Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Odwiedź nas:

KDPW_CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o funkcję centralnego kontrpartnera, której zadaniem jest rozliczanie transakcji na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń. KDPW_CCP rozpoczęła działalność 1 lipca 2011 roku.

Spółka KDPW_CCP jest w 100 proc. własnością Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.

Powołanie KDPW_CCP korzystnie wpłynęło na pozycję polskiego rynku kapitałowego na arenie międzynarodowej i zostało pozytywnie ocenione przez rynek, w tym szczególnie ze względu na obniżenie ryzyka kontrpartnera. Wprowadzone zmiany zostały również mocno poparte przez środowisko infrastruktury polskiego rynku finansowego.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami, ze względu na odmienny charakter ryzyka z tytułu świadczenia usług izby rozliczeniowej CCP oraz ryzyka z tytułu podstawowej działalności centralnego depozytu papierów wartościowych (KDPW), konieczne było wyodrębnienie oddzielnego podmiotu prawnego do świadczenia usług izby rozliczeniowej - KDPW_CCP.

Ważną cechą KDPW_CCP jest posiadanie kapitału własnego, który może zostać użyty w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo rozliczeń.

4 sierpnia 2014 r. nastąpiło udostępnienie mechanizmu nettingu. Umożliwia on generowanie przez KDPW_CCP do KDPW lub innej izby rozrachunkowej instrukcji rozrachunku (do rozrachunku w papierach wartościowych lub/i środkach pieniężnych) z wszystkich operacji, uznających lub/i obciążających wskazane konto rozrachunkowe.

Autoryzacja KDPW_CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR
8 kwietnia 2014 r. KDPW_CCP uzyskała zezwolenie (tzw. autoryzację) Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na oferowanie usług i prowadzenie działalności rozliczeniowej w Unii Europejskiej w zakresie następujących klas instrumentów finansowych
  • papiery wartościowe udziałowe i dłużne nominowane w PLN - rynek zorganizowany;
  • instrumenty pochodne na stopy procentowe, waluty, instrumenty udziałowe i dłużne nominowane w PLN - rynek zorganizowany i OTC; 
  • repo i sell/buy-back nominowane w PLN - rynek OTC.

9 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła zakres zezwolenia o następujące instrumenty:
  • papiery wartościowe udziałowe i dłużne nominowane w EUR - rynek zorganizowany;
  • papiery wartościowe dłużne nominowane w PLN - rynek OTC;
  • instrumenty pochodne na stopy procentowe nominowane w EUR - rynek OTC.

Komisja Nadzoru Finansowego dokonała autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, potwierdzając tym samym, że spełnia ona wszystkie wymagania stawiane tego typu instytucjom przez unijne rozporządzenia EMIR.
Potwierdzeniem wywiązania się danej izby z określonych wymogów jest jej autoryzacja, dokonywana przez krajowy organ nadzoru, po rekomendacji międzynarodowego Kolegium złożonego, m.in. z przedstawicieli banku centralnego oraz wybranych członków organów nadzorczych z innych krajów Unii Europejskiej oraz europejskiego nadzoru ESMA.
Warto podkreślić, że polska izba rozliczeniowa jest trzecią autoryzowaną izbą w całej UE. Pozytywna opinia Kolegium, a finalnie stosowna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, pozwala KDPW_CCP na działalność jako autoryzowane CCP w całej Unii Europejskiej, a zwłaszcza pełnoprawnie rozszerza zakres usług izby na obsługę międzybankowego rynku derywatów OTC
Izba KDPW_CCP oferuje także swoim uczestnikom usługę przekazywania informacji do KDPW_TR.