnych w euro), zmiany progu minimalnego dla tej opłaty,
 • w przypadku opłaty naliczanej od wniesionych papierów wartościowych, obniżenia stawki opłaty z 0,2% na 0,1% kwartalnie przy jednoczesnej rezygnacji z maksymalnych oraz minimalnych ograniczeń kwotowych,

Jednocześnie, w związku z podjętą w dniu 15 maja 2020 r. uchwałą nr 28/436/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dniem wejścia w życie zmian Tabeli Opłat, w brzmieniu określonym w uchwale Nr 26/434/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r. obniżona zostaje opłata za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających, o której mowa w ppkt 5.2. Tabeli Opłat, w ten sposób, że w przypadku, jeżeli wartość naliczenia tej opłaty, jaka wynika z iloczynu 0,1% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale, przekroczyłaby 100% przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika w danym kwartale, pobiera się od tego uczestnika za ten okres opłatę w wysokości 100% tego przychodu.
 
Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowanytekst obowiązujący od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r
Załącznik 1 - Tabela Oplat
Załącznik 2 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego OTC
Załącznik 3 – Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej instrumentów finansowych

Czasowe obniżenie opłat za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających
(pkt 5.1. Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 stycznia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.
Uchwała nr 4/351/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałą nr 49/396/19 z dnia 23 września 2019 r.

Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w EUR
(pkt 2.1. Tabeli Opłat)
Obowiązywało od 1 stycznia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

Uchwała nr 5/352/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałą nr 56/403/19 z dnia 23 września 2019 r.

W dniu 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2019 r. zatwierdzającą zmiany dokonane uchwałą nr 43/345/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą nr 38/385/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 47/394/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 12 sierpnia 2019 r.
W wyniku wejścia w życie w/w zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) następuje:
 • uruchomienie procesu codziennej aktualizacji wymaganych wpłat uczestników rozliczających do funduszu zabezpieczającego OTC zarządzanego przez KDPW_CCP,
 • wprowadzenie zmian w metodyce wyznaczania wartości funduszu oraz wpłat uczestników,
 • zniesienie obowiązku wnoszenia depozytu dodatkowego,
 • zaprzestanie ustalania wartości maksymalnej funduszu,
 • dostosowanie wysokości pierwszej (wstępnej) wpłaty do funduszu,
 • posługiwanie się jednym kodem instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszu,
 • doregulowanie niektórych kwestii związanych z obsługą niewypłacalności uczestnika rozliczającego,
 • poinformowanie o wysokości zryczałtowanego podatku u źródła wobec uczestników rozliczających, którzy są nierezydentami.

Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), tekst obowiązujący od 21.02.2018 r. do 30.09.2019 r.
Załącznik 1 - Tabela Oplat
Załącznik 2 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego OTC
Załącznik 3 – Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej instrumentów finansowych


rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
  Ostatnia aktualizacja:01-04-2021 Do góry